Etaamb.openjustice.be
Arrest van 18 december 2014
gepubliceerd op 24 december 2014

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling is belast

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014004067
pub.
24/12/2014
prom.
18/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2014. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling is belast


De Voorzitter van het directiecomité, Gelet op koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003416 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 23/09/2016 numac 2016003323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel sluiten en art. 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014003111 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende integratie van de Dienst voor Alimentatievorderingen in de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 31/03/2010 numac 2010003195 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Koninklijk besluit betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 23/09/2016 numac 2016003323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel sluiten tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel, artikelen 3, 7 en 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 december 2014, Besluit :

Artikel 1.Binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling belast met : de organisatie, het beheer en de coördinatie van de inzameling, de verdeling en de uitwisseling van patrimoniuminformatie, zijnde het geheel van geografische, kadastrale en personele informatie alsmede de daarmee verband houdende juridische en feitelijke informatie, waarover de Algemene Administratie van de Patrimoniu documentatie in de uitoefening van haar bevoegdheden beschikt.

Deze opdracht omvat ondermeer de volgende taken : - de begeleiding van en de deelname aan de ontwikkeling van geïnformatiseerde toepassingen die patrimoniuminformatie behandelen of beheren; - het verlenen van ondersteuning aan de interne en externe gebruikers van deze toepassingen; - de controle van de toegangsrechten tot deze toepassingen volgens de standaarden bepaald door de FOD Financiën; - de controle van de naleving van de regels inzake de openbaarmaking en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in dit kader; - de ontwikkeling, implementatie en opvolging van de strategie inzake de integrale kwaliteitsbewaking van de patrimoniuminformatie; - het ontwerpen en toepassen van systemen van datawarehousing en datamining met betrekking tot de patrimoniuminformatie; - het afleveren van patrimoniuminformatie in de gevallen dat omwille van de omvang, de regelmaat of reglementaire imperatieven, deze aflevering op gesystematiseerde, geïnformatiseerde of bijzondere wijze moet worden georganiseerd; - het optreden als enig contactpunt voor externe partners werkzaam op het vlak van patrimoniuminformatie; - de ontwikkeling en implementatie van een elektronisch platform voor de behandeling, het beheer en de uitwisseling van patrimoniuminformatie; - het afsluiten en opvolgen van samen werkingsovereenkomsten met interne en externe partners met het oog op het op geïnformatiseerde wijze inzamelen of afleveren van patrimoniuminformatie rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen; - het beheer van de relaties en de uitvoering van de opdrachten en taken in het kader van de gecoördineerde en geïntegreerde uitwisseling van patrimoniuminformatie, inzonderheid in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 18 april 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 18/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014205552 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie sluiten tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie (CSPI); - de definiëring van het transversaal beleid inzake patrimoniuminformatie en het bepalen van de tarificatiepolitiek; - het vergemakkelijken en bevorderen van de ontsluiting van patrimoniuminformatie voor gebruikers.

Iedere administratie blijft evenwel verantwoordelijk voor het beheer van de authentieke bronnen en voor de juistheid van de patrimoniuminformatie die erin wordt opgenomen, rekening houdend met de haar toevertrouwde taken.

Art. 2.De Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling bevat, op het niveau van de administrateur, de volgende diensten : 1° het Secretariaat van de administrateur;2° de Dienst Strategische en Operationele ondersteuning;3° de Afdeling Oprichting van het netwerk;4° de Afdeling Informatieaflevering;5° de Afdeling Data Quality;6° de Afdeling IAM-Business;7° de Afdeling Privacy.

Art. 3.Het Centrum voor informatieverwerking Brussel wordt afgeschaft.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 18 december 2014.

H. D'HONDT

^