Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 25 februari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in 2015 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 25/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015003079 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 25/02/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015200865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen

arrest

type arrest prom. 25/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015003073 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Klantenmanagement en Marketing type arrest prom. 25/02/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015003074 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de nieuwe diensten van de Administratie Toezicht, controle en vaststelling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten binnen de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische humaniora type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/02/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers die bestemd zijn voor de hulpverleningszones type omzendbrief prom. 25/02/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers die bestemd zijn voor de hulpverleningszones. - Duitse vertaling
^