Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/04/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999002052 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/05/1999 numac 1999009408 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksels overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, gegeven op 17 december 1998, is ten verzoeke van Mevr. Breyne, Odette, Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gegeven op 12 januari 1999, is ten ver(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999002053 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999003175 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de wijziging in euro van de Schatkistbons die worden uitgegeven in het kader van de financiële participatie van de Staat in de internationale instellingen waarvan België lid is type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999003269 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de oorlogspensioenen en -renten type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/1999 numac 1999009558 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 april 1999 : - is de heer Verbelen, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, benoemd tot advocaat-generaal bij dit hof; - is de heer Erauw, P., eerste substituu - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : - de heer de la Croix(...) type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999012197 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 71 van 10 februari 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van het overlijden van overgrootouders en achterkleinkinderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/1999 numac 1999016125 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 11 april1999 wordt, met ingang van 1 juni 1999, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur-directeur verleend aan de heer Mathieu Bierens, die aanspraak heeft Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...) type koninklijk besluit prom. 01/03/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999022174 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 28/04/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999022392 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999000328 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en van het Europees Parlement van 13 juni 1999, wier kieswoonplaats zich in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten bevindt, de mogelijkheid hebben te stemmen type ministerieel besluit prom. 05/05/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999000362 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. BULL N.V. onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 05/05/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999000363 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de tijdelijke vereniging Philips-Stesud onder de benamingen « JITES I » en « JITES II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 05/05/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999003176 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1993 betreffende de vorm en de kenmerken van de Schatkistbons die worden uitgegeven in het kader van de financiële participatie van de Staat in de internationale instellingen waarvan België lid is type ministerieel besluit prom. 05/05/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999003280 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 21 april 1999 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 04/03/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999016078 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 30/03/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999027355 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01-02-03 en 04 van organisatieafdeling 14 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/1999 numac 1999016123 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijke instellingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 januari is het mandaat van de heer Schenkel, Yves, tot assistent verlengd bij het Centrum Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux voor een periode van twee jaar met ingang Bij koninklijk besluit van 29 januari 1999 is het mandaat van de heer Rolot, Jean-Louis, tot as(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/1999 numac 1999016128 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt de heer Gert Ausloos, met ingang van 1 maart 1999, voor een eerste mandaat van twee jaar benoemd tot assistent, in het Nederlands taalkader, bij de Nationale (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/05/1999 numac 1999009560 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Gent waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van Oost-Vlaanderen : 1; - raadsheer in het hof van beroep te Luik waarvan de voordracht toekomt aan de - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te : - Brussel : 1; - Luik : 1;
^