Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011661 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013011662 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 26/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011669 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van artikel XII.5 in het Boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991 type wet prom. 26/12/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake energie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 26/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 26/12/2013 pub. 13/08/2014 numac 2014000529 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000583 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van artikel XII.5 in het Boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 26/12/2013 pub. 06/10/2014 numac 2014000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek type wet prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (2) (3) type wet prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (2) (3) type wet prom. 26/12/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (2) (3) type wet prom. 26/12/2013 pub. 10/04/2014 numac 2014015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Kitts en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009 (2) (3) type wet prom. 26/12/2013 pub. 12/05/2014 numac 2014015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overname-overeenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (1) (2) (3) type wet prom. 26/12/2013 pub. 17/06/2014 numac 2014015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Belize inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 en te Belmopan op 29 december 2009 (2) type wet prom. 26/12/2013 pub. 23/12/2015 numac 2014015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Gemenebest Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010 (2)(3) type wet prom. 26/12/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014015207 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekkingen tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009. - Corrigendum type wet prom. 26/12/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014015208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende de instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009. - Corrigendum type wet prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994 (2) (3) type wet prom. 26/12/2013 pub. 13/11/2017 numac 2014015257 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ijsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 23 mei 2000 (2) (3) type wet prom. 26/12/2013 pub. 02/03/2015 numac 2015000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2013 pub. 02/03/2015 numac 2015000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 26/12/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet . - Duitse vertaling type programmawet prom. 26/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2013000811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hervorming van de loopbaan van het **** van de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013002068 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 7, § 2, tweede lid en 11, tweede lid van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003446 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de instellingen die giften ontvangen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007329 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007328 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de loopbaan van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013009559 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude" van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013009581 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende tenuitvoerlegging van Titel II van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013011636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raden van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013009568 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en en tot uitvoering van artikel 23bis, laatste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 02/01/2014 numac 2013021144 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Plantentuin van België overgaan naar de Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 02/01/2014 numac 2013021143 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België overgaan naar de Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013022637 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013207108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2013207284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2014003001 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 23 december 2013 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014003009 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014018006 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2011 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014018008 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2014024006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2014024008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 2003 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het marienemilieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014024014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014024013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzitter van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2014024017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014024033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 van 23.374.00 pond sterling aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014024040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Domus Medica » voor de periode van 1 december 2013 tot 31 december 2014 type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014200281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014200020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de formule voor de indexering van het bedrag van het minimumloon voor de toekenning van een tijdelijke ****, verleend in het kader van de **** blauwe kaart op grond van artikel 15/1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

erratum

type erratum prom. 26/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014000021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. - Erratum type erratum prom. 26/12/2013 pub. 24/03/2014 numac 2014003109 bron federale overheidsdienst financien Bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing. - Erratum type erratum prom. 26/12/2013 pub. 02/04/2014 numac 2014003120 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. - Errata type erratum prom. 26/12/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014021040 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoördineerd op 13 maart 1991. - Erratum type erratum prom. 26/12/2013 pub. 31/03/2014 numac 2014201777 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet . - Erratum type erratum prom. 26/12/2013 pub. 04/04/2014 numac 2014201788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen. - Erratum
^