Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Koninklijk besluit tot oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015104
pub.
30/04/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/02/2014015104/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 19 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking sluiten betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, artikel 11, § 2, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 1993 tot oprichting van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, verleend op 10 december 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, 17 december 2013;

Gelet op het advies 54.925/4 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij het regeringslid dat bevoegd is voor Ontwikkelingssamenwerking, hierna "de Minister" genoemd, wordt er een Adviesraad Gender en Ontwikkeling opgericht, hierna "de Adviesraad" genoemd.

Art. 2.§ 1. De Adviesraad heeft als opdracht : 1° de Minister te adviseren op zijn verzoek over de implicaties van de genderdimensie in de uitwerking van het beleid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking;2° bij te dragen tot de transversale integratie van de genderdimensie in alle interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, onder meer door het bevorderen van de instrumenten bestemd voor het verzekeren van deze integratie;3° te handelen als tussenschakel tussen het Platform betreffende Gender en Ontwikkeling, de Minister en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp;4° ter voorbereiding van de Belgische standpunten bij de internationale instanties op verzoek een regeringslid voorstellen te doen om de werkzaamheden bij deze internationale instanties te voeden. § 2. De Adviesraad stemt haar activiteiten af op de werkzaamheden van : 1° de dienst belast met de opvolging van de genderdimensie binnen de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp;2° het Platform betreffende Gender en Ontwikkeling.

Art. 3.§ 1. De Adviesraad bestaat uit zeven effectieve leden en zeven plaatsvervangende leden die door de Minister worden benoemd op basis van hun ervaring of specifieke kennis inzake gender binnen de volgende organisaties : 1° de Nederlandstalige koepel : een effectief lid en een plaatsvervangend lid;2° de Franstalige koepel : een effectief lid en een plaatsvervangend lid;3° de Nederlandstalige Vrouwenraad : een effectief lid en een plaatsvervangend lid;4° de `Conseil des Femmes Francophones de Belgique' : een effectief lid en een plaatsvervangend lid;5° de Franstalige academische wereld : een effectief lid en een plaatsvervangend lid;6° de Nederlandstalige academische wereld : een effectief lid en een plaatsvervangend lid;7° het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen : een effectief lid en een plaatsvervangend lid. § 2. Zonder afbreuk te maken aan de onafhankelijkheid van de Adviesraad kunnen aan de vergaderingen van de Adviesraad deelnemen : 1° met raadgevende stem : a) een vertegenwoordiger van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;b) een vertegenwoordiger van de Minister;2° als waarnemer : a) een vertegenwoordiger van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden;b) een vertegenwoordiger van de Belgische Technische Coöperatie.

Art. 4.De leden van de Adviesraad worden benoemd voor een duur van vijf jaar met inachtneming van de regels voorzien in de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. Hun mandaat kan worden hernieuwd.

Art. 5.De Adviesraad wordt voorgezeten door een voorzitter en door een vice-voorzitter van een verschillende taalrol. Zij worden gekozen uit de leden voor een duur van vijf jaar. Hun mandaat kan niet worden hernieuwd.

Art. 6.§ 1. De Adviesraad vergadert minstens één keer per trimester. § 2. De voorzitter, of in geval van afwezigheid, de vice-voorzitter, roept de vergaderingen van de Adviesraad bijeen en bepaalt de agenda op basis van de prioriteiten zoals voorzien in de lijst vernoemd in het artikel 7. § 3. Het aanwezigheidsquorum bedraagt de helft van de leden van de Adviesraad. Het stemmingsquorum is de meerderheid van de aanwezige leden.

In geval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. § 4. De Adviesraad kan zich laten bijstaan door experten.

Art. 7.Bij het begin van de legislatuur kan de Minister een lijst opmaken van de prioriteiten waarover de Adviesraad kan geraadpleegd worden. Op deze basis kunnen de Minister, de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, in samenspraak met de Adviesraad, jaarlijks een lijst opstellen met belangrijke vervaldata, binnen een termijn die gezamenlijk kan worden vastgelegd. Indien noodzakelijk, wordt deze lijst in onderling akkoord aangepast.

Art. 8.§ 1. De Adviesraad geeft advies binnen 45 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek ertoe. In geval van dringendheid of in speciaal gemotiveerde omstandigheden kan die termijn evenwel tot 14 dagen herleid worden. Als de aanvraag van bijzonder belang of ingewikkeld is, kan deze termijn met 10 dagen verlengd worden door de Minister. § 2. In geval van dringendheid of in speciaal gemotiveerde omstandigheden, kan de Adviesraad zijn advies uitbrengen op basis van een elektronische consultatieprocedure.

Art. 9.De Adviesraad stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het, evenals eventuele latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor aan de Minister.

Het huishoudelijk reglement regelt tenminste volgende punten : 1° het opstellen van notulen van de debatten die tijdens elke vergadering gevoerd worden;2° de wijze waarop de documenten aan de leden worden overgemaakt;3° de procedure van bijeenroeping van de vergaderingen;4° de nadere regels van uitvoering van de schriftelijke procedure inzake het uitbrengen van advies in geval van dringendheid of in speciaal gemotiveerde omstandigheden;5° de voorwaarden en de gevallen waarvoor de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen of de documenten kan worden toegepast;6° de plaats van de vergaderingen.

Art. 10.De activiteiten van de Adviesraad worden gepubliceerd op de website van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 11.Het koninklijk besluit van 14 december 1993 tot oprichting van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling, gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 juni 2007, wordt opgeheven.

Art. 12.De minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, J.-P. LABILLE

^