Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 juni 2014

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SCHELFHOUT, Mario, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervan(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022250
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011446 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011502 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang. - Addendum type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014009360 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken, van artikel 15septies van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. BOSMANS, Maya.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SCHELFHOUT, Mario, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemd beheerscomité, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. BOSMANS, Maya, wier mandaat hij zal voleindigen.

^