Etaamb.openjustice.be
Wet van 10 augustus 2015
gepubliceerd op 31 augustus 2015

Wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000398
pub.
31/08/2015
prom.
10/08/2015
ELI
eli/wet/2015/08/10/2015000398/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

10 AUGUSTUS 2015. - Wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen (1)


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

**** Kamers hebben aangenomen en **** bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 mei 2014, wordt aangevuld met een paragraaf 10 **** : « § 10. **** **** voor de ****, hierna **** genoemd, deelt op eigen initiatief een gemotiveerd advies aan de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken mee, indien het **** het wenselijk acht dat de afgifte van de identiteitskaart van een **** wordt geweigerd of dat deze kaart wordt ingetrokken of ongeldig verklaard, wanneer er gegronde en zeer ernstige aanwijzingen bestaan dat deze persoon zich naar een gebied **** te begeven waar terroristische groepen actief zijn, zoals gedefinieerd in artikel 139 van het Strafwetboek in zulke omstandigheden dat hij bij zijn terugkeer in België een ernstige dreiging voor terroristische misdrijven kan vertegenwoordigen, zoals gedefinieerd in artikel 137 van het Strafwetboek of dat deze persoon buiten het nationale grondgebied terroristische misdrijven wil plegen, zoals gedefinieerd in artikel 137 van het Strafwetboek. Dit gemotiveerde advies wordt verleend na overleg met het federaal parket of de bevoegde procureur des **** over de vraag of de weigering, de intrekking of **** van de identiteitskaart de uitoefening van de strafvordering in het gedrang kan brengen. Als dit het geval is, wordt het standpunt van het openbaar ministerie uitdrukkelijk in dit advies opgenomen.

De afgifte van de identiteitskaart kan worden geweigerd of deze kaart kan worden ingetrokken of ongeldig verklaard voor de **** bedoeld in het eerste lid door de minister bevoegd voor Binnenlandse zaken op basis van een gemotiveerd advies van het ****, zoals bedoeld in het eerste lid.

**** beslissing van de minister geldt voor een **** van vijfentwintig dagen. **** betrokkene wordt door de minister of zijn afgevaardigde binnen twee werkdagen na de beslissing bij een aangetekende zending ervan in kennis gesteld en kan binnen vijf dagen na de kennisgeving schriftelijk zijn opmerkingen overzenden. Na het verstrijken van deze termijn bevestigt de minister zijn beslissing ****, trekt hij ze in of wijzigt hij ze binnen vijf werkdagen.

De minister bevestigt de beslissing, trekt ze in of wijzigt ze, eveneens wanneer de betrokkene nalaat zijn schriftelijke opmerkingen over te zenden. **** betrokkene wordt ook van deze beslissing door de minister of zijn afgevaardigde bij een aangetekende zending in kennis gesteld binnen twee werkdagen. Wanneer de minister zijn beslissing niet bevestigt, intrekt of wijzigt binnen vijfentwintig dagen wordt de beslissing opgeheven. **** beslissing wordt tevens opgeheven wanneer de betrokkene niet in kennis wordt gesteld binnen de daartoe voorziene termijn.

In het geval bedoeld in het tweede lid, wordt bij de ****, intrekking of **** afhankelijk van het geval, een attest uitgereikt ter vervanging van de identiteitskaart. **** Koning legt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad het model van dat attest vast alsook de overheid die het uitreikt en de daarbij te volgen procedure. Dit attest is enkel geldig op het Belgisch grondgebied.

Indien het **** de minister meedeelt dat de in het eerste lid bedoelde aanwijzingen, niet langer bestaan, neemt de minister binnen vijf werkdagen een beslissing om de weigering van de afgifte, de intrekking of de **** van de identiteitskaart op te heffen. **** betrokkene wordt hiervan door de minister of zijn afgevaardigde bij een aangetekende zending in kennis gesteld binnen twee werkdagen na de beslissing.

**** **** van de weigering van de afgifte, de intrekking of **** bedoeld in het tweede lid bedraagt drie maanden, daarin inbegrepen de in het derde lid bedoelde initiële termijn van vijfentwintig dagen. Deze maximumtermijn van drie maanden kan, na gemotiveerd advies van het ****, hoogstens eenmaal worden verlengd door de minister met een **** van drie maanden. ».

Art. 3.**** Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 10 augustus 2015.

**** **** **** : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : De Minister van ****, ****. **** _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (****.****.****) : Stukken : 54-1170.

Integraal verslag : 16 juli 2015 (Avond).

^