Etaamb.openjustice.be
Wet van 20 januari 1999
gepubliceerd op 10 februari 1999

Wet tot invoering van een tijdelijke vrijstelling van het zegelrecht op rekeningsafsluitingen of -uittreksels opgemaakt wegens de omrekening van bankrekeningen naar euro

bron
ministerie van financien
numac
1999003058
pub.
10/02/1999
prom.
20/01/1999
ELI
eli/wet/1999/01/20/1999003058/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JANUARI 1999. - Wet tot invoering van een tijdelijke vrijstelling van het zegelrecht op rekeningsafsluitingen of -uittreksels opgemaakt wegens de omrekening van bankrekeningen naar euro (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In afwijking van artikel 11, 4°, van het Wetboek der Zegelrechten, zijn in de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001 van het zegelrecht vrijgesteld, de rekeningsafsluitingen of -uittreksels door bankiers opgemaakt en bestemd voor particulieren, wanneer zij uitsluitend zijn opgemaakt wegens de omzettingen in euro van bankrekeningen uitgedrukt in de munt van lidstaten zonder derogatie van de Economische en Monetaire Unie.

Art. 3.Deze wet treedt in werking op 1 januari 1999.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Zitting 1998-1999. Gedrukte stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 1818 - 1998/1999 : Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nr. 2 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 17 december 1998.

Gedrukte stukken van de Senaat : 1-1207 - 1997/1998 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

^