Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/08/2011 pub. 03/03/2015 numac 2011015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden (2) (3)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015055351 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het **** **** **** nalatenschap van **** '**** **** **** '**** ****, geboren in **** **** op 5 juni 1939, ****(...) **** te beslissen over de vraag van het **** Centrum van de ****, namens de (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015003071 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015003080 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Plaatsvervangend Gouverneur bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds, bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en bij het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015009125 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, dat in werking treedt op 31 maart 2015 s'avonds, is Mevr. Standaert, H., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015009127 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 februari 2015, uitwerking hebbend met ingang van 31 januari 2015 `s avonds, is Mevr. Scyeur, R., griffier-hoofd van dienst, klasse A2, bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden. Bij koninklijk besluit van 10 februa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 december 2014 wordt Mevr. Langerock Stephanie bevorderd met ingang van 1 januari 2015 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché, in de klasse A2, op het Nederlandse taalkader, bij de Bij koninklijk besluit van 10 december 2014 wordt de heer Dedier Olivier bevorderd met ingang v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015201048 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 december 2014, is de heer Brône W., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015201046 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, is de heer Gevaert P., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en gespecialiseerd onderzoeksrechter inzake terrorisme voor het rechtsgebied van het hof va Hij kan zijn aanspraak op pensioen doen gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershal(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015201056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt de heer Thierry LHOIR, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2016, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015201057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt de heer Yves ANTOINE, attaché klasse A2, met ingang van 1 maart 2015, eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015009123 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 25 februari 2015, is het verzoek tot associatie van de heer Vernimmen, Ph., notaris ter standplaats Sint-Genesius-Rode, en van Mevr. de Clercq, S., kandidaat-notaris, om de associatie "Philippe VERNIMM Mevr. de Clercq, S., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Genesius-Rode. type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde type ministerieel besluit prom. 18/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015024067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015201047 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 februari 2015, is het verzoek tot associatie van de heer le Maire L., notaris ter standplaats Verlaine, en van mevr. Lambrechts A.-F., kandidaat-notaris, om de associatie "Louis le Maire & Anne- Mevr. Lambrechts A.-F., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Verlaine. Bij(...)

arrest

type arrest prom. 25/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015003073 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Klantenmanagement en Marketing type arrest prom. 25/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015003074 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Toezicht, controle en vaststelling

beschikking

type beschikking prom. 26/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015031122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 type beschikking prom. 26/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015031123 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende bekrachtiging van de overeenkomst van 15 juli 2014 met betrekking tot de doorbetalingsverbintenis, afgesloten tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Single Service Provider en de financier

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015035170 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 23/01/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015035184 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015035192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015035229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015035230 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de toekenning van subsidies aan de organisatoren van kinderopvang, buitenschoolse opvang en adoptiebemiddeling die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015200982 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015018068 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV HANDELSONDERNEMING SUCCES, de NV RETAIL ESTATES, de Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2014. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015018067 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marie-Rose MAISIN, die woonplaats kiest bij Mr. Pieter JON Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2014. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015018066 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart - Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de tec(...) type bericht prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015018069 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW KONINKLIJKE VERENIGING DER HISTORISCHE WOONSTEDEN E Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2014. Deze zaak is ingesc(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015031104 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 06/02/2015, werd de B.V.B.A. ENCON erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vana(...) De erkenning draagt het nummer AGR/EA/001377752. Bij ministerieel besluit van 06/02/2015, w(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015009124 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2015, pagina 14507 inzake de benoeming van de heer Voets, S., tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Brugge, dient de naa type erratum prom. 11/12/2014 pub. 03/03/2015 numac 2015201004 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015200925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015 wordt, aan mevrouw Marie-Noëlle VANDERHOVEN, lid, als vertegenwoordiger van de werkgevers, van het beheerscomité v Bij hetzelfde besluit wordt de heer Gianni DUVILLIER tot lid benoemd van het beheerscomité van de R(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015201067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** vertalers De vergelijkende selectie van **** vertalers (niveau ****) voor de Rijksdienst voor **** (****14288) werd afgesloten op 26 februari 2015. Er zijn (...)

document

type document prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015031069 bron gewestelijke ontwikkelinsmaatschappij voor het brussels hoofdstedelijk gewest Aanwijzing van de leden van de algemene vergadering van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door hun respectieve groepen De algemene vergadering heeft op haar buitengewone zitting (...) De heer ALLEGAERT Thomas, gedomicilieerd Oppemstraat 2 bus 2 in 1000 Brussel, geboren in Gent op 21(...) type document prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015031116 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Benoeming in vast verband Bij beslissing van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 december 2014, wordt de heer HIEL, Eli, benoemd in vast verband in de graad van attaché met ingang van Bij beslissing van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 december 2014, wor(...) type document prom. -- pub. 03/03/2015 numac 2015031115 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Toelating tot de stage Bij beslissing van de Secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 december 2014, wordt Mevr. OURIAGHLI, Karima, toegelaten tot de stage in de Bij beslissing van de Secretaris-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Ge(...)
^