Etaamb.openjustice.be
Wet van 12 december 2000
gepubliceerd op 19 december 2000

Wet tot wijziging van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken

bron
ministerie van justitie
numac
2000010089
pub.
19/12/2000
prom.
12/12/2000
ELI
eli/wet/2000/12/12/2000010089/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2000. - Wet tot wijziging van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Zij brengt de beginselen ten uitvoer van de richtlijn 1999/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999 tot wijziging van de richtlijn 85/374/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

Art. 3.Artikel 2, derde lid, van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken wordt opgeheven.

Art. 4.Deze wet is van toepassing op de vergoeding van schade die werd veroorzaakt door gebrekkige producten die na haar inwerkingtreding in het verkeer zijn gebracht.

Art. 5.Deze wet treedt in werking op 4 december 2000.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 december 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN De Minister van Consumentenzaken en Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Landbouw, J. GABRIELS De Minister van Economie, CH. PICQUE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Zitting 2000-2001. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - Wetsontwerp, 50-966, nr. 1. - Amendement, 50-966, nr. 2. - Verslag, 50-966, nr. 3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 50-966, nr. 4.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 30 november 2000.

Senaat.

Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Uiterste datum voor evocatie : 6 december 2000. Onderzoekstermijn : 30 dagen, 2-591, nr.1. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, 2-591, nr. 2.

^