Etaamb.openjustice.be
Wet van 18 maart 2018
gepubliceerd op 03 april 2018

Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met betrekking tot de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018011611
pub.
03/04/2018
prom.
18/03/2018
ELI
eli/wet/2018/03/18/2018011611/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met betrekking tot de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Art. 2.Artikel 21bis, § 4, van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, opgeheven door de wet van 23 december 2005, wordt als volgt hersteld: " § 4. Voor het verbruik van 1 januari 2009 tot 31 december 2017, als het bedrag van de federale bijdrage dat door een distributienetbeheerder aan zijn klanten wordt gefactureerd in uitvoering van § 1, derde lid, hoger is dan het bedrag dat aan hem door de netbeheerder wordt gefactureerd, wordt het verschil door de distributienetbeheerder toegewezen ten voordele van de eindafnemers die op zijn netwerk aangesloten zijn.

Het toe te wijzen bedrag wordt op basis van de door de commissie goedgekeurde jaarlijkse afrekeningen vastgesteld op voorstel van elke distributienetbeheerder.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 3.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, M. C. MARGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-2853 (2017/2018) Integraal verslag : 22 februari 2018.

^