Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 augustus 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015000398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 type wet prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2015 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2015, 101.08 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris. - Korpschef van de lokale politie Voortijdige beëindiging van het mandaat Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt voortijdig een einde gesteld aan het mandaat van de heer Marcel SIMONIS als korpschef van de lokale type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015003288 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015007199 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 937 van 10 augustus 2015, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor D. Servais. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 j type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015007200 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een officier Bij koninklijk besluit ****. 938 van 10 augustus 2015, wordt kapitein-commandant ****. **** **** op pensioen gesteld op 1 juli 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015007201 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 939 van 10 augustus 2015, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor G. Decat. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 juli type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015009442 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot vaststelling van de vereisten van de opleiding bepaald in artikel 425, § 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015009444 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2015 zijn benoemd tot : voorlopig benoemd griffier bij het hof van beroep te Antwerpen: de heer Lucas M.; Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Mevr Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd griffier bij he(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015009445 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2015 zijn benoemd : in de klasse A3 met de titel van hoofdgriffier van het hof van beroep te Luik, Mevr. Depouhon M.-Chr., griffier-hoofd van dienst A2 bij dit hof; Dit besluit tr in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de Franstalige rechtbank van eerste (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015011332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt aan de heer Marcel DOUCET, adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 januari 2016 eervol ontslag uit zi De heer DOUCET wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015015122 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de subsidiëring van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015018295 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner, rue Hayeneux 6 G-034 "Productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf" (...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015024190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015203742 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015203813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015024195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.891.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 18/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "polyvalente tekenaar in een studiebureau" , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en tot toekenning van het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs aan de houders van het kwalificatiegetuigschrift van "polyvalente tekenaar in een studiebureau" dat specifiek is voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie" en van het getuigschrift van "aanvullende algemene vorming met het oog op het behalen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs"

decreet

type decreet prom. 22/06/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015203299 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 11 december 2014 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 "TITEL"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het jaar 2015-2016 wordt verleend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een nieuwe inrichting voor secundair onderwijs van Islamitische confessie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » op het gebied van de beroepen van de logistiek voor de derde graad van het technisch en beroepsonderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015031547 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/791 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de overeenkomst inzake alternerende opleiding en het desbetreffende opleidingsplan, zoals voorzien krachtens het akkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding van 24 oktober 2008 en gewijzigd bij de aanhangsels van 27 maart en 15 mei 2014

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015011333 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk hee Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

erratum

type erratum prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015022303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpension, de voorwaarden voor de toegang tot het vervoegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015022299 bron rijksdienst voor pensioenen Rijksdienst voor pensioenen. - Beheerscomité Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van het Beheerscom - worden de heer Decock, Stefaan en de heer El Otmani, Youssef respectievelijk benoemd tot effectie(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2015 wordt mevrouw ALAERTS Ine geboren op 21 juli 1988, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 februari 2015, met als titel Attaché in de klasse NA1 op het Nederlands taalkader, bij de Federal type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015203970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 wordt Mevr. Rachel Grisendi met ingang van 1 juli 2015 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 juli 2014.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015203966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (R(...) (Het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig) Referenties : - (...)

document

type document prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen. - Personeel Aanstelling als vertrouwenspersoon integriteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen van 22 juni 2015 wordt de heer Marc Quinet, ICT-deskundige, aangesteld als vertrouwen Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. -- pub. 31/08/2015 numac 2015031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 januari 2015 werden de volgende personen in vast verband benoemd in de hoedanigheid van brandweerman bij de Dienst voor NOMINATION DEFINITIVE - VAS(...)
^