Etaamb.openjustice.be
Wet van 07 mei 2007
gepubliceerd op 06 september 2007

Wet betreffende de bijdrage van België aan het HIPC Initiatief in het kader van de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IOA) (1)

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2007003403
pub.
06/09/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/wet/2007/05/07/2007003403/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2007. - Wet betreffende de bijdrage van België aan het HIPC Initiatief (« Heavily Indebted Poor Countries' Initiative ») in het kader van de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IOA) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De Koning is gemachtigd om, in naam van België, toe te stemmen in een bijdrage van ten hoogste 21,7 miljoen euro aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie via het HIPC Trustfonds, overeenkomstig de resolutie nr. 209 getiteld : « Verhoging der middelen : Veertiende wedersamenstelling », goedgekeurd op 13 april 2005 door de Raad van gouverneurs van voormelde Associatie. Deze bijdrage valt ten laste van de begroting Ontwikkelingssamenwerking voor de jaren 2006, 2007 en 2008, wat een jaarlijkse contributie betekent van respectievelijk 7,23, 7,23 en 7,24 miljoen euro.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Buitenlandse Zaken, afwezig : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE DECKER De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. - Wetsontwerp nr. 51-2876/001. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 51-2876/002.

Integraal verslag : 1 maart 2007.

Senaat.

Parlementair stuk. - Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat, nr. 3-2098/1.

^