Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juni 2007
gepubliceerd op 06 september 2007

Koninklijk Besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.000.000 EUR in 2007 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2007014272
pub.
06/09/2007
prom.
19/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2007. - Koninklijk Besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.000.000 EUR in 2007 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007, en inzonderheid op artikel 1-01-09;

Gelet op de wetten betreffende de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, en meer in het bijzonder zijn bijakte nr. 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en budgettaire controle;

Gelet op het protocolakkoord van 27.10.2005 mbt de toewijzing door de Samenwerkingsakkoord Beliris aan de MIVB voor de aanwerving van « BOA »;

Overwegende dat het begrotingsprogramma van bijakte nr. 9 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 in zijn hoofdstuk 1 - Mobiliteit,5.000.000 EUR in 2007 voorziet voor de aanwerving door de M.I.V.B. van « BOA »-metrostellen;

Overwegende dat de aanwerving van deze metrostellen deel uitmaakt van de hoofdstedelijke functie van Brussel;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 10 mei 2007;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§1. In 2007 wordt een subsidie van vijf miljoen EUR (5.000.000 EUR) toegekend aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel. § 2. De subsidie onder paragraaf 1 wordt geboekt op de basisallocatie 33.56.22.33.12 van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 2007.

Art. 2.De subsidie vertegenwoordigt, voor 2007 het aandeel van de Federale Staat in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993, in de aanwerving van de « BOA »-metrostellen.

Art. 3.§ 1. De investeringen zullen worden uitgevoerd ten laste van het budget van de M.I.V.B., dat de betalingen zal uitvoeren met zijn eigen gelden en met de subsidie, deze laatste is beperkt tot 5.000.000 EUR voor 2007. § 2 De in artikel 1 bedoelde subsidie zal aan de M.I.V.B. worden betaald in meerdere variabele schijven in functie van de vorderingsstaat van de uit te voeren investeringen, en dit volgens de ordonanceringsvoorwaarde die gedefinieerd worden in artikel 4 van het protocolakkoord van 27.10.2005 mbt de toekenning door het samenwerkingsakkoord beliris van een toelage aan de M.I.V.B. voor de aanwerving van « BOA ».

De vrijgave van elke voornoemde schijf van de subsidie moet uitdrukkelijk door de M.I.V.B. worden aangevraagd door middel van in drievoud opgemaakte, gedateerde en ondertekende schuldvorderingsverklaringen. § 3. De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, voorlopige Bewindstraat, 9- 15 te 1000 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling. Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

^