Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014000903 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, 2e en 3e lid, van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014000904 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, 5e lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek en van het artikel 1240, 8e lid, van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014000919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014000920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenenvan een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014002072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVI, Waals Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014004042 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014007457 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 585 van 21 oktober 2014, wordt mijnheer Fabrice Guidotti, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uit Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014007490 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 569 van 4 november 2014 : Wordt generaal-majoor ****. De Vos op 30 september 2014 ontslagen uit het ambt van commandant van de ****. Wordt generaal-**** **** besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2014. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014007494 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 571 van 5 november 2014 : Wordt generaal-majoor ****-****. ****, op 11 oktober 2014 ontslagen uit het ambt van chef van het administratief en technisch **** **** brigade-generaal ****. ****'Hoest, op 11 oktober 2014 aangewezen voor het ambt van chef van het ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014009656 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 november 2014, is aan Mevr. Lizée, C., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van voorlopig benoemd griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. Dit besluit heeft uit Bij koninklijk besluit van 23 november 2014, is aan Mevr. Derycke, I., op haar verzoek ontslag (...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014009670 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014009677 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2014, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep Gent, Mevr. De Vleeschauwer, M., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arron Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij koninklijk besluit van 9 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014009681 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 2014 : - dat in werking treedt op 31 december 2014, is aan Mevr. Bonhomme, C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Flamme, J., op (...) type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011618 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011621 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011620 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 december 2014 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011623 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de voorwaarden en modaliteiten voor de inning en de verdeling van de jaarlijkse aanvullende vergoeding van uitvoerende kunstenaars bepaald in artikel XI.210, § 2, van het Wetboek van economisch recht door een beheersvennootschap type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014014836 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen die worden gebruikt door binnenschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorkoming van luchtverontreiniging door schepen en de vermindering van het zwavelgehalte van sommige scheepsbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2014 type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014024417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014207028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014207571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 augustus 2014 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2015

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014002066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014004041 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van de artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effecten-verrichtingen moet voldoen en de periode tijdens dewelke de erkenning kan worden verleend type ministerieel besluit prom. 26/11/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014007485 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2014 - januari 2015 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014007493 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 93503 van 7 november 2014 : Wordt generaal-majoor ****-****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 30 september 2014 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie steun Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2014. type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011642 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2015 type ministerieel besluit prom. 11/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 01/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036927 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van attest van aanstelling als vertrouwenspersoon voor de minderjarige bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 11/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036947 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de centra voor kortverblijf type ministerieel besluit prom. 11/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036948 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de dagverzorgingscentra type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036953 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Landbouwgarantiefonds type ministerieel besluit prom. 11/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014207739 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking ministerieel besluit nr 2014/206420 van 7 oktober 2014 tot wijziging van ministerieel besluit van 22 juni 2010 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 11/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014207741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 22 juni 2010 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

arrest

type arrest prom. 18/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014004067 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling is belast type arrest prom. 18/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014004066 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie van de Patrimoniumdiensten is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/10/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014032029 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de modaliteiten van de beheerscontrole

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036922 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 tot aanwijzing van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014036950 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014029791 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014207602 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van drie leden van de Raad van Bestuur van TEC Namur-Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014207601 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke Openbare Bestuursschool

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014011633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 1559-2 Gieterijtechniek - Technische leveringsvoorwaarden - Deel 2 : Aanvullende eisen vo(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014000900 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 53 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezones type omzendbrief prom. 22/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014207702 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014004040 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van alle hypothecaire sch Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014207771 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG14293) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesla(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum: gegradueerd(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014000881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 5 december 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014000915 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie. - Erratum type erratum prom. 10/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014004068 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014011617 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor (...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014015485 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Vanaf 1 december 2014 bekleedt de heer **** **** **** **** **** niet langer de functie van **** van het **** **** te **** met als jurisdictie de provincie West-****. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014015486 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 2 december 2014 heeft Mevr. **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Republiek Panama te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014015487 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 4 november 2014 heeft de heer **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014042412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2014    Indexcijfer december 2014 Voo(...) type indexcijfers prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014043012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers december 2014

document

type document prom. 06/11/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014207293 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 15 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de Verdelingscommissie van het Fonds voor afbetaling van schulden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014007487 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 560 van 8 oktober 2014, wordt Mevr. Delphine Resteigne, doctor in de politieke en sociale wetenschappen, op 22 september 2014 tot docent met voltijdse opdracht in het orga Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014022562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie, de heer SCHUIND, Frédéric, in de ho(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014000935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 december 2014, nr. 356, akte nr. 2014/00912, bladzijden 104584 en 104585, dient gelezen te worden : 1. Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betre Tijdens haar openbare zitting van 10 juni 2014 heeft de algemene vergadering van de Raad van State,(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014207767 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** coördinatoren strategische ****. - Resultaat De vergelijkende selectie van **** coördinatoren strategische **** (niveau ****) voor de **** ****(...) Er zijn 2 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 24/12/2014 numac 2014009679 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2015 Art. 6. Droit - Recht - 3/4 - 1/4 - Copie - Kopie - 3/4 - 1/4
^