Etaamb.openjustice.be
Arrest van 22 december 2014
gepubliceerd op 07 januari 2015

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en tot wijziging en aanvulling van het besluit van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014004080
pub.
07/01/2015
prom.
22/12/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2014. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en tot wijziging en aanvulling van het besluit van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, de artikelen 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013 en artikel 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij de delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het Directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 30 april 2014 houdende de integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen en van bepaalde diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de Algemene Administratie van de Thesaurie binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;

Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 december 2013 tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 december 2014, Besluit :

Artikel 1.Binnen de Algemene Administratie van de Inning en Invordering wordt een vijftiende regionaal Invorderingscentrum opgericht voor het Duitse taalgebied, genaamd « regionaal Invorderingscentrum van Eupen-Sankt-Vith », waarvan de zetel is vastgesteld in de bijlage 1 van dit besluit.

Art. 2.Binnen elk regionaal Invorderingscentrum, met uitzondering van het regionaal Invorderingscentrum van Eupen-Sankt-Vith, wordt een equipe Inning (hierna genaamd Team Inning) opgericht, waarvan de bevoegdheden zijn vastgesteld in artikel 5 van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 december 2013, zoals vervangen door dit besluit.

Elk Team Inning wordt onder het toezicht geplaatst, in de zin van de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat,van de Invorderinginspecties volgens een verdeling vastgesteld in de tabel van bijlage 2.

Art. 3.§ 1. Binnen het regionaal Invorderingscentrum van Eupen-Sankt-Vith worden twee polyvalente equipes Inning en Invordering opgericht (hierna genaamd polyvalente Teams), die belast zijn met de inning en invordering van directe belastingen, van de belasting over de toegevoegde waarde, van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de diverse taksen, alsook van de niet-fiscale schuldvorderingen, toegewezen aan de Algemene Administratie van de Inning en Invordering, krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen, volgens een verdeling vastgesteld in de bijlagen 2 en 3. § 2. De inning en invordering van de heffingen die,voor de inwerkingtreding van dit besluit, onder de bevoegdheid van het Ontvangkantoor directe belastingen en het kantoor Niet-Fiscale Invordering van Eupen vallen, worden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, aan het Team Eupen toevertrouwd.

Indien, na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, dezelfde heffingen worden hernomen in documenten van welke aard ook die relevant zouden zijn voor het Ontvangkantoor directe belastingen en het kantoor Niet-Fiscale Invordering van Eupen, worden hun inning en invordering verzekerd door het Team Eupen. Hetzelfde geldt, indien de heffingen zijn vastgesteld op naam van het Ontvangkantoor directe belastingen en van het kantoor Niet-Fiscale Invordering van Eupen na datum van inwerkingtreding van dit besluit, en zij zijn hernomen in documenten van welke aard ook die relevant zijn voor deze laatste. In dat geval worden hun inning en invordering verzekerd door het Team Eupen.

De inning en invordering van heffingen die onder de bevoegdheid vallen van het Ontvangkantoor directe belastingen en het kantoor Niet-Fiscale Invordering van Sankt-Vith, voor de inwerkingtreding van dit besluit, worden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, aan het Team Sankt-Vith toevertrouwd. Indien, na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, dezelfde heffingen zijn hernomen in documenten van welke aard ook die relevant zouden zijn voor het Ontvangkantoor directe belastingen en het kantoor Niet-Fiscale Invordering van Sankt-Vith, worden hun inning en invordering verzekerd door het Team Sankt-Vith. Hetzelfde geldt, indien de heffingen zijn vastgesteld op naam van het Ontvangkantoor directe belastingen en het kantoor Niet-Fiscale Invordering van Sankt-Vith na datum van inwerkingtreding van dit besluit, en zij zijn hernomen in documenten van welke aard ook die relevant zijn voor deze laatste. In dat geval worden hun inning en invordering verzekerd door het Team Sankt-Vith.

De inning en invordering van de heffingen die, voor de inwerkingtreding van dit besluit, behoren tot het Ontvangkantoor btw van Verviers, worden, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, volgens het geval, aan het Team Eupen of aan het Team Sankt-Vith, volgens de verdeling vastgesteld in bijlage 3, toevertrouwd. Indien, na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, dezelfde heffingen worden hernomen in documenten van welke aard ook die relevant zouden zijn voor het Ontvangkantoor btw van Verviers, worden hun inning en invordering verzekerd door het Team Eupen of door het Team Sankt-Vith volgens het geval, volgens de verdeling vastgesteld in bijlage 3. Hetzelfde geldt, indien de heffingen zijn vastgesteld op naam van het Ontvangkantoor btw van Verviers na datum van inwerkingtreding van dit besluit, en zij zijn hernomen in documenten van welke aard ook die relevant zijn voor deze laatste. In dat geval worden hun inning en invordering verzekerd door het Team Eupen of door het Team Sankt-Vith. § 3. De Teams Eupen en Sankt-Vith worden onder het toezicht geplaatst, in de zin van de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat,van de leidinggevende ambtenaar van het regionaal Invorderingscentrum van Eupen-Sankt-Vith. § 4. Binnen het regionaal Invorderingscentrum van Eupen-Sankt-Vith wordt een Dienst boekhoudcontrole opgericht, belast met het toezicht op de materiële verrichtingen uitgevoerd door de ontvangers van de polyvalente Teams van het Centrum. § 5. Binnen het regionaal Invorderingscentrum van Eupen-Sankt-Vith wordt een Juridische Dienst opgericht, belast met de juridische en procedurele ondersteuning van de diensten en polyvalente Teams van het Centrum.

Art. 4.Binnen het Inningcentrum wordt een Dienst diverse taksen opgericht, belast met het innen van de taksen verschuldigd in toepassing van het Boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen en de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen verschuldigd in toepassing van Boek IIbis van het Wetboek der successierechten, betaald voor uitvaardiging van een dwangschrift in de zin van artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen en artikel 220 van Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

De Dienst diverse taksen wordt eveneens belast met het ontvangen en behandelen van de aangiften inzake de taksen verschuldigd in toepassing van Boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen en van Boek IIbis van het Wetboek der successierechten.

De Dienst diverse taksen wordt onder het toezicht geplaatst, in de zin van de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, van de Inningsinspectie Brussel A.

Art. 5.In artikel 1, lid 1, 3° van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 december 2013, wordt het woord "veertien" vervangen door "vijftien".

Art. 6.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepalingen van paragraaf 2, 3° worden vervangen door het volgende : "3° Inningscentrum - btw ontvangsten Brussel, Inningscentrum - btw ontvangsten Namen, Inningscentrum - btw ontvangsten Mechelen."; 2° in paragraaf 4, wordt tussen 7° en 8° een 7° /1 ingevoegd, opgesteld als volgt : "de Dienst diverse taksen belast met de inning van de taksen verschuldigd in toepassing van boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen en de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen verschuldigd in toepassing van Boek IIbis van het Wetboek der successierechten, betaald voor uitvaardiging van een dwangschrift in de zin van artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen en artikel 220 van Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;"; 3° paragraaf 4, 8°, wordt aangevuld met een e) opgesteld als volgt : "de Dienst diverse taksen."; 4° in paragraaf 4, 10°, worden de bepalingen onder a), b) en c) vervangen door het volgende : "a) Inningscentrum - btw ontvangsten Brussel;b) Inningscentrum - btw ontvangsten Namen; c) Inningscentrum - btw ontvangsten Mechelen;"

Art. 7.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende : «

Art. 4.De regionale Invorderingscentra § 1. De regionale Invorderingscentra zijn belast met de inning en de invordering van alle fiscale en niet-fiscale schulden, waarvan de inning en de invordering zijn toevertrouwd aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, krachtens wettelijke en reglementaire bepalingen, en die behoren tot het ambtsgebied van de ontvangkantoren, de equipes inning (hierna Teams inning genoemd), de kantoren niet-fiscale invordering ( hierna kantoren NFI genoemd) en de equipes inning en invordering (hierna polyvalente Teams genoemd), uit welke zij zijn samengesteld overeenkomstig de artikelen 5 en 6. § 2. De ontvangkantoren van de directe belastingen (hierna ontvangkantoren DB), de ontvangkantoren van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna ontvangkantoren btw), de kantoren NFI, de polyvalente Teams belast met de inning en invordering van de inkomstenbelastingen, de belasting over de toegevoegde waarde, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde taksen, de diverse taksen, evenals de niet-fiscale schuldvorderingen, alsook de Teams inning, zijn geïntegreerd in de vijftien regionale Invorderingscentra zoals vermeld in de tabel in bijlage 2. § 3. De volgende diensten worden opgericht binnen de regionale Invorderingscentra : 1° drieënveertig Invorderingsinspecties die het toezicht uitoefenen in de zin van de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, op de ontvangkantoren, de kantoren NFI en de Teams Inning van de Centra, met uitzondering van het regionaal Invorderingscentrum van Eupen-Sankt-Vith, waar de polyvalente Teams onder het rechtstreekse toezicht van de directeur van het Centrum worden geplaatst.De Invorderingsinspecties verzekeren ook de ondersteuning, het beheer, de controle van de organisatie, de verkregen resultaten, alsmede de harmonisatie en de optimalisatie van de werkmethoden van de ontvangkantoren, de kantoren NFI en de Teams Inning, zoals vermeld in de tabel in bijlage 2; 2° binnen elke regionaal Invorderingscentrum, een Dienst boekhoudcontrole, belast met het toezicht op de materiële verrichtingen uitgeoefend door de ontvangers van de ontvangkantoren, de kantoren NFI, de Teams Inning en de polyvalente Teams van het Centrum, naar gelang het geval.»

Art. 8.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door het volgende : «

Art. 5.De bevoegdheid ratione materiae van de ontvangkantoren, de polyvalente Teams en de Teams Inning § 1. De ontvangkantoren DB en btw zijn belast met de invordering van de belastingen, voorheffingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde taksen, belasting over de toegevoegde waarde, diverse taksen, alsook met alle bedragen die zijn toegewezen aan de overheid krachtens artikel 154 van de Programmawet (1) van 29 maart 2012. § 2. De kantoren NFI zijn belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen, toegewezen aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering krachtens de wettelijke of reglementaire bepalingen, met uitzondering van de bedragen die zijn toegewezen aan de overheid krachtens artikel 154 van de Programmawet (1) van 29 maart 2012. § 3. De polyvalente Teams zijn belast met de inning en de invordering van het geheel van schuldvorderingen bedoeld in de paragrafen 1 en 2, evenals met de bedragen die zijn toegewezen aan de overheid krachtens artikel 154 van de Programmawet (1) van 29 maart 2012. § 4. De bevoegdheid van de kantoren DB en btw zijn vastgesteld volgens de tabel in bijlage 3. § 5. Het Inningscentrum - btw ontvangsten Namen en het Inningscentrum - btw ontvangsten Mechelen zijn uitsluitend belast met de inning van de belasting over de toegevoegde waarde voor rekening van de ontvangkantoren btw en de polyvalente Teams.

Het Inningscentrum - btw ontvangsten Brussel is belast met het beheer van de rekeningen-courant van de btw-belastingplichtigen die periodieke aangiften indienen met een saldo in het voordeel van de Staat of van de belastingplichtige, alsook de betalingen verricht door de belastingplichtige en de terugbetalingen verricht door de FOD Financiën.

De ontvangkantoren bedoeld in de lid 1 en 2 worden geïntegreerd in het Inningscentrum. § 6. De Teams Inning zijn belast met de inning voor rekening van de ontvangkantoren DB, volgens de verdeling vastgesteld in de tabellen van bijlagen 2 en 3.

Onder inning wordt verstaan : - de behandeling van betalingen uitgevoerd op de financiële rekeningen van de ontvangkantoren; - de verrichtingen van de dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse boekingsafsluiting; - de boekingsverrichtingen betreffende de vereffening van de ontheffingen en van de terugbetalingen van belastingen.

Deze verrichtingen worden eveneens uitgevoerd voor rekening van de ontvangkantoren btw, volgens de verdeling vastgesteld in de tabellen van bijlagen 2 en 3.

Zij worden onder het toezicht geplaatst, in de zin van de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, van de Invorderingsinspecties, volgens de verdeling vastgesteld in de tabel van bijlage 2.

De Teams Inning worden eveneens belast met het ontvangen en behandelen van de aangiften inzake bedrijfsvoorheffing gedaan door de belastingschuldigen die afhangen van de ontvangkantoren die onder hun bevoegdheid vallen.

De Teams Inning, gelegen in het Vlaams Gewest, alsook het Team Inning van het regionaal Invorderingscentrum Brussel 1, ontvangen en behandelen de aangiften inzake de belasting op de spelen en de weddenschappen verschuldigd door natuurlijke of rechtspersonen die gedomicilieerd zijn of hun maatschappelijke zetel of hoofdvestiging hebben in het ambtsgebied van de ontvangkantoren die onder hun bevoegdheid vallen.

De Teams Inning, met uitzondering van de Teams Inning Brussel 1 en Brussel 2, ontvangen en behandelen de aangiften inzake de belasting op de automatische ontspanningstoestellen verschuldigd voor het Vlaams Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest door natuurlijke of rechtspersonen die gedomicilieerd zijn of hun maatschappelijke zetel of hoofdvestiging hebben in het ambtsgebied van de ontvangkantoren die onder hun bevoegdheid vallen.

Het Team Inning van het regionaal invorderingscentrum Brussel 2 ontvangt en behandelt de aangiften inzake de belasting op de automatische ontspanningstoestellen verschuldigd voor het Vlaams Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest door natuurlijke of rechtspersonen die gedomicilieerd zijn of hun maatschappelijke zetel of hoofdvestiging hebben binnen het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

Het Team Inning van het regionaal Invorderingscentrum Brussel 1 ontvangt en behandelt de aangiften inzake verkeersbelasting niet-geautomatiseerde voertuigen verschuldigd door natuurlijke of rechtspersonen die gedomicilieerd zijn of hun maatschappelijke zetel of hoofdvestiging hebben binnen het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

De Teams Inning van de regionale Invorderingscentra van Brussel 1 en 2 ontvangen en behandelen, elk voor hun ambtsgebied (bijlage 2), de aangiften inzake eurovignet verschuldigd door natuurlijke of rechtspersonen die gedomicilieerd zijn of hun maatschappelijke zetel of hoofdvestiging hebben in het Brussels hoofdstedelijk Gewest. § 7. Bij gebrek aan betaling van de roerende voorheffing bedoeld bij de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 23 december 2011, van de belasting op de werknemersparticipatie alsook van de bijkomende heffing op de roerende inkomsten in de zin van artikel 174/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, binnen de termijn bepaald door artikel 402 van voormeld wetboek, worden de verschuldigde bedragen ingekohierd overeenkomstig artikel 304 van hetzelfde wetboek en wordt hun inning volgens het geval toevertrouwd aan : - Team Inning van het regionaal Invorderingscentrum Brussel 1, wanneer de eventuele invordering verzekerd is door het ontvangkantoor DB Brussel 6; - Team Inning van het regionaal Invorderingscentrum Oost-Vlaanderen, wanneer de eventuele invordering verzekerd is door het ontvangkantoor DB Gent 4; - Team Inning van het regionaal Invorderingscentrum Luik 1, wanneer de eventuele invordering verzekerd is door het ontvangkantoor DB Luik 5; - Team Eupen van het regionaal Invorderingscentrum Eupen-Sankt-Vith, wanneer de eventuele invordering afhangt van hetzelfde Team.

Bij gebrek aan betaling van diverse taksen bedoeld in het boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen en van de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekerings-ondernemingen verschuldigd in toepassing van Boek IIbis van het Wetboek der successierechten, wordt de inning, wanneer er een dwangschrift is uitgevaardigd in de zin van artikel 202/5 van het Wetboek diverse rechten en taksen en van artikel 220 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met het oog op de invordering van een van deze taksen, uitgevoerd door de Teams vermeld in het eerste lid, onder dezelfde voorwaarden. »

Art. 9.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.Bevoegdheid ratione loci van de ontvangkantoren en polyvalente Teams § 1. Inzake inkomstenbelastingen, voorheffingen, de belastingen op de spelen en de weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en de belasting over de toegevoegde waarde, is het bevoegde ontvangkantoor of polyvalente Team dit van het ambtsgebied waarin de gemeente gelegen is waar de belastingschuldige zijn woonplaats, zijn maatschappelijke zetel, zijn voornaamste inrichting of zijn administratieve zetel heeft. § 2. Inzake de belasting van niet-inwoners, voorheffingen en de belasting over de toegevoegde waarde, wanneer de belastingschuldige zijn woonplaats, zijn maatschappelijke zetel, zijn voornaamste inrichting of zijn administratieve zetel in het buitenland heeft op het ogenblik van de vestiging van de fiscale schuld, behoort de invordering van deze schuld tot het ambtsgebied van het Bijzonder Invorderingscentrum.

Het bevoegde ontvangkantoor wordt bepaald door de plaats waar de economische activiteit wordt uitgeoefend die aanleiding geeft tot het verschuldigde. § 3. Inzake onroerende voorheffing is het bevoegde ontvangkantoor of polyvalente Team dit van het ambtsgebied van de gemeente waarin het aan de onroerende voorheffing onderworpen onroerend goed is gelegen. § 4. De inning en de invordering van wat de rechter heeft toegekend aan de overheid in de zin van artikel 154 Programmawet (1) van 29 maart 2012 behoort tot de bevoegdheid van het ambtsgebied van het polyvalente Team waarin de gemeente gelegen is waar zich de woonplaats, de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de administratieve zetel bevindt van de in het ongelijk gestelde partij op de datum van de uitspraak van het vonnis.

In geval van hoger beroep blijft het oorspronkelijke ontvangkantoor of polyvalente Team bevoegd, zelfs bij een eventuele wijziging van woonplaats, maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of administratieve zetel van de in het ongelijk gestelde partij tijdens de procedure. § 5. Bij gebrek aan betaling van de roerende voorheffing bedoeld bij de beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 23 december 2011, van de belasting op de werknemersparticipatie alsook van de bijkomende heffing op de roerende inkomsten in de zin van artikel 174/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, binnen de termijn bepaald door artikel 402 van voormeld wetboek, worden de verschuldigde bedragen ingekohierd overeenkomstig artikel 304 van hetzelfde wetboek, en wordt de invordering uitgevoerd door de bevoegde ontvangkantoren en het polyvalente Team naar gelang het geval, overeenkomstig bijlage 3 bij dit besluit. § 6. Bij gebrek aan betaling van de diverse taksen, bedoeld in Boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen, en de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen verschuldigd in toepassing van Boek IIbis van het Wetboek der successierechten, wordt de invordering, wanneer er een dwangschrift is uitgevaardigd in de zin van artikel 202/5 van het Wetboek van diverse rechten en taksen en artikel 220 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met het oog op de invordering van een van deze taksen, uitgevoerd door de bevoegde ontvangkantoren en het polyvalente Team naar gelang het geval, overeenkomstig bijlage 3 bij dit besluit. »

Art. 10.De bijlage 1 tot 3 van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 17 december 2013 worden vervangen door de bijlagen 1 tot 3 van dit besluit.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 22 december 2014.

H. D'HONDT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^