Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 28 november 2023

Statuut van het personeel CTRG zoals aangenomen door de Centrale raad op 17 augustus 2023 op grond van artikel 25 § 1 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

bron
wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers
numac
2023045056
pub.
28/11/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2023. - Statuut van het personeel CTRG zoals aangenomen door de Centrale raad op 17 augustus 2023 op grond van artikel 25 § 1 van de basis wet van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 bron federale overheidsdienst justitie Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type wet prom. 12/01/2005 pub. 04/08/2008 numac 2008000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden


HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit statuut wordt verstaan onder : 1° "CTRG" : De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen zoals opgericht door de basis wet van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 bron federale overheidsdienst justitie Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type wet prom. 12/01/2005 pub. 04/08/2008 numac 2008000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden;2° "personeel" : statutaire en contractuele personeelsleden van de CTRG;3° "Directeur" : het leidende personeelslid van de CTRG;4° "Bureau" : de 4 personen aangeduid door de Kamer van volksvertegenwoordigers conform art 24 § 4 van de basis wet van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 bron federale overheidsdienst justitie Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type wet prom. 12/01/2005 pub. 04/08/2008 numac 2008000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden ;5° "Centrale Raad" : de 12 personen aangeduid door de Kamer van volksvertegenwoordigers conform art 24 § 1 van de basis wet van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 bron federale overheidsdienst justitie Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type wet prom. 12/01/2005 pub. 04/08/2008 numac 2008000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.

Art. 2.Voor de punten die niet in dit statuut (en zijn bijlagen) geregeld zijn, neemt het Bureau een beslissing waarbij het zich prioritair laat inspireren door het geharmoniseerd statuut van Kamer en Senaat.

Art. 3.Het personeel is onderworpen aan de bepalingen en modaliteiten zoals bepaald in: 1. dit statuut en zijn bijlagen;2. eventueel de individuele arbeidsovereenkomst.

Art. 4.§ 1. Het personeel wordt benoemd (statutair personeel) of tewerkgesteld (contractueel personeel): 1° in niveau A voor de functies die een universitair Master diploma vereisen - aanvang weddeschaal: A1;2° in niveau B voor de functies die minstens een professionele Bachelor diploma vereisen - aanvang weddeschaal: B1; § 2. De Directeur wordt gelijkgesteld met de graad van administrateur (zie bijlage 3 - weddeschalen). HOOFDSTUK 2. - Selectie, werving, stage

Art. 5.De volgende bepalingen zijn van toepassing op de personeelsleden van de CTRG. Afdeling I. - Selectie en werving

Art. 6.Wanneer een functie vacant wordt kan deze eerst intern aangeboden worden aan het personeel dat reeds in dienst is.

Art. 7.Het Bureau bepaalt, op voordracht van de Directeur van de CTRG, op welke wijze een vacante betrekking wordt ingevuld, hetzij als statutair hetzij als contractueel ambtenaar.

Bij voorkeur zal een vacante betrekking worden ingevuld als statutair ambtenaar.

Het Bureau bepaalt ook op welk van de niveaus voorzien in artikel 4 van dit statuut, de functie wordt ingeschaald.

Art. 8.Het personeel wordt aangeworven op basis van een vergelijkend wervingsexamen georganiseerd door de CTRG. Het Bureau bepaalt, op voordracht van de Directeur van de CTRG, zowel de inhoud van de selectieproef als de te hanteren voorwaarden voor deelname, selectiecriteria en selectieprocedure.

In afwijking van voorgaande bepaling kan het Bureau, op voordracht van de Directeur van de CTRG, een contractuele werving toestaan van niet meer dan twee jaar zonder vergelijkend wervingsexamen. Afdeling II. - Stage

Art. 9.Het statutaire personeelslid dient een stage van één jaar te volbrengen.

Gedurende deze stage stelt de stagiair om de drie maanden en op het einde van de stage een verslag op over zijn activiteiten. Het verslag wordt ter kennis gebracht van de Directeur, die er zijn beoordeling aan toevoegt, eventueel aangevuld met deze van het Bureau. Deze beoordeling wordt samen met de opmerkingen van de stagiair in zijn persoonlijk dossier opgenomen.

Indien gedurende de stage de beoordeling ongunstig is zonder manifeste verbetering in de prestaties van het personeelslid, kan de betrokkene door de CTRG worden ontslagen.

Bij het verstrijken van de stage gaat de CTRG, indien de verslagen gunstig zijn, over tot de vaste benoeming van het personeelslid.

Indien de verslagen niet gunstig zijn, wordt betrokkene ontslagen..

In geval van ontslag tijdens of bij het verstrijken van de stage, hoort de Directeur de stagiair en de hiërarchische meerderen indien zij het ontslag van de stagiair met toepassing van hebben voorgesteld.

De stagiair kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze.

Indien de Directeur vervolgens overgaat tot de goedkeuring van het gemotiveerde voorstel tot ontslag, bezorgt hij het aan het Bureau.

Als het Bureau de stagiair ontslaat, krijgt die een opzeggingstermijn of -vergoeding van drie maanden. De opzeggingstermijn gaat in vanaf de betekening van het ontslag en wordt niet geschorst door de afwezigheid van de stagiair.

In afwijking van het voorgaande lid kan het Bureau de stagiair zonder opzeggingstermijn of -vergoeding ontslaan als het gemotiveerde voorstel tot ontslag het gevolg is van een ernstige tekortkoming.

Art. 10.§ 1. Overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 7, wordt de geschikt bevonden stagiair benoemd : 1° voor niveau A, in de graad waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld.Hij wordt definitief aangewezen voor een vaste betrekking van deze graad en bekomt de eerste weddenschaal van die klasse; 2° voor de niveaus B en C, in de graad waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld en bekomt de eerste weddenschaal van die klasse. § 2. Voor de berekening van zijn anciënniteit in de weddenschaal en voor zijn rangschikking, geldt art 23 van dit statuut. HOOFDSTUK 3. - Indiensttreding

Art. 11.Voor hun indiensttreding leggen statutaire personeelsleden op het ogenblik van hun vaste benoeming de voorgeschreven eed af in handen van de Directeur. (Ik zweer getrouwheid aan de koning, de grondwet en de wetten van het Belgische volk.) HOOFDSTUK 4. - Rechten, plichten en onverenigbaarheden

Art. 12.Onder voorbehoud van de onderstaande bepalingen, is deel II van het statuut van het Rijkspersoneel toepasselijk op het personeel dat aan dit statuut is onderworpen (KB van 2/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel). Afdeling I. - Rechten en plichten

Art. 13.Het personeel is gebonden door : De deontologische code van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen en van de commissies van toezicht goedgekeurd door de Centrale raad op 29 augustus 2019.

De deontologische verplichtingen betreffende de geheimhouding blijven onverminderd van toepassing na het einde van het ambt of de arbeidsrelatie.

Art. 14.De personeelsleden dienen bij elke gelegenheid te zorgen voor de vrijwaring van de aan de CTRG toevertrouwde belangen. Zij zijn ertoe gehouden de hun opgelegde dienstverplichtingen persoonlijk en nauwgezet na te komen.

Zij moeten hun dienstorders stipt uitvoeren en hun taak ijverig en nauwkeurig vervullen.

Zij mogen de uitoefening van hun ambt niet onderbreken zonder voorafgaande toelating.

Afdeling. II. - Onverenigbaarheden

Art. 15.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur, zal er geen bezoldigde functie, bezoldigd beroep of bedrijf worden uitgeoefend, op welke wijze en in welke vorm dan ook, hetzij in eigen naam, hetzij door middel van/of in samenwerking met andere natuurlijke of rechtspersonen, noch bij andere natuurlijke of rechtspersonen in dienst treden.

Voor het beoordelen van de toestemming zal de Directeur, de weerslag in aanmerking nemen op de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid en de goede werking van de CTRG. Het uitoefenen van een onbezoldigde activiteit is in principe toegelaten, tenzij de uitoefening daarvan de waarden van de CTRG, zoals bepaald in de deontologische code, zou aantasten. De Directeur moet hiervan steeds worden ingelicht en oordeelt daarover indien nodig. HOOFDSTUK 5. - Evaluatie

Art. 16.De evaluatie is verplicht voor het personeel en gebeurt eenmaal per jaar (uiterlijk tegen 30 juni van het lopende jaar). Het voorwerp van de evaluatie zijn de prestaties van het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende jaar.

Art. 17.Na afloop van de evaluatieprocedure wordt door de Directeur één van de 4 volgende vermeldingen toegekend aan de geëvalueerde, volgens de beoordelingscriteria zoals bepaald in bijlage 4 van onderhavig statuut: - uitzonderlijk; - voldoet aan de verwachtingen; - te verbeteren; - onvoldoende.

Art. 18.De jaarlijkse evaluatie verloopt aan de hand van een jaarlijks gesprek tussen het personeelslid en de Directeur.

Art. 19.Het personeelslid bevestigt ontvangst van de kennisgeving van het evaluatieverslag per e-mail.

De beroepsmogelijkheid voorzien voor tuchtzaken in art 29, laatste alinea, is ook van toepassing op de evaluatieprocedure. HOOFDSTUK 6. - De loopbaan Afdeling 1. - Bevordering in niveau, in klasse, in graad en

bevordering in weddeschaal

Art. 20.De CTRG kent de bevorderingen in niveau,, in graad en de bevordering door verhoging in weddenschaal toe volgens de bepalingen van dit statuut.

Art. 21.Het statutair personeel, wordt - ongeacht zijn of haar niveau binnen de CTRG - van de eerste naar de tweede weddeschaal van zijn niveau bevorderd op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij de volgende drie voorwaarden vervult: Voor de functies van niveau A 1. ten minste zes jaar schaalanciënniteit bij de CTRG tellen;2. gedurende de laatste zes jaar ten minste vier keer de vermelding `uitzonderlijk' of `voldoet aan de verwachtingen' te hebben gekregen;3. gedurende de laatste zes jaar, met betrekking tot de laatste twee evaluatieperiodes geen vermelding `te verbeteren' noch de vermelding of `onvoldoende' te hebben gekregen. Voor de functies van niveau B 1. ten minste tien jaar schaalanciënniteit bij de CTRG tellen;2. gedurende de laatste tienaren ten minste zes keer de vermelding `uitzonderlijk' of `voldoet aan de verwachtingen' te hebben gekregen;3. gedurende de laatste tien jaren, met betrekking tot de laatste drie evaluatieperiodes geen vermelding `te verbeteren' noch de vermelding of `onvoldoende' te hebben gekregen.

Art. 22.De personeelsdossiers en personeelsoverzichten van de CTRG vermelden, met hun datum, de benoemingen in de niveaus, en in de graden, alsook de bevorderingen door verhoging in weddenschaal.

Bij voor eensluidend verklaard uittreksel geeft de Directeur kennis van deze akten aan de betrokkenen, indien deze dit vraagt. Afdeling 2. - Erkenning van de geldelijke anciënniteit

Art. 23.De valorisatie of bepaling van de geldelijke anciënniteit (toekenning van anciënniteit ingebracht uit een eerdere loopbaan) behoort tot de bevoegdheid van het Bureau op voorstel van de Directeur.

Het Bureau van de CTRG kan bij de aanvang van zijn stage en/of tewerkstelling tot 20 jaren relevante beroepservaring toekennen aan het personeelslid. Dit zal zich ook vertalen in de trap (rang) die het personeelslid opneemt in de betrokken weddeschaal. HOOFDSTUK 7. - Bezoldiging

Art. 24.Het personeel wordt bezoldigd overeenkomstig de weddeschalen die zijn opgenomen in bijlage 3 van dit statuut. Het personeelslid bekomt één van de weddeschalen die zijn verbonden aan zijn niveau.

Elke weddeschaal bevat dertig trappen waarin het personeelslid wordt geplaatst in toepassing van art 23 van dit statuut. [toepassingsvoorbeeld van het samengaan van artikelen 21,23 en 24 van dit statuut: Een jurist met 17 jaren relevante beroepservaring wordt aangeworven door de CTRG De beginweddeschaal voor juristen is schaal A1 (bijlage 3) De betrokken jurist zal in trap 17 van weddeschaal A1 worden geplaatst (art 23 statuut) Na 6 jaren zal de jurist conform art 21 statuut overgaan naar weddeschaal A2 en daarin de trap 23 (17+6) innemen] Het Bureau bepaalt voor elke functie welke weddeschaal erop van toepassing is. In geval van knelputberoepen, kan het Bureau beslissen om functies van niveau B te vergoeden aan de weddeschaal A1.

Art. 25.Het personeel heeft recht op de generieke voordelen die opgenomen zijn in de nota "Personeel loon en extralegaal" (laatste versie van 2 maart 2022 - bijlage 1 van dit statuut) en de eventuele functie-specifieke voordelen bepaald door het Bureau, afhankelijk van de functie die het personeelslid uitoefent. HOOFDSTUK 8. - Verloven, afwezigheden en feestdagen

Art. 26.Behoudens de afwijkende bepalingen in dit personeelsstatuut (en zijn bijlagen) van de CTRG, is de reglementering betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen van toepassing op het personeel.

Art. 27.De duur van de jaarlijkse vakantie wordt bepaald op 36 werkdagen (pro-rata voor deeltijdse tewerkstelling of tewerkstelling die start na 1 januari van het kalenderjaar) De verdere bepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie worden bepaald in het arbeidsreglement.

Art. 28.Het personeel is met verlof op de wettelijke feestdagen, maar tevens op de twee bijkomende reglementaire feestdagen: 2 en 15 november. HOOFDSTUK 9. - Tucht

Art. 29.Tegen het statutaire personeelslid dat zich niet houdt aan zijn professionele of statutaire verplichtingen, kunnen de volgende tuchtstraffen worden uitgesproken: 1. de terechtwijzing;2. de inhouding van wedde;3. de overplaatsing bij tuchtmaatregel;4. het ontslag van ambtswege;5. de herroeping. De inhouding van wedde wordt toegepast gedurende ten minste 1 maand en ten hoogste 36 maanden en bedraagt niet meer dan één vijfde van de nettowedde zoals bepaald in artikel 23, vierde lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

Elke tuchtstraf wordt uitgesproken op grond van een definitief strafvoorstel dat nauwkeurig melding maakt van de ten laste gelegde feiten, de tuchtstraf die nodig wordt geacht, de redenen welke die straf rechtvaardigen en de uitvoeringsmaatregelen van de straf.

Enkel het Bureau aan wie het definitieve strafvoorstel en het volledige dossier zijn overgezonden, kan de tuchtstraf uitspreken.

De uitgesproken tuchtstraf kan niet zwaarder zijn dan die welke definitief is voorgesteld.

De procedure De Directeur roept het statutaire personeelslid op via e-mail voor een hoorzitting uiterlijk binnen de 7 dagen nadat de oproeping hiervoor werd verzonden. Het personeelslid mag zich laten bijstaan door één persoon naar keuze.

Als hij een tuchtstraf nodig acht, betekent de Directeur binnen de 7 dagen na de hoorzitting een strafvoorstel aan het statutaire personeelslid en aan het Bureau. Het Bureau neemt hierover een beslissing binnen de 14 dagen na ontvangst van het voorstel.

Het personeelslid kan per e-mail binnen de 14 dagen beroep aantekenen tegen de tuchtbeslissing bij de Centrale raad van de CTRG die hierover zal oordelen op zijn eerstvolgende vergadering. In deze hypothese zullen de leden van het Bureau niet deelnemen aan deze beslissing. HOOFDSTUK 1 0. - Slotbepalingen

Art. 30.De wetten op de pensioenregeling voor de leden van het Rijkspersoneel zijn van toepassing op het statutair personeel benoemd op basis van dit statuut.

De Staatskas draagt de lasten van de rust- en overlevingspensioenen die zijn toegekend aan het statutair personeel enkel voor de jaren en de diensten die zij bij de CTRG hebben gepresteerd.

Art. 31.Dit statuut treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het statuut wordt goedgekeurd door de Centrale Raad. Het statuut zal ook worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. HOOFDSTUK 1 1. - Overgangsbepalingen

Art. 32.Voor het personeel dat reeds voor de CTRG werkt via contractuele tewerkstelling op de datum van in werking treding van dit statuut, zal het Bureau interne wervingsexamens organiseren. Het Bureau bepaalt op welke wijze de vacante betrekkingen in de vlakke loopbanen worden toegewezen aan de laureaten van de interne wervingsexamens, alvorens wordt geput uit de reserves die ingevolge de externe wervingsexamens zijn samengesteld.

Kandidaten die aan een intern wervingsexamen willen deelnemen, dienen op de datum van het examen aan de benoemingsvoorwaarden te voldoen.

Personeelsleden die zich kandidaat stellen voor een intern wervingsexamen kunnen in voorkomende geval worden vrijgesteld van een examengedeelte: ? hetzij als ze minder dan 5 jaar vóór het afsluiten van de inschrijvingen geslaagd zijn voor een examen op ten minste hetzelfde niveau, waarbij dezelfde kennis werd getest; ? hetzij als ze minstens gedurende 2 jaren de functie hebben uitgeoefend waarvoor het interne wervingsexamen wordt georganiseerd en voor zover de jaarlijkse evaluatie geen elementen bevat waaruit blijkt dat het personeelslid de functie op "onvoldoende" niveau heeft uitgevoerd.

Art. 33.Voor het personeel dat reeds voor de CTRG werkt via contractuele tewerkstelling en dat zou beslissen deel te nemen aan de selectieproef met het oog op statutaire tewerkstelling (conform artikel 8), gelden de volgende bepalingen: ? zij kunnen hun deelname aan de selectieproef per e-mail bevestigen en zijn vrijgesteld van het insturen van een motivatiebrief en CV; ? hun termijn van contractuele tewerkstelling wordt in rekening gebracht zowel voor de duur van de stage (artikel 9 & 10) als nadien voor de verworven schaalanciënniteit. [toepassingsvoorbeeld: het contractuele personeelslid dat 4 jaar werkt voor de CTRG en dus in trap 4 van zijn loonschaal zit, zal na een geslaagde selectieproef als statutair personeelslid eveneens in trap 4 van zijn loonschaal worden ingeschaald]. ? de financiële ervaring die de CTRG aan het personeel onder contractuele tewerkstelling heeft toegekend, blijft van toepassing onder de statutaire tewerkstelling. [toepassingsvoorbeeld: het contractuele personeelslid dat in trap 13 van zijn loonschaal zit op basis van toegekende relevante beroepservaring, zal na een geslaagde selectieproef als statutair personeelslid eveneens in trap 13 van zijn loonschaal worden ingeschaald].

Bijlage 3: weddeschalen

Weddeschaal niveau A - buiten de vlakke loopbaan Echelle barémique niveau A - en dehors de la carrière plane

Adviseur-coördinator Conseiller-coordinateur

Administrateur

A3

A4

A4

A6

jaren/années


0

40 254

42 493

42 493

51 824

1

40 254

42 493

42 493

51 824

2

41 702

43 941

43 941

53 272

3

41 702

43 941

43 941

53 272

4

43 150

45 389

45 389

54 721

5

43 150

45 389

45 389

54 721

6

44 599

46 837

46 837

56 169

7

44 599

46 837

46 837

56 169

8

46 047

48 286

48 286

57 617

9

46 047

48 286

48 286

57 617

10

47 495

49 734

49 734

59 065

11

47 495

49 734

49 734

59 065

12

48 943

51 182

51 182

60 513

13

48 943

51 182

51 182

60 513

14

50 392

52 630

52 630

61 962

15

50 392

52 630

52 630

61 962

16

51 840

54 078

54 078

63 410

17

51 840

54 078

54 078

63 410

18

53 288

55 527

55 527

64 858

19

53 288

55 527

55 527

64 858

20

54 736

56 975

56 975

66 306

21

54 736

56 975

56 975

66 306

22

56 184

58 423

58 423

67 755

23

56 184

58 423

58 423

67 755

24

57 633

59 871

59 871

69 203

25

57 633

59 871

59 871

69 203

26

59 081

61 320

61 320

70 651

27

59 081

61 320

61 320

70 651

28

60 529

62 768

62 768

70 651

29

60 529

62 768

62 768

70 651

30

61 977

64 216

64 216

70 651


Weddeschaal niveau A Echelle barémique niveau A

A1

A2

A3

jaren/années


0

27 568

30 771

40 254

1

28 752

31 955

40 254

2

29 935

33 138

41 702

3

31 119

34 322

41 702

4

32 302

35 505

43 150

5

33 485

37 872

43 150

6

33 485

39 055

44 599

7

34 669

40 239

44 599

8

34 669

41 422

46 047

9

35 852

41 422

46 047

10

35 852

42 605

47 495

11

37 036

42 605

47 495

12

37 036

43 789

48 943

13

38 219

43 789

48 943

14

38 219

44 972

50 392

15

39 402

44 972

50 392

16

39 402

46 156

51 840

17

40 586

46 156

51 840

18

40 586

47 339

53 288

19

41 769

47 339

53 288

20

41 769

48 522

54 736

21

42 953

48 522

54 736

22

42 953

49 706

56 184

23

44 136

49 706

56 184

24

44 136

50 889

57 633

25

45 319

50 889

57 633

26

45 319

52 073

59 081

27

46 503

52 073

59 081

28

46 503

53 256

60 529

29

47 686

53 256

60 529

30

47 686

54 439

61 977


Weddeschaal niveau B Echelle barémique niveau B

B1

B2

jaren/années


0

23 071

25 423

1

23 071

25 423

2

23 969

26 320

3

23 969

26 320

4

24 866

27 217

5

24 866

27 217

6

25 763

28 114

7

25 763

28 114

8

29 002

31 353

9

29 002

31 353

10

29 899

32 251

11

29 899

32 251

12

30 797

33 148

13

30 797

33 148

14

33 312

35 663

15

33 312

35 663

16

34 209

36 560

17

34 209

36 560

18

35 106

37 458

19

35 106

37 458

20

36 003

38 355

21

36 003

38 355

22

36 901

39 252

23

36 901

39 252

24

37 798

40 149

25

37 798

40 149

26

38 695

41 047

27

38 695

41 047

28

39 592

41 944

29

39 592

41 944

30

40 490

42 841

^