Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 november 2015
gepubliceerd op 08 mei 2017

Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003, gedaan te Brussel op 3 december 2012 (2)(3)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017030281
pub.
08/05/2017
prom.
23/11/2015
ELI
eli/wet/2015/11/23/2017030281/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2015. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003, gedaan te Brussel op 3 december 2012 (1)(2)(3)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003, gedaan te Brussel op 3 december 2012, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 3 december 2012.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, D. REYNDERS De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met's Lands Zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1142 Integraal verslag : (2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest van 05/07/2013 (Belgisch Staatsblad van 30/08/2013, Decreet van de Franse Gemeenschap van 26/01/2017 (Belgisch Staatsblad van 09/02/2017), Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 30/05/2016 (Belgisch Staatsblad van 23/06/2016), Decreet van het Waalse Gewest van 09/06/2016 (Belgisch Staatsblad van 17/06/2016), Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 08/12/2016 (Belgisch Staatsblad van 25/01/2017).(3) Inwerkingtreding : 10/04/2017 (art.6).

Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003 Het Koninkrijk België, hierna genoemd "België", vertegenwoordigd door : - de Federale Regering - de Vlaamse Regering - de Franse Gemeenschapsregering - de Duitse Gemeenschapsregering - de Waalse Regering - de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Bioversity International, Overwegende dat de International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR), waarvan het secretariaat werd waargenomen door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), werd opgericht in 1974 als antwoord op de zorgwekkende verdwijning van de diversiteit aan gecultiveerde planten, en om aldus een rol te spelen op het vlak van de voedselzekerheid;

Overwegende dat deze entiteit op 9 oktober 1991 een onafhankelijke organisatie is geworden onder vorm van een International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) met vestiging te Rome, middels een conventie die reeds werd ondertekend door 56 Staten, en overwegende dat haar rol werd uitgebreid tot het ondersteunen van onderzoeksprogramma's op het vlak van het behoud van de biodiversiteit en van het gebruik van genetische hulpbronnen om aldus de ontwikkeling te bevorderen;

Overwegende dat het Internationaal Netwerk voor de verbetering van de banaan en van plantain (International Network for the Improvement of Banana and Plantain - INIBAP) en IPGRI, door een wijziging van de statuten van IPGRI in 2007, één en dezelfde organisatie zijn geworden onder de naam van Bioversity International, met als bijzonder doel het verbeteren van de synergiën tussen de onderzoekscentra;

Overwegende dat de nieuwe organisatie de rechtspersoonlijkheid van IPGRI heeft overgenomen en voortaan opereert onder de naam Bioversity International;

Overwegende dat Bioversity International op 19 september 2008 een wijziging van haar statuten heeft doorgevoerd, die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2011;

Overwegende dat het Internationaal verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw, dat werd aangenomen door de eenendertigste zitting van de Conferentie van de FAO op 3 november 2001 en dat de uitwisseling van plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw regelt, op 24 juni 2004 in werking is getreden;

Overwegende dat één van de voornaamste programma's van Bioversity International in België erin bestaat de verbetering van de banaan en van plantain te bevorderen via het beheer van een mondiale in vitro collectie van genetische hulpbronnen van bananenplanten en door de financiering van onderzoek in België rond de bewaring en het gebruik van genetische hulpbronnen;

Overwegende de nauwe samenwerking op talrijke domeinen tussen de FAO en Bioversity International, en in het bijzonder het feit dat, in het kader van de controle op en de uitwisseling van plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw, de door Bioversity International beheerde mondiale collectie van genetisch materiaal van bananenplanten deel uitmaakt van het internationaal netwerk van collecties dat werd opgezet door de FAO, en dat deze collectie voortaan onder de toepassing valt van het Internationaal verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen, in overeenstemming met de akkoorden die in 2006 werden gesloten met het bestuursorgaan dat door genoemd Verdrag werd ingesteld, evenals de nauwe banden tussen Bioversity International en de FAO, die in de Raad van Bioversity International is vertegenwoordigd;

Overwegende dat Bioversity International als internationale onderzoeksorganisatie een van de 15 onderzoekscentra is gegroepeerd in het consortium van internationale centra van de Raadgevende Groep voor Internationaal Landbouwonderzoek (CGIAR), opgericht door met name de Wereldbank met gezamenlijke sponsoring door de FAO, het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), om de programma's op het vlak van landbouwonderzoek internationaal te coördineren met het oog op het terugdringen van de armoede en het verzekeren van de voedselzekerheid, en dat Bioversity International binnen de activiteiten van de CGIAR een sleutelrol speelt in de coördinatie van het systeem van bewaring van genetische hulpbronnen;

Gelet op het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003, hierna genoemd "het Zetelakkoord";

Overwegend dat het van belang is bepaalde fiscale voorrechten, toegekend aan Bioversity International in België, te vervolledigen en nauwkeuriger te omschrijven teneinde zijn regime van voorrechten en immuniteiten gelijk te schakelen met dat van de andere internationale organisaties waarmee België een zetelakkoord heeft gesloten;

Zijn overeengekomen als volgt : Artikel 1 De term "IPGRI" wordt in de titel en in de tekst van het Zetelakkoord vervangen door "Bioversity International".

Artikel 2 De benaming "IPGRI-bureau" wordt vervangen door de benaming "Bureau van Bioversity International" in de tekst van het Zetelakkoord.

Artikel 3 Bioversity neemt in België alle rechten en plichten over van IPGRI. Aan het Bureau van Bioversity International worden rechtspersoonlijkheid en rechtsmacht toegekend in België.

Artikel 4 In artikel 18, paragraaf 1 van het Zetelakkoord worden de woorden "met ingang van de dag waarop deze inkomsten onderworpen zijn aan een belasting ten voordele van bedoelde organisatie, onder voorbehoud dat België het intern belastingstelsel erkent" verwijderd.

Artikel 5 In artikel 30 van het Zetelakkoord worden de woorden "Wat de lonen, emolumenten en vergoedingen betreft die zijn onderworpen aan een belasting ten voordele van het IPGRI, vermeldt deze fiche eveneens het bedrag van deze belasting" verwijderd.

Artikel 6 Elke Partij stelt de andere Partij ervan in kennis dat aan de voor de inwerkingtreding van dit Akkoord vereiste procedures is voldaan. Het Akkoord blijft in werking hetzij voor de duur van het bestaan van Bioversity International, hetzij tot een jaar na de datum waarop één van de Partijen de andere Partij in kennis heeft gesteld van haar intentie om het Akkoord op te zeggen.

Ten blijke waarvan de vertegenwoordigers van het Koninkrijk België en van Bioversity International dit Akkoord hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel, op 3 december 2012, in tweevoud, in de Nederlandse, de Franse en de Engelse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk rechtsgeldig.

^