Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Union professionnelle du Secteur immobilier « U.P.S.I. » - Beroepsverening van de Vastgoedsector « B.V.S. », beroepsvereniging gevestigd in de Brusselse agglomeratie In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroe Statuten - Beroepsvereningen : 1956, n° 332 Wijziging aan de statuten Artikel 15. De bestu(...)

bron
raad van state
numac
2006038045
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Union professionnelle du Secteur immobilier « U.P.S.I. » - Beroepsverening van de Vastgoedsector « B.V.S. », beroepsvereniging gevestigd in de Brusselse agglomeratie In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948, genomen in uitvoering van artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen Statuten - Beroepsvereningen : 1956, n° 332 Wijziging aan de statuten Artikel 15.

De bestuurders die de raad van bestuur samenstellen worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.

Het mandaat kan echter altijk ingetrokken worden door de algemene vergadering.

De raad zal samengesteld zijn uit minstens zeven bestuurders, de voorzitter, drie ondervoorzitters, de afgevaardigd bestuurder, de secretaris en de penningmeester, en ten hoogste vijfentwintig. Zij zullen allen werkende leden zijn, behalve de agevaardigd bestuurder die geen lid zal kunnen zijn van de vereniging. In dit laatste geval zal de afgevaardigd bestuurder slechts een raadgevende stem hebben. (...) Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met de meerderheid van de aanwezigen. Alle akten welke de vereniging verbinden worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

De verantwoordelijkheid van de bestuurders is beperkt tot de uitvoering van het mandaat dat zij ontvangen hebben en voor de fouten door hen begaan in hun beheer. (...).

Bekrachtigd bij beslissing van de Raad van State, Ve Vakantiekamer, op 14 juli 2006.

Voor de hoofdgriffier van de Raad van State, M.-Chr. MALCORPS griffier.

^