Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 december 2013
gepubliceerd op 31 december 2013

Wet tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021142
pub.
31/12/2013
prom.
26/12/2013
ELI
eli/wet/2013/12/26/2013021142/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2013. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.In de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991, wordt een artikel 26ter/1 ingevoegd, luidende : "Art. 26ter/1. § 1. Het vermogen verbonden aan de Nationale Plantentuin van België, dat rechtspersoonlijkheid bezit, wordt afgeschaft op de door de Koning vastgestelde datum. § 2. Binnen de grenzen vastgesteld bij de bijzondere wet en bij de bijzondere financieringswet, regelt de Koning de ontbinding van het vermogen dat de rechtspersoonlijkheid vermeld in § 1 aangenomen heeft en alle aangelegenheden waartoe deze aanleiding geeft, meer bepaald de overdracht aan de Vlaamse Gemeenschap van de personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen die samenhangen met dat vermogen. § 3. Na overleg met de representatieve vakbondsorganisaties van het personeel, bepaalt de Koning de modaliteiten van overdracht van de personeelsleden en de noodzakelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten van het personeel, met inachtneming van de beginselen vermeld in artikel 88, § 2, tweede tot vierde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen. § 4. De in de §§ 1 tot 3 bedoelde koninklijke besluiten worden in Ministerraad overlegd, na advies van de betrokken Regering.".

Art. 3.Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Ph. COURARD Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken. - Wetsontwerp, 53-3082 - Nr. 1. - Verslag, 53-3082 - Nr. 2. - Tekst verbeterd door de commissie, 53-3082 - Nr. 3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 53-3082 - Nr. 4.

Integraal Verslag : 7 november 2013.

Senaat Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 5-2333 - Nr. 1. - Verslag, 5-2333 - Nr. 2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 5-2333 - Nr. 3.

Handelingen van de Senaat : 18 en 19 december 2013.

^