Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 januari 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde, inzake de reglementering van de toegang tot voor tandverzorging uitgeruste lokalen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014022197
pub.
20/05/2014
prom.
15/01/2014
ELI
eli/wet/2014/01/15/2014022197/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

15 JANUARI 2014. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde, inzake de reglementering van de toegang tot voor tandverzorging uitgeruste lokalen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 8quater van het koninklijk besluit van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "Het is toegelaten aan de overeenkomstig artikel 1 bevoegde personen, de dentaaltechnicus zoals bepaald in het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer, toe te laten, in aanwezigheid van de patiënt die hiertoe zijn toestemming heeft verleend, tot de voor tandverzorging uitgeruste lokalen, en dit in het kader van het uitvoeren van werken van tandtechniek of tandprothese.

De bijdrage van de dentaaltechnicus beperkt zich tot mondelinge en theoretische bijstand en vindt plaats in aanwezigheid van en onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de overeenkomstig artikel 1 bevoegde persoon".

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 15 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : P0160 - 2013/2014-0 - 53-0387 Integraal verslag : 10 oktober 2013 Senaat (www.senate.be) : Stukken : 2013-2014 - 5-2292 Handelingen van de Senaat : 5 november 2013

^