Etaamb.openjustice.be
Wet van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012198
pub.
01/10/2015
prom.
23/08/2015
ELI
eli/wet/2015/08/23/2015012198/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 5 van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 februari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt : " § 1.Het loon wordt in giraal geld betaald. Het loon kan evenwel van hand tot hand worden uitbetaald, voor zover deze modaliteit is bepaald bij een in een paritair orgaan gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, of door een impliciet akkoord of een gebruik in de sector.

De Koning bepaalt de procedure en de nadere regels voor de vaststelling en de bekendmaking van een akkoord of een gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand in de sector."; 2° de paragrafen 2, 3 en 4 worden opgeheven.

Art. 3.Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de twaalfde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet van 12 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers sluiten betreffende de bescherming van het loon der werknemers, zoals gewijzigd bij artikel 2, 1°, treedt in werking op de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Bij wijze van overgangsregeling kunnen de werkgevers die ressorteren onder een paritair orgaan waarin een vaststellingsprocedure, zoals bepaald door de Koning, lopende is op de datum van de inwerkingtreding bepaald bij artikel 3, eerste lid, het loon verder van hand tot hand blijven uitbetalen totdat deze procedure beëindigd is.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : Doc 54 0314/(B.Z. 2014) : 001 : Wetsvoorstel van de heer Vercamer en de dames Lanjri en Becq. 002 : Toevoeging indiener. 003 : Amendement. 004 : Advies van de Nationale Arbeidsraad. 005 : Amendementen. 006 : Verslag. 007 : Tekst aangenomen door de commissie. 008 : Amendementen. 009 : Aanvullend verslag. 010 : Tekst aangenomen door de commissie. 011 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Integraal verslag : 23 juli 2015.

^