Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013041 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type wet prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013074 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot wijziging van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden type wet prom. 20/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041184 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type wet prom. 20/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041183 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019055550 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Beelaert, Eliane Jeannette Mevr. Beelaert, Eliane Jeannette, ge Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012692 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 26/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019013093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 mei 2019 wordt Mevr. Corinne HOUBRECH, financieel deskundige, door overgang naar het hoger niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 02/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 06/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013230 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 mei 2019 tot wijziging van het reglement van de Nationale Bank van België van 21 december 2012 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019013260 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juni 2019, dewelke in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Dhaeyer P., raadsheer in het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de Franstalige ondernemingsrechtbank te B Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van VZW's als beroepsvereniging of als federatie van beroepsverenigingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019041211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 8 mei 2019 wordt de heer Lieven DEBUSSCHER, attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, op zijn aanv Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019202799 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012651 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor de gemeente Libin type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019013068 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 15 mei 2019 dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2019, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Charles VASTERSAEGHER. Bij hetzelfde besluit wordt type ministerieel besluit prom. 06/06/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het bemiddelingsorgaan in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme wat de Cel Burgerslachtoffers van Oorlog en Terrorisme van de Federale Pensioendienst betreft

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012937 bron vlaamse overheid Decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand type decreet prom. 09/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013018 bron verenigde vergadering van de franse gemeenschapscommissie Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in verband met het verplichte inburgeringstraject van nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad type decreet prom. 14/03/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013070 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016 type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013094 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 101 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type decreet prom. 14/03/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013095 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende diverse maatregelen ter vermindering van bepaalde belemmeringen voor de aanwerving of het behoud van onderwijzend personeel in een context van schaarste type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013219 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de erkenning van de Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail als Waalse verzekeringsinstellingen voor de rekening van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 03/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041146 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones type decreet prom. 26/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041147 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041205 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, ondertekend te Manila op 7 augustus 2017 type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041209 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041208 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016 type decreet prom. 25/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041210 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van een eengemaakt octrooigerecht, ondertekend te Brussel op 29 juni 2016

beschikking

type beschikking prom. 16/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012728 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 februari 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een gemeenschappelijke dienstenintegrator voor de elektronische uitwisseling van gegevens

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van het landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de educatieve master in de maatschappijwetenschappen, de educatieve master in de cultuurwetenschappen, de educatieve master in de gedragswetenschappen, de educatieve master in de lichamelijke opvoeding en de educatieve master in de gezondheidswetenschappen als nieuwe opleidingen van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten voor wat betreft de berekening van de subsidies voor het jaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019012893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotings- artikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013061 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van adjunct directeur/directrice-generaal A4+ bij Brussel Preventie & Veiligheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013069 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verplicht wordt verklaard de integratie van WBE in het thesauriebeheer van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de diensten "Maisons de l'Adolescent"

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019013208 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Eerste Attaché A2 Dienstleider HRM binnen de Directie Coördinatie en procedures bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe mutatie Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019013255 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de projectvergadering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 16 bij de Beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041204 bron ministerie van de franse gemeenschap 8 MEI 2019 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 betreffende het nieuwe beheerskader inzake cultuur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 17/06/2019 numac 2019041233 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019013076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Oproep voor leden van de examencommissie Kandidaten voor de aanstelling tot lid van de examencommissie - onder meer belast met het opstellen van de examenvragen voor het behalen van de vaarbevoegdheidsbewijzen voor pleziervaartuigen - type bericht prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019013075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Oproep voor onafhankelijke leden van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart Kandidaten voor de aanstelling tot onafhankelijk lid van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart - belast met een adviesopdracht inzake p type bericht prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202834 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 mei 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 mei 2019, is beroep tot vernieti Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 juni 2019 ter post aangetekende brief en(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202802 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202800 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0426.368.349 VERZEKERINGSKANTOOR JEUNEN intrekking van de ambtshalve doorhaling ing(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202801 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de correctie van de datum van de ambtshalve doorhaling of de datum van de intrekking van de ambtshalve doorhaling, uitgevoerd overeenkomstig arti Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202803 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0472.653.086 METAPHORES Ond. Nr. 0597.992.330 COSTEL-CONSTRUCT Ond. Nr. 0890.(...) type lijst prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202818 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0407.038.625 SOCIAAL KULTEREEL CENTRUM Op 06/06/2019 werd het ondernemingsnummer 040(...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019013103 bron brussels hoofdstedelijk parlement Controlecollege. - Bekendmaking van het slotrapport van het Controlecollege betreffende de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 Overeenkomstig artikel 86 van het Brussels gemeentelij Het totale bedrag van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen, uitgedrukt in euro, wordt v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019013073 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Franstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van de magistraten, en voor een mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van de gerechtsdeurwaarders bij het bureau van d Bij ministerieel besluit van 24 mei 2019, dat in werking treedt op 1 juni 2019 (Belgisch Staatsblad(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019013180 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Oproep tot de kandidaten Er zijn meerdere mandaten te begeven bij de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. Artikel 42 van de wet van 31 januari 2007 inza Die commissies zijn belast met de volgende taken: 1° de programma's uitwerken van de stages bed(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019012424 bron ministerie van landsverdediging **** bijzondere werving. - **** **** van kandidaat-reserveofficieren in 2019 1. In 2019 worden bijkomende **** georganiseerd voor de laterale bijzondere werving van kandidaat- reserveofficieren voor de **** **** 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 3 juni 2019. ****. De inschrijvingen word(...) type aanwerving prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019012845 bron ministerie van landsverdediging Werving van een docent voor de leerstoel Recht van de **** Militaire ****, in het domein van het internationaal publiek recht 1. **** ministerie van **** **** over te gaan tot de aanwerving van een docent(****) in de ****(...) De te onderwijzen **** omvatten aspecten van ****.****. operationeel militair recht, ****(...)

document

type document prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019013172 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie die plaatsvindt op maandag 24 juni 2019, om 14u.30m., in zaal D van de Senaat. Aanmelden vi Op de agenda : 1. Benoeming van een Franstalige voorzitter 2. Algemene bespreking van de doss(...) type document prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Deskundigen overheidsopdrachten (niveau B) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG19135 Solliciteren kan tot 07/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202856 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummers: BFG18182. BFG18181. BFG18183. BFG18186 - BFG18182 - Attachés experts Front Office. (m/v/(...) Er zijn 0 laureaten. - BFG18181 - Attachés teamchefs identificatie en controle der aangiften. (m(...) type document prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202855 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummers: BNG18186. BNG18187. BNG18193. BNG18192 - BNG18186 - Attachés experts Front Office. (...) Er zijn 0 laureaten. - BNG18187 - Attachés teamchefs identificatie en controle der aangiften. (m(...) type document prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202860 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Wetenschappelijke Attachés (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG19185 Solliciteren kan tot 01/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202862 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Overheidsopdrachten (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB19013 Solliciteren kan tot 01/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202865 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Webbeheer Teamverantwoordelijken IT (niveau A2) voor Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: ANG18223 Solliciteren kan tot 01/07/2019 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 17/06/2019 numac 2019202866 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Statistici (niveau A1) voor FEDRIS. - Selectienummer: AFG19140 Solliciteren kan tot 01/07/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectiep(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^