Etaamb.openjustice.be
Wet van 14 januari 1999
gepubliceerd op 26 februari 1999

Wet houdende wijziging van de artikelen 35 en 47bis van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 31 van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en van de artikelen 3 en 5 van de wet van 15 maart 1874 op de uitlevering

bron
ministerie van justitie
numac
1999009154
pub.
26/02/1999
prom.
14/01/1999
ELI
eli/wet/1999/01/14/1999009154/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 1999. - Wet houdende wijziging van de artikelen 35 en 47bis van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 31 van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek en van de artikelen 3 en 5 van de wet van 15 maart 1874 op de uitlevering (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2 Artikel 35 van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1997, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 35.- De procureur des Konings neemt alles in beslag wat een van de in artikel 42 van het Strafwetboek bedoelde zaken schijnt uit te maken en alles wat dienen kan om de waarheid aan de dag te brengen; hij vraagt de verdachte zich te verklaren omtrent de in beslag genomen voorwerpen, die hem vertoond zullen worden; van een en ander maakt hij een proces-verbaal op, dat ondertekend wordt door de verdachte, of ingeval deze weigert, wordt daarvan melding gemaakt. ».

Art. 3 Artikel 47bis van het Wetboek van Strafvordering ingevoegd bij de wet van 4 maart 1997 tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat, wordt artikel 47ter.

Art. 4 In artikel 31 van de wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, in de inleidende volzin, worden de woorden « wordt artikel 136 » vervangen door de woorden « worden de artikelen 136 en 136bis ».

Art. 5 In artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitlevering wordt tussen het tweede en het derde lid het volgende lid ingevoegd : « De stukken bedoeld in het eerste en het tweede lid mogen per telefax worden overgelegd telkens wanneer een internationale overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet en overeenkomstig de daarin vastgelegde voorwaarden voor echtverklaring. ».

Art. 6 In artikel 5 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 28 juni 1889, worden de volgende wijzigingen aangebracht : A) in het tweede lid worden de woorden « binnen de drie weken lopende », vervangen door de woorden « binnen veertig dagen »;

B) het derde lid wordt opgeheven.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gewone zitting 1997-1998. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr. 1605/1. - Amendementen, nr. 1605/2 en 3.

Gewone zitting 1998-1999.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire bescheiden. - Amendementen, nr. 1605/4. - Advies van de Raad van State, nr. 1605/5. - Amendementen nr. 1605/6 en 7. - Verslag, nr. 1605/8. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 1605/9. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 1605/10.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 3 december 1998.

Senaat : Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-1176/1. - Ontwerp niet geëvoceerd, nr. 1-1176/2.

^