Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 november 2015
gepubliceerd op 22 december 2015

Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, gedaan te Brussel op 3 februari 2012 (2) (3)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015182
pub.
22/12/2015
prom.
23/11/2015
ELI
eli/wet/2015/11/23/2015015182/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2015. - Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, gedaan te Brussel op 3 februari 2012 (1) (2) (3)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, gedaan te Brussel op 3 februari 2012, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 3 februari 2012.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 23 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, D. REYNDERS De minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De minister van Justitie, K. GEENS De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands Zegel gezegeld : De minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota's (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-1082.

Integraal verslag : 02/07/2015. (2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/ het Vlaamse Gewest van 31/05/2013 (Belgisch Staatsblad van 03/07/2013 ), Decreet van de Franse Gemeenschap van 18/12/2013 (Belgisch Staatsblad van 20/03/2014 (Ed.2)), Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 02/11/2015 (Belgisch Staatsblad van 03/12/2015), Decreet van het Waalse Gewest van 09/01/2014 (Belgisch Staatsblad van 22/01/2014), Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30/01/2014 (Belgisch Staatsblad van 06/03/2014) (3) Datum van inwerkingtreding : 1 februari 2016. Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie Het Koninkrijk België, hierna genoemd "België", vertegenwoordigd door : - de Federale Regering - de Vlaamse Regering - de Franse Gemeenschapsregering - de Duitse Gemeenschapsregering - de Waalse Regering - de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en De Benelux Unie, hierna genoemd "Benelux";

Gelet op het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te `s-Gravenhage op 17 juni 2008, hierna genoemd "het Verdrag";

Gelet op artikel 18 van het Verdrag, krachtens hetwelk het Benelux Secretariaat-generaal gevestigd is te Brussel;

Gelet op artikel 29, § 1 en § 2, van het Verdrag;

Gelet op het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te `s-Gravenhage op 17 juni 2008, hierna genoemd "het Protocol";

Verlangend een overeenkomst te sluiten teneinde de voorrechten en immuniteiten nader te bepalen die vereist zijn voor het functioneren van het Benelux Secretariaat-generaal en voor de goede uitvoering door het Benelux Secretariaat-generaal en zijn personeel van zijn opdracht.

Zijn overeengekomen als volgt : Artikel 1 Met de "personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal" worden in dit Akkoord de leden van het Benelux Secretariaat-generaal verstaan die bij Benelux een betrekking bekleden in overeenstemming met het personeelsstatuut en de personeelsformatie van deze Organisatie zoals aangenomen door het Comité van Ministers van de Benelux Unie krachtens artikel 20.2 van het Verdrag.

Artikel 2 Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de verdragen betreffende de Europese Unie en de toepassing van de wetten en voorschriften, worden de voorwaarden en toepassingsregelingen van artikel 5 van het Protocol vastgelegd door de bevoegde Belgische autoriteiten.

Artikel 3 1. Geen enkele vrijstelling van directe of indirecte belasting wordt verleend voor de inkomsten van het Secretariaat-generaal Benelux die afkomstig zijn van een industriële of handelsactiviteit, die wordt uitgeoefend door het Secretariaat-generaal Benelux of door een autoriteit of orgaan van het Secretariaat-generaal Benelux of door één van zijn personeelsleden dat voor rekening handelt van het Secretariaat-generaal Benelux, van een autoriteit of orgaan van het Secretariaat-generaal Benelux of van één van zijn personeelsleden.2. Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de verdragen betreffende de Europese Unie en uit de toepassing van de wetten en voorschriften op het gebied van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of openbare zeden, kan het Secretariaat-generaal Benelux alle goederen en publicaties invoeren die bestemd zijn voor officieel gebruik.3. Het Secretariaat-generaal Benelux is vrijgesteld van alle indirecte belastingen op de officiële publicaties die voor het Secretariaat-generaal Benelux bestemd zijn of die het Secretariaat-generaal Benelux verstuurt. Artikel 4 1. In overeenstemming met artikel 9 van het Protocol genieten de Secretaris-generaal en de Adjunct-secretarissen-generaal respectievelijk dezelfde voorrechten, immuniteiten en faciliteiten als het hoofd van een diplomatieke missie en als de diplomatieke personeelsleden van de diplomatieke missies.Hun inwonende wettige partner ten laste en inwonende minderjarige kinderen ten laste genieten dezelfde voordelen als de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen van de leden van het diplomatiek personeel. 2. De Secretaris-generaal, de Adjunct-secretarissen-generaal en de personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal, aangeworven voor de duur van tenminste één jaar, genieten vrijstelling van belastingen op de salarissen, emolumenten en vergoedingen die hen door Benelux worden gestort, met ingang van de dag waarop deze inkomsten onderworpen zijn aan een belasting ten voordele van Benelux, die werd ingevoerd door de Lidstaten van Benelux middels een Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, genomen krachtens de artikelen 20, § 2 en 29, § 2 van het Verdrag en artikel 9, § 3 van het Protocol;België behoudt zich het recht voor deze salarissen, emolumenten en vergoedingen in aanmerking te nemen voor de berekening van de belasting die moet worden geheven op uit andere bronnen afkomstige belastbare inkomsten. 3. Het bepaalde in paragraaf 2 is niet van toepassing op de pensioenen en rentes die Benelux betaalt aan haar vroegere personeelsleden in België of aan hun rechthebbenden, noch op de salarissen, emolumenten en vergoedingen die Benelux betaald heeft aan haar personeelsleden die werden aangeworven voor de duur van minder dan een jaar, of die bij Benelux geen vaste betrekking bekleden in de zin van artikel 1 van dit Akkoord. Artikel 5 1. Onverminderd de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de verdragen betreffende de Europese Unie en de toepassing van de wetten en voorschriften, genieten de personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal, behalve die als vermeld in artikel 4.1 van dit Akkoord, het recht om tijdens een periode van twaalf maanden volgend op het tijdstip waarop zij voor de eerste maal hun functie hebben opgenomen, hun meubelen en hun persoonlijk voertuig vrij van douanerechten en belasting over de toegevoegde waarde in te voeren of aan te kopen. 2. De bevoegde Minister van Financiën legt de grenzen en toepassingsvoorwaarden van dit artikel vast. Artikel 6 1. Het Benelux Secretariaat-generaal stelt de Directie Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in kennis van de aankomst en het vertrek van haar personeelsleden en doet mededeling van alle hierna nader omschreven gegevens omtrent zijn personeelsleden : a) naam en voornaam;b) geboorteplaats en -datum;c) geslacht;d) nationaliteit;e) hoofdverblijfplaats (gemeente, straat, nummer);f) burgerlijke staat;g) samenstelling van het gezin;h) het stelsel van sociale zekerheid gekozen door het personeelslid.2. Elke wijziging van de bovenstaande gegevens moet binnen twee weken ter kennis worden gebracht van de directie Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.3. Voor 1 maart van elk jaar zal het Benelux Secretariaat-generaal aan alle begunstigden een fiche overhandigen waarop hun naam en adres, het bedrag van de salarissen, emolumenten, vergoedingen, pensioenen of rentes staan vermeld die hen gedurende het voorgaande jaar door de Benelux of door het Benelux Secretariaat-generaal werden gestort.Het dubbel van de fiches zal door de Benelux vóór voornoemde datum rechtstreeks aan de bevoegde Belgische fiscale administratie worden doorgestuurd.

Artikel 7 België is niet verplicht de in dit Akkoord vastgelegde voordelen, voorrechten en immuniteiten, behalve die waarin artikel 4.2 voorziet, aan eigen onderdanen of vaste ingezetenen toe te kennen.

Artikel 8 1. België en Benelux geven uiting aan hun gemeenschappelijk voornemen in te staan voor een hoog niveau van sociale bescherming voor de personen die door hen worden verzekerd.2. De personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal die in België geen enkele andere winstgevende activiteit uitoefenen dan die welke door hun officiële functies is vereist, kunnen kiezen voor aansluiting bij de sociale zekerheidsstelsels die van toepassing zijn op de personeelsleden van de Benelux Secretariaat-generaal.Dit keuzerecht kan slechts eenmaal worden uitgeoefend en dient, naargelang het geval, te worden uitgeoefend binnen de twee weken volgend op de inwerkingtreding van dit Akkoord voor de personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal die reeds in dienst zijn, en binnen de twee weken volgend op de indiensttreding van het personeelslid bij het Benelux Secretariaat-generaal. Het moet, binnen dezelfde termijn, worden medegedeeld overeenkomstig artikel 6.2. 3. Benelux verzekert de aansluiting bij de Belgische sociale zekerheid van de personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal die niet hebben gekozen voor het sociale zekerheidsstelsel dat door Benelux zelf wordt voorzien.4. De Benelux verbindt zich ertoe de personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal die een functie uitoefenen in België en die aangesloten zijn bij haar sociale zekerheidstelsels, evenals aan hun inwonende wettige partner ten laste en inwonende minderjarige kinderen ten laste, voordelen te garanderen die evenwaardig zijn aan die waarin het Belgische sociale zekerheidsstelsel voorziet, en daarbij de garanties te eerbiedigen die in België erkend worden met betrekking tot de vrije keuze van een geneesheer, de therapeutische vrijheid van zorgverstrekkers en het medisch geheim.5. België kan van Benelux of van het Benelux Secretariaat-generaal of van de Benelux de kosten terugbetaald krijgen van elke bijstand van sociale aard die het mocht hebben verleend aan de personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal, die aangesloten zijn bij de sociale zekerheidsstelsels die op de personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal van toepassing zijn.Deze bepaling is eveneens van toepassing op de inwonende wettige partner ten laste en inwonende minderjarige kinderen ten laste van deze personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal.

Artikel 9 1. De personen vermeld in artikel 8 van het Protocol genieten geen enkele immuniteit van rechtsmacht voor de gevallen van inbreuk op de reglementering inzake het zich in het verkeer begeven van voertuigen of schade berokkend door een motorvoertuig.2. Het Benelux Secretariaat-generaal en zijn personeelsleden dienen zich te houden aan alle verplichtingen die de Belgische wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inzake motorvoertuig oplegt. Artikel 10 België draagt ten aanzien van de werkzaamheden van het Benelux Secretariaat-generaal op zijn grondgebied generlei internationale aansprakelijkheid voor een daad of nalatigheid van het Benelux Secretariaat-generaal dan wel voor een daad of nalatigheid van de personeelsleden van het Benelux Secretariaat-generaal die in het kader van hun functie een daad stellen of nalaten te stellen.

Artikel 11 De bepalingen van dit Akkoord doen geen afbreuk aan de bepalingen van het Protocol.

Artikel 12 1. Alle uiteenlopende standpunten aangaande de toepassing of interpretatie van dit Akkoord die niet geregeld konden worden middels rechtstreeks overleg tussen de Partijen, kunnen door één van de Partijen worden voorgelegd aan een scheidsgerecht, bestaande uit drie leden.2. Elke Verdragsluitende Partij benoemt een lid van het scheidsgerecht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de datum waarop één van de Partijen van de andere Partij een nota heeft ontvangen, waarin om een scheidsrechtelijke beslissing wordt verzocht.3. Het derde lid van het scheidsgerecht wordt binnen een volgende termijn van dertig dagen benoemd door de door beide Partijen gekozen leden.Dit lid wordt Voorzitter van het scheidsgerecht en mag geen onderdaan zijn van of in dienst zijn van enige overheid, openbare instelling of overheidsbedrijf in het Koninkrijk België. 4. Indien één van de Partijen haar eigen lid niet benoemt binnen de termijn van dertig dagen of indien over het derdelid niet binnen de termijn van dertig dagen overeenstemming is bereikt, kan de Voorzitter van het Internationaal Gerechtshof, door één van de Partijen worden verzocht een lid of leden te benoemen.5. Het scheidsgerecht legt zijn eigen procedure vast.6. De scheidsrechtelijke uitspraak is met redenen omkleed, definitief en niet vatbaar voor beroep.7. De kosten van het scheidsgerecht worden door beide Partijen gedragen, elke Partij voor de helft ervan.Elke Partij draagt de kosten van haar vertegenwoordiging in het geding.

Artikel 13 Elke partij stelt de andere partij ervan in kennis dat aan de voor de inwerkingtreding van dit Akkoord vereiste interne grondwettelijke en wettelijke procedures is voldaan.

Het Akkoord treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de laatste kennisgeving en heeft uitwerking met ingang van de datum van ondertekening.

Dit Akkoord kan op verzoek van een partij worden herzien. Wijzigingen treden in werking overeenkomstig de eerste paragraaf van dit Artikel.

Ten blijke waarvan de vertegenwoordigers van het Koninkrijk België en van de Benelux Unie dit Akkoord hebben ondertekend.

Gedaan te Brussel, in tweevoud, in de Franse en de Nederlandse taal, op 3 februari 2012.

^