Etaamb.openjustice.be
Wet van 28 januari 2016
gepubliceerd op 04 maart 2016

Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011084
pub.
04/03/2016
prom.
28/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

COMITE VOOR SCHADEAFWIKKELING BIJ TERRORISME


28 JANUARI 2016. - Beslissing van het Comité, bedoeld in artikel 5 van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme


Gelet op artikel 6, §§ 1 en 3, van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme;

Gelet op de aanvraag van drie leden van de VZW TRIP, respectievelijk ingediend op 16 december 2015 en 26 januari 2016;

Gelet op de verplichting van het Comité om binnen de 6 maanden na een gebeurtenis te beslissen dat het om een daad van terrorisme gaat, Beslissing In zijn vergadering d.d. 28 januari 2016 heeft het Comité beslist dat het beschieten en het nemen van gijzelaars in het hotel Radisson Blu in Bamako (Mali) op 20 november 2015 een gebeurtenis is die beantwoordt aan de definitie van terrorisme, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme sluiten betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, om de hierna volgende redenen.

Het betreft een clandestien georganiseerde actie : Voor de aanslag werd gebruik gemaakt van een voertuig met valse of gestolen diplomatieke nummerplaten.

De daad werd gepleegd met ideologische, politieke en religieuze bedoelingen: De actie werd opgeëist door twee groeperingen die een jihadistisch project hebben voor Mali en de Sahel. Zij streven in dat kader naar de oprichting van een kalifaat, dat zou bestuurd worden volgens de sharia. Tevens zijn de acties en aanslagen van die groeperingen gericht tegen enerzijds de internationale aanwezigheid en anderzijds de lokale autoriteiten, die zij beschouwen als obstakels bij de uitbouw van hun project. Zij delen tenslotte de ideologie van Al Qaeda, die westerlingen in het algemeen als een legitiem doelwit ziet.

Er werd geweld gepleegd op personen en de economische waarde van materiële goederen werd geheel of gedeeltelijk vernield : De aanslag had tot gevolg dat personen gedood werden.

De economische waarde van een materieel goed (i.c. een hotel) werd gedeeltelijk vernield.

Het was de bedoeling om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen, de overheid onder druk te zetten, om het verkeer, de normale werking van een dienst en de normale werking van een onderneming te belemmeren : De aanslag beoogde duidelijk een mediatiek effect om indruk te maken op het publiek (zowel binnenlands als buitenlands).

De aanslag beoogde een klimaat van onveiligheid te scheppen en de overheid onder druk te zetten door te bewijzen dat de autoriteiten en de internationale aanwezigheid in Mali niet in staat zijn om de veiligheid te garanderen of om de jihadistische groeperingen aan banden te leggen.

De aanslag beoogde de normale werking van een dienst (i.c. het ter beschikking stellen van kamers, voeding, vergaderaccommodatie, het functioneren van de Malinese overheid, ...) en de normale werking van een onderneming (i.c. een hotel) te belemmeren. De aanslag beoogde om de werking van het hotel, als verblijfplaats voor personen met een niet-Malinese nationaliteit en nationale hoogwaardigheidsbekleders, te hypothekeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^