Etaamb.openjustice.be
Wet van 14 april 2013
gepubliceerd op 27 mei 2013

Wet tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009189
pub.
27/05/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/wet/2013/04/14/2013009189/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Wet tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 1231-33/1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II), worden de woorden « en een attest van gezinssamenstelling » ingevoegd na de woorden « De adoptant of de adoptanten bezorgen de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap een afschrift van het verzoekschrift ».

Art. 3.Artikel 1231-33/3 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II), wordt vervangen door wat volgt : « Art. 1231-33/3. § 1. Na de ontvangst van het verzoekschrift richt de griffie zich onverwijld tot de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap die alle relevante elementen onderzoekt. § 2. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de toestand van de adoptant of de adoptanten geen wijzigingen heeft ondergaan die van aard zijn om de geschiktheid, vastgesteld door het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis, te wijzigen, bezorgt de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap binnen een maand aan de griffie een met redenen omkleed attest om de rechtbank hierover te informeren. § 3. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de toestand van de adoptant of de adoptanten wijzigingen heeft ondergaan die van aard zijn om de geschiktheid, vastgesteld door het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis, te wijzigen, informeert de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap de griffie binnen een maand hierover en gaat zij onverwijld over tot een maatschappelijk onderzoek.

De bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap bezorgt de griffie een actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek opgesteld in het kader van de procedure houdende vaststelling van de geschiktheid om te adopteren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de in § 1 bedoelde brief van de griffie.

De actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek gebeurt door de diensten die bevoegd zijn voor het opstellen van het verslag van het oorspronkelijk maatschappelijk onderzoek.

De actualisering bevat een evaluatie van de huidige toestand van de adoptant of de adoptanten en beschrijft de mogelijke elementen die een impact kunnen hebben op de geschiktheid om te adopteren. § 4. Indien de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap de griffie niet binnen de in de §§ 2 en 3 bedoelde termijn van een maand informeert over de toestand van de adoptant of de adoptanten, worden de adoptant of de adoptanten geacht zich in een toestand te bevinden die overeenstemt met de in het oorspronkelijke geschiktheidsvonnis vastgestelde toestand ».

Art. 4.In artikel 1231-33/4 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II), worden de woorden « Binnen drie dagen na de neerlegging ter griffie van de actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek worden de adoptant of de adoptanten opgeroepen bij gerechtsbrief, teneinde : » vervangen door de woorden « In de in artikel 1231-33/3, § 3 bedoelde gevallen, worden de adoptant of de adoptanten opgeroepen bij gerechtsbrief binnen drie dagen na de neerlegging ter griffie van de actualisering van het verslag van het maatschappelijk onderzoek, teneinde : ».

Art. 5.In artikel 1231-33/5 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (1) sluiten houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zin « Binnen vijftien dagen na de zitting doet de rechtbank uitspraak over de verlenging van de termijn van geschiktheid van de adoptant of de adoptanten om over te gaan tot een interlandelijke adoptie.» vervangen door wat volgt : « Binnen vijftien dagen na de ontvangst van het met redenen omkleed attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap in de in artikel 1231-33/3, § 2 bedoelde gevallen, binnen vijftien dagen na de zitting in de in artikel 1231-33/4 bedoelde gevallen, of binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn van een maand in de in artikel 1231-33/3, § 4 bedoelde gevallen, doet de rechtbank uitspraak over de verlenging van de termijn van geschiktheid van de adoptant of de adoptanten om over te gaan tot een interlandelijke adoptie »; 2° in het tweede lid, tweede zin, worden de woorden « van de zitting » vervangen door de woorden « van de neerlegging van het verzoekschrift ». Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Senaat.

Stukken. - Wetsvoorstel van de heer Guy Swennen c.s., nr. 5-1146/1.

Zitting 2011-2012.

Senaat.

Stukken. - Amendementen, nr. 5-1146/2.

Zitting 2012-2013.

Senaat.

Stukken. - Amendementen, nr. 5-1146/3. - Verslag namens de commissie, nr. 5-1146/4. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 5-1146/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer, nr. 5-1146/6. - Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat, nr. 5-1146/7. - Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde, nr. 5-1146/9 Zie ook : Handelingen nr. 5-90 : 31 januari 2013.

Handelingen nr. 5-96 : 21 maart 2013.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 53-2625/1. - Amendementen, nr. 53-2625/2. - Verslag namens de commissie van justitie, nr. 53-2625/3. - Tekst aangenomen door de commissie van justitie, nr. 53-2625/4. - Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat, nr. 53-2625/5.

Zie ook : Integraal verslag : 7 maart 2013.

^