Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 december 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000010041 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van Cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters en tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering type wet prom. 12/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000010089 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000001003 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van deze wetten type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000010012 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 oktober 2000 houdende wijziging van de beslissing van 10 september 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000010013 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 oktober 2000 houdende wijziging van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de verkooppunten en handelsgalerijen, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000010015 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 oktober 2000 houdende wijziging van de beslissing van 5 november 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning van de drive-in evenals door de organisators van festival(s), genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000010014 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 oktober 2000 houdende wijziging van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 17/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000012865 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 06/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000012918 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 06/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000012920 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten type koninklijk besluit prom. 06/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de tandprothese type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022887 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022886 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022872 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022871 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 30/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000022870 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000027576 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de regels betreffende de sollicitatieprocedure voor de vertegenwoordigers van de omwoners binnen het overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Luik-Bierset worden vastgesteld type ministerieel besluit prom. 06/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000027575 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit waarbij de regels betreffende de sollicitatieprocedure voor de vertegenwoordigers van de omwoners binnen het overlegcomité voor de omgeving van de luchthaven Charleroi-Brussel-Zuid worden vastgesteld type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000036225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met de vestiging en de invordering van de onroerende voorheffing

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/12/2000 numac 2000021539 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij elk van de twee arresten van 15 september 2000 in zake het openbaar ministerie en de stad Dendermonde tegen A. De Saeger en in zake het openba « 1. Schendt artikel 149, § 1, van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke orde(...)

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 31/08/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000033103 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 19 december 1988 betreffende de examens en de evaluatie van de basisopleiding in de middenstand type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 10/10/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000033102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 1997 houdende benoeming van de leden van de opvolgingscomités waarin de overeenkomst van 10 juli 1997 tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, het "St-Nikolaus-Hospital" te Eupen en de "St-Josef-Klinik" te Sankt Vith betreffende de bouwmaatregelen in beide ziekenhuizen voorziet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/10/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000036191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000036242 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de wijze van uitbetaling bedoeld in het besluit van 17 maart 2000 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden voor subsidiëring van studenten- en leerlingenkoepelverenigingen

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 19/12/2000 numac 2000015183 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, opgemaakt te Brussel op 15 december 1950. - Toetreding door de Sultanaat Oman Op 11 september 2000 werd op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel (...) Overeenkomstig artikel XVIII, c, zijn het Verdrag, en zijn Bijlage voor het Sultanaat Oman in werki(...)

document

type document prom. 07/09/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000033096 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor de erkenning van opleidingen overeenkomstig de wetgeving inzake leerplicht

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2000 numac 2000001115 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 5 december 2000 zijn tot burgemeester benoemd, met ingang van 1 januari 2001, de op nastaande lijst vermelde personen : Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen : Gemeente S Mevr. Alida De Bie Arrondissement Mechelen : Gemeente Heist-op-den-Berg : Mevr. Diane Va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/12/2000 numac 2000010104 bron ministerie van justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 november 2000 wordt de heer Depasse, Philippe, met ingang van 1 september 2000, in vast verband benoemd in hoedanigheid van informaticus in het Franse taalkader van het Centraal Bestuu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/12/2000 numac 2000021582 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Hernieuwde oproep voor de aanwerving van een **** adjunct van het Hoofd van de Dienst Enquêtes Het Vast Comité van toezicht op de ****, opgericht bij wet van 18 juli1991, zal overgaan tot de benoeming van een **** **** van de functie : De adjunct van het hoofd van de Dienst Enquêtes heeft als ****(...)
^