Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Fédération de l'Industrie du Béton - Federatie van de Betonindustrie « FEBE », beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van de artikelen 3 en 4 va Statuten - Beroepsvereningen : 1940, n° 491 Wijziging aan de statuten Artikel 14, derde lid.

bron
raad van state
numac
2006038044
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Fédération de l'Industrie du Béton - Federatie van de Betonindustrie « FEBE », beroepsvereniging gevestigd te Brussel In uitvoering van de artikelen 6 en 7 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en van de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948, genomen in uitvoering van artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen Statuten - Beroepsvereningen : 1940, n° 491 Wijziging aan de statuten Artikel 14, derde lid.

Niemand mag meer dan zeven maal achtereenvolgens tot voorzitter, ondervoorzitter of beheerder belast met het toezicht over de rekeningen gekozen worden. Deze zijn niettemin tot dezelfde functie herverkiesbaar na het verstrijken van een periode van één jaar.

Bekrachtigd bij beslissing van de Raad van State, Ve Vakantiekamer, 14 juli 2006.

Voor de hoofdgriffier van de Raad van State, M.-Chr. MALCORPS griffier.

^