Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 april 2012

Kanselarijcarrière Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt de heer Armand MARCHAL, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière aangesteld tot Consul-generaal van België te Keulen, met als ressort de L Indiensthouding na de leeftijdsgrens Bij ministerieel besluit van 9 februari 2012 wordt de h(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2012015061
pub.
03/04/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 24 juni 1948 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012007116 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012007133 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen sluiten wordt de heer Armand MARCHAL, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière aangesteld tot Consul-generaal van België te Keulen, met als ressort de Länder Noord-Rijnland-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland.

Indiensthouding na de leeftijdsgrens Bij ministerieel besluit van 9 februari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 09/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verwijzing naar een andere enkelvoudige meeteenheid voor het in de handel brengen van textielwasmiddelen sluiten wordt de heer Jan BOUCHET, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière, in dienst gehouden na de leeftijdsgrens van 65 jaar tot 30 juni 2012.

Oppensioenstelling. - Verandering datum besluit Verandering van titel Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/03/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012011109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 06/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012022091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 06/03/2012 pub. 22/03/2012 numac 2012024107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 06/03/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012009006 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klassen A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 06/03/2012 pub. 13/03/2012 numac 2012014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij Belgocontrol sluiten : 1. worden in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011204330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 1 van Titel II van de Programmawet van 4 juli 2011, betreffende de herstructureringskaart voor werknemers van ondernemingen in faling type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011011305 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011012072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanpassing van het grensbedrag van de verzekeringstegemoetkoming aan welvaartsaanpassing sluiten waarbij de heer Jan BOUCHET, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière, ontheven uit zijn functie van Consul bij het Consulaat van België te Rio de Janeiro, de woorden « Consul bij het Consulaat van België te Rio de Janeiro » vervangen door de woorden « Consul van België te Rio de Janeiro »;2. worden in het artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011204330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 1 van Titel II van de Programmawet van 4 juli 2011, betreffende de herstructureringskaart voor werknemers van ondernemingen in faling type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011011305 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011012072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanpassing van het grensbedrag van de verzekeringstegemoetkoming aan welvaartsaanpassing sluiten waarbij de heer Jan BOUCHET, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière, aanspraak kan maken op een rustpensioen, de woorden « met ingang van 1 april 2012 » vervangen door de woorden « met ingang van 1 juli 2012 ». Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

^