Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst gesloten op 16 september 1971 tussen het Koninkrijk België en de Noordatlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noordatlantische Verdragsorganisatie van een te Brussel gelegen terrein voor de oprichting van een permanente zetel van deze organisatie, gedaan te Brussel op 10 juli 1996 type wet prom. 09/02/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998015094 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en Bijlagen I en II, gedaan te Funchal op 18 mei 1992 type wet prom. 09/02/1998 pub. 22/12/1999 numac 1999015024 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 26 februari 1996 (2) type wet prom. 09/02/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015191 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimte Agentschap, ondertekend te Parijs op 26 januari 1993 (2) (3) type wet prom. 09/02/1998 pub. 07/10/1999 numac 1998015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII en XIII, Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 10 juni 1996 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/1998 pub. 24/03/1998 numac 1998012011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 09/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998012033 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. 09/02/1998 pub. 11/03/1998 numac 1998012037 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17undevicies van 17 december 1997 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 09/02/1998 pub. 11/03/1998 numac 1998012040 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46octies van 17 december 1997 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998000122 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 1993 betreffende de identificatiekaart voor privé-detectives type ministerieel besluit prom. 09/02/1998 pub. 01/07/1998 numac 1998022358 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en de stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reumatologie type ministerieel besluit prom. 09/02/1998 pub. 24/04/1998 numac 1998035452 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de classificatienormen waaraan kampeerterreinen en kampeerverblijfparken dienen te voldoen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 15/04/1998 numac 1998029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling, voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn voor de evaluatie, de stage en de tuchtregeling bij toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 09/02/1998 pub. 07/11/2000 numac 2000015165 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, ondertekend te Brussel op 26 februari 1996 . - Erratum
^