Etaamb.openjustice.be
Wet van 09 februari 1998
gepubliceerd op 11 augustus 1998

Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en Bijlagen I en II, gedaan te Funchal op 18 mei 1992

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
1998015094
pub.
11/08/1998
prom.
09/02/1998
ELI
eli/wet/1998/02/09/1998015094/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 1998. - Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en Bijlagen I en II, gedaan te Funchal op 18 mei 1992 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2.Het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opgesteld te Rome op 19 juni 1980 en de Bijlagen I en II, ondertekend te Funchal op 18 mei 1992, zullen volkomen uitwerking hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 9 februari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, E. DERYCKE De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Zitting 1996-1997 : Senaat : Documenten.- Ontwerp van wet ingediend op 16 september 1997, nr. 1-726/1. - Verslag, nr. 1-726/2. - Tekst aangenomen in commissie, nr. 1-726/3.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking, vergadering van 3 december 1997. - Stemming, vergadering van 4 december 1997. Zitting 1997-1998 : Kamer van volksvertegenwoordigers : Documenten. - Tekst overgezonden door de Senaat, nr. 1321/1.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking, vergadering van 18 december 1997. - Stemming, vergadering van 18 december 1997. Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 De Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Overwegende dat het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek door lid te worden van de Gemeenschap, zich verplicht hebben om toe te treden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, Hebben besloten dit Verdrag te sluiten en hebben te dien einde als hun gevolmachtigden aangewezen : Zijne Majesteit de Koning der Belgen : Melchior Wathelet, Vice-Eerste Minister, Minister van Justitie en van Economische Zaken Hare Majesteit de Koningin van Denemarken : Michael Bendik, Minister van Justitie De President van de Bondsrepubliek Duitsland : Wolfgang Heyde, Directeur bij het Bondsministerie van Justitie De President van de Helleense Republiek : Michalis Papaconstantinou, Minister van Justitie Zijne Majesteit de Koning van Spanje : Tomsss de la Quadra-Salcedo y Fernssndez del Castillo, Minister van Justitie De President van de Franse Republiek : Michel Vauzelle, Zegelbewaarder, Minister van Justitie De President van Ierland : Pssdraig Flynn, Minister van Justitie De President van de Italiaanse Republiek : Giovanni Battistini, Ambassadeur te Lissabon Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg : Charles Elsen, Eerste Adviseur van de Regering Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden : E.M.H. Hirsch Ballin, Minister van Justitie De President van de Portugese Republiek : Alvaro José Brilhante Larorinho L·cio, Minister van Justitie Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland : John Mark Taylor, Parlementair Ondersecretaris van Staat voor het Departement van de Lord Chancellor die, in het kader van de Raad bijeen, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, omtrent de volgende bepalingen overeenstemming hebben bereikt : Artikel 1 Het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek treden toe tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980.

Artikel 2 Het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst wordt als volgt gewijzigd : 1. artikel 22, lid 2, artikel 27, en de tweede zin van artikel 30, lid 3, vervallen : 2.artikel 31, onder d), wordt vervangen door : « d) de kennisgevingen, gedaan ingevolge de artikelen 23, 24, 25, 26 en 30; ».

Artikel 3 De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen zendt aan de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en van de Portugese Republiek een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, De Griekse, de Ierse, de Italiaanse en de Nederlandse taal van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

De tekst van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in de Portugese en de Spaanse taal is opgenomen in de bijlagen I en II bij het overhavige Verdrag. De teksten in de Portugese en de Spaanse taal zijn op gelijke wijze authentiek als de overige teksten van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

Artikel 4 Dit Verdrag wordt door de ondertekenende Staten bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5 Dit Verdrag treedt tussen de Staten die het hebben bekrachtigd, in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging door het Koninkrijk Spanje of de Portugese Republiek en één Staat die het Vedrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst heeft bekrachtigd.

Dit Verdrag treedt voor elke Verdragsluitende Staat die het later bekrachtigt, in werking op de eerste dag van de derde maand volgende op de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging.

Artikel 6 De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen stelt de ondertekenende Staten in kennis van : a) de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging;b) de data van inwerkingtreding van dit Verdrag voor Verdragsluitende Staten. Artikel 7 Dit Verdrag, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal, welke tien teksten gelijkelijk authentiek zijn, zal worden nedergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan de Regering van elke ondertekenende Staat.

Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opgesteld te Rome op 19 juni 1980, en Bijlagen I en II, gedaan te Funchal op 18 mei 1992 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^