Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999000051 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen van beveiligingsondernemingen in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 22 december 1998 wordt de De onderneming Omnium Protecta B.V.B.A., gevestigd Hoogstraatseweg 135, te 2990 Wuustwezel, onder h(...) type wet prom. 20/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999003058 bron ministerie van financien Wet tot invoering van een tijdelijke vrijstelling van het zegelrecht op rekeningsafsluitingen of -uittreksels opgemaakt wegens de omrekening van bankrekeningen naar euro type wet prom. 21/10/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999003067 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 145.1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen. - Erratum type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings type wet prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999009157 bron ministerie van justitie Examens waarbij de kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie de mogelijkheid wordt geboden te voldoen aan de bepalingen van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken. - Zittijd van febr Het Ministerie van Justitie zal binnenkort bijzondere taalexamens organiseren waarbij de laureaten (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999000087 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de wijze waarop de informatiegegevens die vermeld worden in de aanvragen die de Belgen die verklaren hun hoofdverblijfplaats in het buitenland te willen vestigen, en de Belgen die reeds in het buitenland gevestigd zijn, indienen om respectievelijk hun stemrecht te behouden of erkend te worden als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, verwerkt moeten worden type koninklijk besluit prom. 05/02/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999000088 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 18 december 1998 tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers type koninklijk besluit prom. 26/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999011004 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 waarbij bepaalde personeelsleden aangewezen worden om overtredingen op te sporen en vast te stellen die verband houden met de statistieken bedoeld in artikel 108, f, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999012060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999016028 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 3 december 1998 worden de heren Van den Berg, Thierry P.R.P., en Kerkhofs, Pierre R.M.A.M., eerstaanwezend assistenten , met ingang van 1 april 1998, in het Frans(...) (...) type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999022057 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende een bijkomend bedrag aan administratiekosten toegekend aan de verzekeringsinstellingen voor het jaar 1998

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1998002143 bron ministerie van ambtenarenzaken Ontslag Bij ministerieel besluit van 21 december 1998, wordt de heer Johan De Ketelaere, ingenieur, op zijn verzoek ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 januari 1999. type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1998002142 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 9 december 1998 wordt de heer ir. Pierre Bister, ingenieur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van ingenieur-directeur bij de Waalse Buitendiensten 2, met ingang van 1 Bij ministerieel besluit van 9 december 1998 wordt de heer Richard Bussaer, architect, bevorder(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1998015203 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Bevordering door verhoging in weddeschaal Bij ministeriële besluiten van 28 september 1998 worden de heren Philippe Jalet, Daniel Minsier , Daniel Ghekiere en Chr(...) De belanghebbenden kunnen op hun verzoek bij de Dienst ABOS-Personeel, Brederodestraat 6, 1000 Brus(...) type ministerieel besluit prom. 30/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1998022764 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheiden bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999027073 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 18 december 1998 wordt bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC94 « Cofabeba », te Moeskroen, met het perceel thans of voorheen gekadastreerd te Moeskroen, 5e afdeling, sectie D, nr. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999027075 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en tot regeling van het gebruik van hexachloorethaan bij de fabricage en de bewerking van non-ferrometalen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10, provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/02/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999000086 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het stemrecht van de Belgen die in het buitenland gevestigd zijn, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999009126 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 17 22 januari 1999 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Beschikking nr. 128/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 1998 be Verordening (EG) nr. 129/1999 van de Commissie van 21 januari 1999 tot vaststelling van forfaitaire(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999009156 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 23 van 3 februari 1999, blz. 3129, dient in de zesentwintigste lijn « Brussel » te worden vervangen door « Nijvel ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1998013054 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 november 1998, dat uitwerking heeft op 1 september 1998, wordt Mevr. Bernadette Hastir, stagedoend adjunct-adviseur, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginn Bij koninklijke besluiten van 11 januari 1999 worden de volgende adviseurs-generaal met ingang (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999008039 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** bestuursassistenten (niveau **** : hoger secundair onderwijs) Het College van de federale ombudsmannen organiseert in samenwerking met het **** **** een vergelijkend examen voor de aanwerving in ****(...) Het statuut van het personeel van het College van de federale ombudsmannen bepaalt dat de benoeming(...) type aanwerving prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999008038 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** attachés (niveau **** : universitair onderwijs) Het College van de federale ombudsmannen organiseert in samenwerking met het **** **** een vergelijkend examen voor de aanwerving in vast verband van (...) Het College van de federale ombudsmannen werft gelijktijdig attachés en auditeurs aan. Attachés zij(...) type aanwerving prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999008037 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** auditeurs (niveau **** : universitair onderwijs) Het College van de federale ombudsmannen organiseert in samenwerking met het **** **** een vergelijkend examen voor de aanwerving in vast verband van(...) Het College van de federale ombudsmannen werft gelijktijdig attachés en auditeurs aan. Attachés zij(...) type aanwerving prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999015006 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking **** ****. 30/98. - Aanwerving van een industrieel ingenieur, deskundige in **** voor **** **** Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking **** over tot de ****(...) **** : de **** bijstaan in al zijn permanente activiteiten; (...) type aanwerving prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999015011 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking **** ****. 31/ 98. - Aanwerving van een gegradueerde in de mechanica, deskundige in het herstellen van machines voor **** **** Algemeen Bestuur van de **** **** over tot de aanwerving van een gegradueerde in de ****(...) **** : de **** bijstaan in al zijn permanente activiteiten; type aanwerving prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1999015010 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking **** ****. 32/98. - Aanwerving van een gespecialiseerd geneesheer in de volksgezondheid voor de interventie «*****», **** **** Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking (...) **** : In samenwerking met de overheid van het Ministerie van Volksgezondheid, en (...)

document

type document prom. -- pub. 10/02/1999 numac 1998014283 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
^