Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 november 2015
gepubliceerd op 17 december 2015

Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2010 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003434
pub.
17/12/2015
prom.
25/11/2015
ELI
eli/wet/2015/11/25/2015003434/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


25 NOVEMBER 2015. - Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2010 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3° van de Grondwet.

TITEL I Uitvoering van de begroting van de diensten van algemeen bestuur van de Staat Begrotingsjaar 2010 HOOFDSTUK I Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting (Tabel A) § 1. Vaststelling van de vastleggingskredieten van de gesplitste (limitatieve) kredieten Art. 2 De vastleggingskredieten beschikbaar ten behoeve van de ministeriële departementen voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 2010 belopen in totaal 85 529 987 001,00 EUR. Art. 3 De in totaal voor het begrotingsjaar 2010 verleende vastleggingskredieten worden verminderd met de beschikbaar gebleven vastleggingskredieten die definitief geannuleerd moeten worden: 3 625 060 090,70 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2010 gedaan boven of buiten de vastleggingskredieten, worden aanvullende vastleggingskredieten toegekend voor een bedrag van 935 211,93 EUR Art. 4 Ingevolge de bepalingen vervat in de bovengenoemde artikelen 2 en 3 worden de definitieve vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2010 vastgesteld op 81 905 862 122,23 EUR Deze som is gelijk aan de ten laste van de limitatieve begrotingskredieten van het begrotingsjaar 2010 geboekte vastleggingen. § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen op begrotingsfondsen Art. 5 De vastleggingskredieten en -machtigingen beschikbaar op de begrotingsfondsen van de ministeriële departementen voor het begrotingsjaar 2010 belopen in totaal 1 947 949 715,23 EUR Art. 6 De in totaal voor het begrotingsjaar 2010 verleende vastleggingskredieten en -machtigingen worden verminderd met de beschikbaar gebleven vastleggingskredieten en -machtigingen: 851 369 677,67 EUR Art. 7 Ingevolge de bepalingen vervat in bovengenoemde artikelen 5 en 6 worden de definitieve vastleggingskredieten en -machtigingen op begrotingsfondsen van het begrotingsjaar 2010 vastgesteld op: 1 096 580 037,56 EUR Deze som is gelijk aan de ten laste van de vastleggingskredieten en -machtigingen van het begrotingsjaar 2010 geboekte vastleggingen. § 3. Vaststelling van de vastleggingen Art. 8 De vastleggingen van uitgaven worden vastgesteld als volgt: a) uitgevoerd ten laste van de limitatieve vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2010: 81 905 862 122,23 EUR b) uitgevoerd ten laste van de vastleggingskredieten en machtigingen op begrotingsfondsen van het begrotingsjaar 2010: 1 096 580 037,56 EUR HOOFDSTUK II Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1.Vaststelling van de ontvangsten (Tabel B) Art. 9 De raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar bedraagt: Voor de niet-geaffecteerde ontvangsten: 76 744 713 000,00 Voor de geaffecteerde ontvangsten: 3 335 848 000,00 Totaal: 80 080 561 000,00 Dit bedrag is vastgesteld als volgt: - lopende ontvangsten: 40 536 266 000,00 EUR - kapitaalontvangsten: 221 795 000,00 EUR - opbrengst der leningen: 39 322 500 000,00 EUR De op het begrotingsjaar 2010 ten behoeve van de Staat vastgestelde rechten bedragen 89 742 676 716,90 EUR Dit bedrag is vastgesteld als volgt: - lopende ontvangsten: 41 030 014 853,74 EUR - kapitaalontvangsten: 2 434 780 131,70 EUR - opbrengst der leningen: 46 277 881 731,46 EUR Art. 10 De op hetzelfde begrotingsjaar geïnde bedragen worden vastgesteld op 89 936 632 057,40 EUR Dit bedrag is vastgesteld als volgt: - lopende ontvangsten: 41 215 120 632,59 EUR - kapitaalontvangsten: 2 443 629 693,35 EUR - opbrengst der leningen: 46 277 881 731,46 EUR Art. 11 Het verschil tussen de ramingen van de vastgestelde rechten en de vastgestelde rechten bedraagt 9 662 115 716,90 EUR Deze som wordt onderverdeeld als volgt: - lopende ontvangsten: 493 748 853,74 EUR - kapitaalontvangsten: 2 212 985 131,70 EUR - opbrengst van leningen: 6 955 381 731,46 EUR Totaal: 9 662 115 716,90 EUR § 2. Vaststelling van de uitgaven (Tabel A) Art. 12 De tijdens het begrotingsjaar 2010 aangerekende vereffeningen worden vastgesteld als volgt: a) op limitatieve kredieten: 82 276 802 505,75 EUR b) op variabele kredieten: 1 145 650 132,67 EUR TOTAAL VAN DE UITGAVEN: 83 422 452 638,42 EUR De ten laste van de begroting 2010 aangerekende betalingen waarvan bij toepassing van artikel 32 van de wet van 28 juni 1963, de verantwoording of de regularisatie naar een volgend jaar wordt verwezen, belopen 2 756 412 200,24 EUR § 3.Vaststelling van de vereffeningskredieten Art. 13 De kredieten geopend ten behoeve van de ministeriële departementen voor het begrotingsjaar 2010 belopen in totaal 88 349 991 663,96 EUR Dit bedrag omvat: Limitatieve kredieten: 85 945 007 001,00 EUR Variabele kredieten: 2 404 984 662,96 EUR Art. 14 Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2010 verleende kredieten wordt verminderd met: 1° de aan het eind van het begrotingsjaar beschikbare limitatieve kredieten die te annuleren zijn: 3 668 101 495,25 EUR 2° naar het jaar 2011 over te dragen en te fusioneren variabele kredieten: 1 259 334 530,29 EUR De annulaties en overdrachten van kredieten bedragen: Limitatieve kredieten: 3 668 101 495,25 EUR Variabele kredieten: 1 259 334 530,29 EUR Totaal: 4 927 436 025,54 EUR Art.15 Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2010 gedaan boven of buiten de uitgetrokken kredieten, worden aanvullende limitatieve kredieten toegekend voor een bedrag van 2 261 192,67 EUR Art. 16 Ten gevolge van de bepalingen vervat in de artikelen 14, 15 en 16 worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 2010 vastgesteld als volgt: Limitatieve kredieten: 82 276 802 505,75 EUR Variabele kredieten: 1 145 650 132,67 EUR Totaal: 83 422 452 638,42 EUR § 4. Vaststelling van het resultaat van de begroting van het begrotingsjaar 2010 (Tabel C) Art. 17 Het resultaat van de begroting van het begrotingsjaar 2010 wordt definitief vastgesteld als volgt: Totaal van de ontvangsten (volgens artikel 5 van de wet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 sluiten houdende de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010) 89 983 761 737,35 EUR Totaal van de uitgaven: 83 422 452 638,42 EUR Ontvangstenexcedent voor het jaar 2010 6 561 309 098,93 EUR Dit bedrag komt in mindering van het gecumuleerd tekort dat bestond bij het afsluiten van het begrotingsjaar 2009: 54 682 837 136,57 EUR 48 121 528 037,64 EUR Dit laatste bedrag zal naar de rekening van het begrotingsjaar 2011 worden overgedragen.

HOOFDSTUK III Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting van de speciale fondsen (Tabel F) § 1. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Art. 18 De eindregeling van de begroting van de terugbetalings- en toewijzingsfondsen wordt voor het jaar 2010 vastgesteld als volgt: 1. Ontvangsten: 68 689 425 613,16 EUR 2.Uitgaven: 68 883 808 293,52 EUR 3. Uitgavenexcedent: 194 382 680,36 EUR Dit uitgavenexcedent komt in mindering van het overschot vastgesteld bij het afsluiten van het voorgaande begrotingsjaar, zijnde: 983 087 506,85 EUR Het aldus bekomen eindresultaat, zijnde: 788 704 826,49 EUR wordt overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 2011. § 2. Staatsdiensten met afzonderlijk beheer (oud regime) Art. 19 De eindregeling van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer wordt voor het jaar 2010 vastgesteld als volgt (oud regime): 1. Ontvangsten: 21 351 447,24 EUR 2.Uitgaven: 14 281 538,62 EUR 3. Ontvangstenexcedent: 7 069 908,62 EUR Dit ontvangstenexcedent komt in meerdering van het overschot vastgesteld bij het afsluiten van het voorgaande begrotingsjaar, zijnde: 15 806 371,01 EUR Het aldus bekomen eindresultaat, zijnde: 22 876 279,63 EUR wordt overgedragen naar de rekening van het begrotingsjaar 2011. TITEL II Jaarrekening van de diensten van algemeen bestuur van de Staat (Fedcomdepartementen) HOOFDSTUK I Balans en resultatenrekening (Tabel D) § 1. Balans Art. 20 Het algemeen totaal van het actief en het algemeen totaal van het passief voor het begrotingsjaar 2010 belopen in totaal 280 887 078,87 EUR § 2. Resultatenrekening Art. 21 Het algemeen totaal van de kosten voor het begrotingsjaar 2010 beloopt in totaal 15 449 577 115,68 EUR Dit bedrag omvat: Courante kosten: 15 353 016 362,63 EUR Kapitaalkosten: 64 631 273,53 EUR Dotaties aan de voorzieningen voor risico's en toekomstige kosten: 31 929 479,52 EUR Het algemeen totaal van de opbrengsten voor het begrotingsjaar 2010 beloopt in totaal 185 462 538,10 EUR Dit bedrag omvat: Courante opbrengsten: 185 462 538,10 EUR Kapitaalopbrengsten: 0,00 EUR HOOFDSTUK II Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen (Tabel E) Art. 22 De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen overeenkomstig de economische classificatie geeft een totaal aan uitgaven (klasse 8) van 15 348 058 867,37 EUR en een totaal aan ontvangsten (klasse 9) van 128 019 021,04 EUR TITEL III Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer (Tabel G) Begrotingsjaar 2003 Art. 23 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis is voor het begrotingsjaar 2003 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 8 890 676,44 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2003 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 8 887 027,13 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 6 000 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2003 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 2 887 027,13 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2003 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 8 890 676,44 EUR - uitgaven: 8 887 027,13 EUR ontvangstenexcedent: 3 649,31 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 6 506 022,79 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2003 brengt op 6 509 672,10 EUR. Begrotingsjaar 2004 Art. 24 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis is voor het begrotingsjaar 2004 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 8 973 970,83 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2004 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 7 808 043,71 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal 0,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2004 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 7 808 043,71 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2004 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 8 973 970,83 EUR - uitgaven: 7 808 043,71 EUR ontvangstenexcedent: 1 165 927,12 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 6 509 672,10 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2004 brengt op 7 675 599,22 EUR. Begrotingsjaar 2005 Art. 25 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis is voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 8 717 414,18 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2005 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 9 571 233,94 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 0,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2005 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 9 571 233,94 EUR. Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2005 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 8 717 414,18 EUR - uitgaven: 9 571 233,94 EUR uitgavenexcedent: 853 819,76 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 7 675 599,22 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2005 brengt op 6 821 779,46 EUR. Art. 26 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor schone kunsten van België is voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 7 873 903,98 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2005 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 7 991 000,56 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 9 362 693,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2005 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 1 371 692,44 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2005 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 7 873 903,98 EUR - uitgaven: 7 991 000,56 EUR Uitgavenexcedent: 117 096,58 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 870 977,43 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2005 brengt op 4 753 880,85 EUR. Begrotingsjaar 2006 Art. 27 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 9 731 032,85 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 9 885 732,90 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 0,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 9 885 732,90 EUR. Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 9 731 032,85 EUR - uitgaven: 9 885 732,90 EUR uitgavenexcedent: 154 700,05 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 6 821 779,46 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 6 667 079,41 EUR. Art. 28 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor schone kunsten van België is voor het begrotingsjaar 2006 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 9 448 907,07 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2006 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 8 848 035,21 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 7 923 369,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2006 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 924 666,21 EUR. Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2006 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 9 448 907,07 EUR - uitgaven: 8 848 035,21 EUR ontvangstenexcedent: 600 871,86 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 753 880,85 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2006 brengt op 5 354 752,71 EUR. Begrotingsjaar 2007 Art. 29 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van het "centrum voor internationale conferenties Egmont II - Egmontpaleis" is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 53 719,75 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 4 724,81 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 0,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 4 724,81 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 53 719,75 EUR - uitgaven: 4 724,81 EUR ontvangstenexcedent: 48 994,94 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 0,00 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 48 994,94 EUR. Art. 30 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 10 235 956,34 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 10 515 739,49 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 11 567 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 1 051 260,51 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 10 235 956,34 EUR - uitgaven: 10 515 739,49 EUR uitgavenexcedent: 279 783,15 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 6 667 079,41 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 6 387 296,26 EUR. Art. 31 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor schone kunsten van België is voor het begrotingsjaar 2007 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 10 654 282,56 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2007 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 10 265 767,53 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 10 063 456,81 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2007 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 202 310,72 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2007 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 10 654 282,56 EUR - uitgaven: 10 265 767,53 EUR ontvangstenexcedent: 388 515,03 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 5 354 752,71 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2007 brengt op 5 743 267,74 EUR. Begrotingsjaar 2008 Art. 32 De eindregeling van de begroting van het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 821 000,00 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 371 380,86 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 821 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 449 619,14 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 821 000,00 EUR - uitgaven: 371 380,86 EUR ontvangstenexcedent: 449 619,14 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 0,00 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 449 619,14 EUR. Art. 33 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van het "centrum voor internationale conferenties Egmont II - Egmontpaleis" is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 177 263,55 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 64 501,24 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 93 618,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 29 116,76 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 177 263,55 EUR - uitgaven: 64 501,24 EUR ontvangstenexcedent: 112 762,31 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 48 994,94 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 161 757,25 EUR. Art. 34 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 9 783 117,14 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 10 964 113,00 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 9 047 157,49 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 1 916 955,51 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 9 783 117,14 EUR - uitgaven: 10 964 113,00 EUR uitgavenexcedent: 1 180 995,86 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 6 387 296,26 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 5 206 300,40 EUR. Art. 35 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke bibliotheek van België is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 8 904 217,43 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 8 033 779,81 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 7 720 645,85 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 313 133,96 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 8 904 217,43 EUR - uitgaven: 8 033 779,81 EUR ontvangstenexcedent: 870 437,62 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 4 729 993,87 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 5 600 431,49 EUR. Art. 36 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor schone kunsten van België is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 11 118 345,87 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 10 728 086,46 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 9 073 350,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 1 654 736,46 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 11 118 345,87 EUR - uitgaven: 10 728 086,46 EUR ontvangstenexcedent: 390 259,41 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 5 743 267,74 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 6 133 527,15 EUR. Art. 37 De eindregeling van het studie- en documentatiecentrum "oorlog en hedendaagse maatschappij" is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 1 777 399,50 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 1 957 082,20 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 1 642 212,65 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 314 869,55 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 1 777 399,50 EUR - uitgaven: 1 957 082,20 EUR uitgavenexcedent: 179 682,70 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 289 399,70 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 109 717,00 EUR. Art. 38 De eindregeling van de begroting van de DWTI is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 995 923,96 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 911 491,45 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 1 012 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 100 508,55 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 995 923,96 EUR - uitgaven: 911 491,45 EUR ontvangstenexcedent: 84 432,51 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 1 156 682,84 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 1 241 115,35 EUR. Art. 39 De eindregeling van de begroting van Belnet is voor het begrotingsjaar 2008 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 11 456 192,59 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2008 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 11 203 198,95 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 11 372 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2008 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend. De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 168 801,05 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 11 456 192,59 EUR - uitgaven: 11 203 198,95 EUR ontvangstenexcedent: 252 993,64 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 8 087 290,18 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2008 brengt op 8 340 283,82 EUR. Begrotingsjaar 2009 Art. 40 De eindregeling van de begroting van Fed+ is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 446 170,59 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 504 030,20 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 487 000,00 EUR Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 17 030,20 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen.d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 446 170,59 EUR - uitgaven: 504 030,20 EUR Uitgavenexcedent: 57 859,61 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 332 390,57 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 274 530,96 EUR. Art. 41 De eindregeling van de begroting van het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 1 685 130,04 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 633 080,85 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 837 000,00 EUR. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 64 118,27 EUR De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 268 037,42 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 1 685 130,04 EUR - uitgaven: 633 080,85 EUR ontvangstenexcedent: 1 052 049,19 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 449 619,14 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 1 501 668,33 EUR. Art. 42 De eindregeling van de begroting van de Restauratie- en hoteldienst van Defensie is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 27 182 833,73 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 32 291 649,85 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 28 900 000,00 EUR. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 3 391 649,85 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 27 182 833,73 EUR - uitgaven: 32 291 649,85 EUR uitgavenexcedent: 5 108 816,12 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 12 005 982,42 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 6 897 166,30 EUR. Art. 43 De eindregeling van de begroting van de SDAB belast met het beheer van het "centrum voor internationale conferenties Egmont II - Egmontpaleis" is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 127 089,58 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 51 231,60 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 104 000,00 EUR. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 52 768,40 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 127 089,58 EUR - uitgaven: 51 231,60 EUR ontvangstenexcedent: 75 857,98 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 161 757,25 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 237 615,23 EUR. Art. 44 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 10 317 458,47 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 10 984 464,57 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 12 048 882,12 EUR. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 1 064 417,55 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 10 317 458,47 EUR - uitgaven: 10 984 464,57 EUR uitgavenexcedent: 667 006,10 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 5 206 300,40 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 4 539 294,30 EUR. Art. 45 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke bibliotheek van België is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 8 475 200,16 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 8 898 050,58 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 8 228 860,00 EUR. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 669 190,58 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 8 475 200,16 EUR - uitgaven: 8 898 050,58 EUR uitgavenexcedent: 422 850,42 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 5 600 431,49 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 5 177 581,07 EUR. Art. 46 De eindregeling van de begroting van de Koninklijke musea voor schone kunsten van België is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 12 191 358,05 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 11 840 158,90 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 10 526 400,00 EUR. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden aanvullende kredieten toegekend voor een bedrag van 1 313 758,90 EUR Er zijn geen betalingskredieten die de uitgaven overtreffen. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 12 191 358,05 EUR - uitgaven: 11 840 158,90 EUR ontvangstenexcedent: 351 199,15 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 6 133 527,15 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 6 484 726,30 EUR. Art. 47 De eindregeling van de begroting van de DWTI is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 932 849,35 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 1 001 969,08 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 1 111 000,00 EUR. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 109 030,92 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 932 849,35 EUR - uitgaven: 1 001 969,08 EUR uitgavenexcedent: 69 119,73 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 1 241 115,35 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 1 171 995,62 EUR. Art. 48 De eindregeling van de begroting van Belnet is voor het begrotingsjaar 2009 vastgesteld als volgt: a) de aangerekende ontvangsten: 11 723 984,43 EUR b) de uitgaven: De tijdens het begrotingsjaar 2009 aangerekende verrichtingen belopen in totaal: 9 568 380,77 EUR c) De kredieten toegekend bij de begrotingswetten belopen in totaal: 10 272 000,00 EUR. Tot dekking van de uitgaven van het begrotingsjaar 2009 gedaan boven of buiten de kredieten uitgetrokken voor de dienst van de begrotingen, worden geen aanvullende kredieten toegekend.

De betalingskredieten die de uitgaven overtreffen, zegge 703 619,23 EUR worden geannuleerd. d) Uitslag van de begroting: De eindcijfers van de begroting voor het jaar 2009 worden vastgesteld als volgt: - ontvangsten: 11 723 984,43 EUR - uitgaven: 9 568 380,77 EUR ontvangstenexcedent: 2 155 603,66 EUR dat, gevoegd bij het excedent van de ontvangsten op de uitgaven, vastgesteld bij het afsluiten van het vorige beheersjaar, hetzij 8 340 283,82 EUR, het ontvangstenexcedent op 31 december 2009 brengt op 10 495 887,48 EUR. Gegeven te Brussel, 25 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Zitting 2015-2016 Kamer van volksvertegenwoordigers Stukken : 54- 1282/1 : Wetsontwerp 54- 1282/2 : Verslag 54- 1282/3 : Tekst aangenomen door de commissie voor de financiën en de begroting 54- 1282/4 : Tekst aangenomen in de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd Integraal verslag : 3 november 2015

Tabel A Vastleggingen en vereffeningen Tabel B Ontvangsten Tabel C Rekening van de begroting 2010 - samenvatting Tabel D Balans en resultatenrekening Tabel E Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen Tabel F Speciale fondsen Tabel G Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^