Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 mei 2019
gepubliceerd op 17 juni 2019

Wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019041184
pub.
17/06/2019
prom.
20/05/2019
ELI
eli/wet/2019/05/20/2019041184/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

20 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 30 van de wet van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht sluiten houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, vervangen bij de wet van 30 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° voor de graad van eerste soldaat, de leeftijd van veertig jaar niet overschreden hebben;"; b) in het eerste lid wordt de bepaling onder 1/1° ingevoegd, luidende: "1/1° gedurende minstens 5 jaar kunnen dienen in het reservekader in de hoedanigheid van reservemilitair, rekening houdend met de datum waarop hij vanwege het bereiken van de leeftijdgrens in definitief verlof wordt geplaatst: a) voor de graad van onderluitenant van de reservemilitair van niveau A;b) voor de graad van majoor van de reservemilitair van niveau A van de laterale bijzondere werving;c) voor de graad van eerste sergeant-majoor van de reservemilitair van niveau B; d) voor de graad van sergeant van de reservemilitair van niveau C."; c) in het tweede lid worden de woorden "en 1/1° " ingevoegd tussen de woorden "eerste lid, 1° " en de woorden ", betreffende de leeftijdsvoorwaarden".

Art. 3.In artikel 57, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijzing van de wet van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht sluiten, worden de woorden "eerste lid, 1°, en derde lid" vervangen door de woorden "eerste en derde lid".

Art. 4.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2020.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: 54-3605 Integraal verslag: 4 april 2019.

^