Etaamb.openjustice.be
Arrest van 25 februari 2015
gepubliceerd op 03 maart 2015

Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Klantenmanagement en Marketing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003073
pub.
03/03/2015
prom.
25/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Klantenmanagement en Marketing


Gelet op het Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 oktober 2014 tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, artikel 12,

Artikel 1.De diensten van de Administratie Klantenmanagement en Marketing van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen vermeld in bijlage 2 van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 16 oktober 2014 tot oprichting van de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Douane et Accijnzen worden operationeel op 1 maart 2015 met uitzondering van de hierna genoemde teams CABC/SBC inclusief risicobeheer operatoren (administratief- en boekhoudkundige controle/system based control) : 1° de teams CABC/SBC gevestigd te Bergen, Brussel, Charleroi en Namen die op 1 april 2015 operationeel worden;2° de teams CABC/SBC gevestigd te Aarlen, Brugge, Eupen, Gent, Leuven, Luik, Roeselare en Temse die op 1 mei 2015 operationeel worden.

Art. 2.§ 1. In uitvoering van artikel 3 van het hierboven vermelde Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité is de Administratie Klantenmanagement en Marketing bevoegd voor het behandelen van en het beslissen over vergunningen en certificeringen en andere gelijkaardige toelatingen waarmee de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen aan economische operatoren faciliteiten inzake douane- en accijnsprocedures toekent. § 2. Uitgezonderd van lid 1 zijn aanvragen voor vergunningen die op basis van de geldende wetgeving kunnen worden ingediend via een volgens de normale procedure ingediende douane- of accijnsaangifte.

Brussel, 25 februari 2015.

N. COLPIN

^