Etaamb.openjustice.be
Wet van 21 december 2006
gepubliceerd op 17 januari 2007

Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2007

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2007007002
pub.
17/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/wet/2006/12/21/2007007002/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2007 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74, 4°, van de Grondwet.

Art. 2.Het legercontingent voor het jaar 2007 wordt vastgesteld op ten hoogste 40 935 militairen.

Zijn niet begrepen in dit aantal, de militairen die in disponibiliteit zijn met toepassing van de wet van 25 mei 2000 betreffende het in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen van het actief kader van de Krijgsmacht en de militairen die gebezigd worden met toepassing van de wet van 20 mei 1994 betreffende de beziging van militairen buiten de Krijgsmacht.

Art. 3.Deze wet treddt in werking op 1 januari 2007.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire bescheiden : wetsontwerp nr. 2768/1. - Corrigendum nr. 2768/2. - verslag nr. 2768/3. - Tekst aangenomen nr. 2768/4.

Parlementaire handelingen : tekst aangenomen in plenaire vergadering op 14 december 2006.

^