Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 juni 2002
gepubliceerd op 31 juli 2002

Wet tot regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat in de N.V. Distrigas en de N.V. Fluxys

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011305
pub.
31/07/2002
prom.
26/06/2002
ELI
eli/wet/2002/06/26/2002011305/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2002. - Wet tot regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat in de N.V. Distrigas en de N.V. Fluxys (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Tengevolge van de gedeeltelijke opsplitsing van de naamloze vennootschap Maatschappij voor Gasvoorziening, hierna « Distrigas » genoemd, door de oprichting van de N.V. Distrigas, wordt een aandeel van de N.V. Distrigas aan de Staat overgedragen. Aan dit aandeel zijn de bijzondere rechten verbonden die omschreven worden in de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Distrigas. Deze rechten blijven verbonden aan dit bijzonder aandeel, zolang het eigendom is van de Staat, die het enkel kan overdragen als hij daartoe door de wetgever wordt gemachtigd. Deze rechten worden uitgeoefend door de Minister of Staatssecretaris bevoegd voor energie.

Art. 3.Het bijzonder aandeel van Distrigas, ingesteld ten voordele van de Staat door het voormeld koninklijk besluit van 16 juni 1994, wordt behouden in de schoot van de N.V. Fluxys, opgericht in geval van gedeeltelijke opsplitsing van Distrigas.

Art. 4.De uitoefening van bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, is onderworpen aan de criteria die zijn vastgesteld ter uitvoering van artikel 29, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 14 maart 2002, houdende de wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) wordt bevestigd met uitwerking op 1 januari 2002, datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 6.Bij in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, kan de Koning, rekening houdende met de gedeeltelijke opsplitsing van Distrigas, de bepalingen van het koninklijk besluit van 5 december 2000 tot vaststelling van de criteria voor de uitoefening van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat in de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en in Distrigas, wijzigen.

Gegeven te Brussel, 26 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gedrukte stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers. (Zitting 2001-2002) Doc. 50 1801/001 : Wetsontwerp.

Doc. 50 1801/002 : Verslag.

Doc. 50 1801/003 : Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Gedrukte stukken van de Senaat. (Zitting 2001-2002) 2 - 1178/1 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

^