Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 april 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/04/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999002052 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type wet prom. 11/04/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003279 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs wat betreft de administratieve geldboeten die kunnen worden opgelegd door de tuchtcommissie van de markt en de marktautoriteiten type wet prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 bron ministerie van economische zaken Wet aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen type wet prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011097 bron ministerie van economische zaken Wet aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren type wet prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011096 bron ministerie van economische zaken Wet houdende wijziging van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren type wet prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011094 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen type wet prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type wet prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 bron ministerie van justitie Wet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg type wet prom. 11/04/1999 pub. 30/10/1999 numac 1999015173 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met Memorandum van Overeenkomst over de ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Brussel op 16 maart 1995 type wet prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 15 oktober 1997 (2) (3) type wet prom. 11/04/1999 pub. 02/09/2004 numac 2004015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk Spanje en het Koninkrijk België, betreffende het programma Airbus A330/A340, en met de Bijlagen 1 en 2, ondertekend te Madrid op 26 juli 1995 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999000237 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 februari 1999 tot bepaling van de wijze waarop de informatiegegevens die vermeld worden in de aanvragen die de Belgen die verklaren hun hoofdverblijfplaats in het buitenland te willen vestigen, en de Belgen die reeds in het buitenland gevestigd zijn, indienen om respectievelijk hun stemrecht te behouden of erkend te worden als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, verwerkt moeten worden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999000255 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europese Parlement, van de federale Wetgevende Kamers, van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999000256 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reiskosten voor de leden van de kiesbureaus type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999000257 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999000258 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999000309 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1998 tot vervanging van het koninklijk besluit van 18 april 1994 houdende aanwijzing van de kieskantons voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002036 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999002050 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van de oud-strijders en oorlogsslachtoffers die een periode van erkenning van ten minste één jaar in één van de statuten van nationale erkentelijkheid tellen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 16/04/1999 numac 1999003221 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot omvorming van de Effectenbeursvennootschap van Brussel in een naamloze vennootschap en houdende sommige overgangsbepalingen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 16/04/1999 numac 1999003220 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003266 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 30, 31 en 33 van de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003265 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot benoeming van de liquidateuren en tot vaststelling van de wijze van liquidatie van het Herdiscontering- en Waarborginstituut type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/04/1999 numac 1999003174 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Presto" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Subito" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 4 mei 1995 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "21" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Magico" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 1 oktober 1997 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Eldorado" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "Subit'Euro" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 17/04/1999 numac 1999003222 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 10 maart 1999 tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggings-ondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, tot regeling van de verrichtingen van lening van aandelen en houdende diverse andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999009451 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van de examens over de kennis van het Nederlands voor de kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 28/04/1999 numac 1999009457 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van de examens over de kennis van het Frans voor de kandidaat-referendarissen bij het Hof van Cassatie type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999009466 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Mechelen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999011131 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bepaling van de vermeldingen die op het bewijsstuk, voorzien door de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, moeten voorkomen bij de verkoop van diensten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999011135 bron ministerie van economische zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 19/05/1999 numac 1999011137 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999012116 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1980 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999012117 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, in uitvoering van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf op de ondernemingen voor afbraak van asbest en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 07/12/2000 numac 1999012145 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot opheffing van het sociaal fonds voor de maritieme en expeditiesector en voor de sector van de buitenlandse handel type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012144 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012151 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de **** handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een regeling van ontslagbegeleiding en **** type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een sectoraal tewerkstellingsakkoord 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012153 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende het tewerkstellingsbeleid type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999012156 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012157 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012159 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de beschrijving van de voorbeeldfuncties voor de functieclassificatie van de bedienden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012155 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012158 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012161 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende een overgangsregeling inzake de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999012160 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 07/12/2000 numac 1999012162 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012163 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de functieclassificatie van de bedienden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012165 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de procedures inzake invoering en onderhoud van de sectorale functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012167 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende de vakantie, het kort verzuim, de wettelijke feestdagen en de regionale verlofdagen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012166 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012169 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds voor het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/12/1999 numac 1999012168 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999012174 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1982 betreffende de bestaanszekerheid van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999012175 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999012173 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 03/06/1999 numac 1999012172 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999012176 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 18 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 - wijziging van de statuten van het « Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven » type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999012179 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999012183 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1967 ter uitvoering van artikel 6 van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999012180 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het tewerkstellingsakkoord in de subsector voor het goederenvervoer te land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999012184 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de nachtarbeid van jeugdige werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999012232 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 70 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999012327 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 02/06/1999 numac 1999012328 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 67 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012326 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 4 en 14 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999015100 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999016107 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1996 betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999016110 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 1981 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van bijen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999016198 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999016220 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 52bis, §§ 2 en 2bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999022322 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999022323 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999022324 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van de Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 24/04/1999 numac 1999022325 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 23/04/1999 numac 1999022338 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1994 tot vaststelling van het model van voorschrijfdocument betreffende de verstrekkingen van farmaceutische producten ten behoeve van niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999022341 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 24 november 1998 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999022342 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 1998 van het Paritair Subcomité voor de steenbakkerij van de provincie Antwerpen betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999022344 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 oktober 1998 van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999022345 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 1 december 1998 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 11/08/1999 numac 1999022347 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 december 1998 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 1999 type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999022348 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor de Beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999022352 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 25/11/1999 numac 1999022354 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de Raad van beroep ingesteld bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999022367 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit van 16 oktober 1998 houdende bepalingen betreffende de elektronische handtekening, geldend voor de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999022371 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « Centre provincial de Formation et de Perfectionnement des Secouristes-Ambulanciers », ingericht door de Provincie Luik type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum « West-Vlaamse Brandweerschool » type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999022390 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 1998 van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de mededeling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten meedelen en tot vaststelling voor het jaar 1998 en 1999 van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de invoering van de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999022389 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999022470 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999012222 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en kosten voor de medische deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten inzake de betwistingen in verband met de werkloosheidsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 21/08/1999 numac 1999022343 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 4 juni 1998 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en - handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 1999

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999012231 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 91 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

erratum

type erratum prom. 11/04/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999003418 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel. - Errata type erratum prom. 11/04/1999 pub. 03/07/1999 numac 1999016237 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijlage ten voordele van zelfstandigen. - Erratum
^