Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 april 1999
gepubliceerd op 12 mei 1999

Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1999002052
pub.
12/05/1999
prom.
11/04/1999
ELI
eli/wet/1999/04/11/1999002052/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 APRIL 1999. - Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 1, § 1, 3°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1983, 21 december 1994 en 20 mei 1997, wordt vervangen door de volgende bepaling : « 3° a) de gesubsidieerde onderwijsinstellingen opgericht door de Franse Gemeenschapscommissie; b) de Hogeschool Lucia de Brouckère bedoeld in het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 24 juni 1996 houdende toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de inrichtende macht van de Hogeschool Lucia de Brouckère;c) de provincies;d) de gemeenten;e) de Vlaamse Gemeenschapscommissie;f) alle andere provinciale of plaatselijke instellingen bedoeld in de artikelen 162 en 165 van de Grondwet;».

Art. 3.In artikel 11, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983, worden de woorden « comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van werkplaatsen » vervangen door de woorden « comités voor preventie en bescherming op het werk ».

Art. 4.Artikel 18 van dezelfde wet wordt aangevuld door de volgende leden : « De Koning bepaalt de regels inzake de terugbetaling aan de overheid door de vakorganisaties van de sommen betaald aan sommige van hun afgevaardigden in hun hoedanigheid van personeelslid.

De Koning kan evenwel, volgens de voorwaarden en criteria die Hij vaststelt, de representatieve vakorganisaties geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de terugbetaling. »

Art. 5.Artikel 19, 1, van dezelfde wet wordt opgeheven.

Art. 6.Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, met uitzondering van artikel 4, dat uitwerking heeft op 1 juli 1997.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 11 april 1999.

ALBERT Van Koningswege :De Minister van Ambtenarenzaken, A. FLAHAUT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Gedrukte stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 2004 - 98/99 : Nr. 1 : Wetsontwerp.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 10 en 11 maart 1999.

Gedrukte stukken van de Senaat : 1-1313 - 1998/1999 : Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nr. 4 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Handelingen van de Senaat : 1 april 1999.

^