Etaamb.openjustice.be
Arrest van 03 september 2015
gepubliceerd op 22 september 2015

Besluit 2015/37 van het College van de FGC tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding

bron
college van de franse gemeenschapscommissie
numac
2015031601
pub.
22/09/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/03/2015031601/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Besluit 2015/37 van het College van de FGC tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Gelet op decreet III van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 juli 1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor de Beroepsopleiding;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding;

Gelet op artikel 36quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 juli 2015 houdende wijziging van artikel 36quater van het besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op advies 57.602/2 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor de Beroepsopleiding van 12 december 2014;

Op voorstel van het lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie belast met Beroepsopleiding;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt : « § 1. Onder instapstage wordt verstaan: de in artikel 2 van dit besluit bedoelde opleiding waarvoor een werkzoekende, stagiair genoemd, wordt doorgestuurd naar een stagegever om de arbeidsmarkt te leren kennen. § 2. De stagiair die een instapstage doet, is verzekerd voor arbeidsongevallen en ongevallen die zich voordoen op de weg van en naar het werk. Daartoe sluit de onderneming bij een erkende verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of bij een erkend gemeenschappelijk verzekeringsfonds een polis die hen dezelfde voordelen waarborgt als diegene die ten laste van de verzekeraar gelegd zijn overeenkomstig de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten.

Stagiairs die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg van en naar het werk, krijgen een vergoeding berekend op grond van de bezoldiging van het beroep waarvoor ze worden opgeleid, na aftrek van de bijdragen inzake sociale zekerheid. § 3. De toelatingsvoorwaarden voor de stage worden geregeld door artikel 36quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 04/11/2021 numac 2021033562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VIII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering. »

Art. 2.De door dit besluit aangebrachte wijzigingen zijn niet van toepassing op de instapstages noch op de beroepsinschakelingstijd die al opgestart waren voor de inwerkingtreding van het besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking.

Art. 4.Het lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat bevoegd is voor beroepsopleiding, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 september 2015.

Door het College : De Minister-president van het College, Mevr. F. LAANAN De Minister, lid van het College belast met Beroepsopleiding, D. GOSUIN

^