Etaamb.openjustice.be
Wet van 04 mei 2020
gepubliceerd op 13 mei 2020

Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020202186
pub.
13/05/2020
prom.
04/05/2020
ELI
eli/wet/2020/05/04/2020202186/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

4 MEI 2020. - Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder: 1. de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten: de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij de wet van 4 april 2019;2. de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten: de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;3. de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten: de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gewijzigd bij de wet van 4 april 2019;4. de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten: de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten betreffende de sociale verkiezingen, gewijzigd bij de wet van 4 april 2019.

Art. 3.Behoudens de bepalingen en afwijkingen bepaald bij deze wet, blijven de bepalingen van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten, de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten en de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten onverkort gelden.

Art. 4.Deze wet is enkel van toepassing op de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020, die gevoerd wordt op basis van artikel 9 juncto artikel 70, 1°, 3°, 4° en 5°, van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten. HOOFDSTUK 2. - Principe van opschorting van de procedure sociale verkiezingen

Art. 5.De sociale verkiezingsprocedure wordt opgeschort vanaf de zesendertigste dag na de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt als bedoeld in artikel 14 van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten. Deze dag van aanvang van opschorting wordt bepaald op basis van de aangeplakte kieskalender bedoeld bij artikel 14, eerste lid, 7°, van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten, vermeld in het verplichte modelformulier bedoeld in ditzelfde artikel 14, vierde lid.

Art. 6.De sociale verkiezingsprocedure wordt opgeschort tot op een nader te bepalen datum. Deze datum wordt bepaald door de Koning, op advies van de Nationale Arbeidsraad. De Koning bepaalt eveneens, op advies van de Nationale Arbeidsraad, de nieuwe datum van de verkiezingen in afwijking van artikel 9 van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten, en de modaliteiten van herneming van de procedure, waaronder de aanpassing van de reeds aangeplakte kieskalender bedoeld in artikel 14, eerste lid, 7°, van dezelfde wet. HOOFDSTUK 3. - Gevolgen van de opschorting op de lopende verkiezingsprocedures

Art. 7.Alle verrichtingen die overeenkomstig de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten worden gevoerd tot en met de vijfendertigste dag na de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt als bedoeld in artikel 14 van dezelfde wet, worden gefinaliseerd.

Art. 8.Met uitzondering van het bepaalde in artikel 10, blijven alle inlichtingen en beslissingen die voortvloeien uit de in artikel 7 bedoelde verrichtingen verworven, met inbegrip van de rechterlijke beslissingen die betrekking hebben op deze inlichtingen, beslissingen en verrichtingen.

Art. 9.Alle akkoorden bedoeld in de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten, die op ondernemingsvlak werden gesloten binnen de in artikel 7 bedoelde termijn zijn definitief verworven, met uitzondering van de akkoorden die expliciet melding maken van de coronavirus COVID-19-pandemie. Deze laatste akkoorden verliezen van rechtswege hun gelding, tenzij de partijen betrokken bij deze akkoorden anders overeenkomen.

Art. 10.In afwijking op artikel 8, worden de inlichtingen en beslissingen met betrekking tot de datum, en desgevallend de uurregeling van de verkiezingen, en met betrekking tot de kieskalender, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, 1° en 7°, van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten, aangepast overeenkomstig de door de Koning te bepalen nieuwe datum van de sociale verkiezingen, en overeenkomstig de modaliteiten hiertoe vastgelegd, als bepaald bij artikel 6.

Art. 11.Alle verrichtingen die overeenkomstig de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten worden gevoerd vanaf de zesendertigste dag na de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt als bedoeld in artikel 14 van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten, worden opgeschort tot een nader te bepalen datum, door de Koning vastgelegd overeenkomstig artikel 6. Alle verrichtingen die vanaf genoemde dag niettemin verder worden gevoerd zijn nietig, met uitzondering van het bepaalde in artikel 13.

Art. 12.In het kader van de kiesvoorwaarden van de uitzendkrachten bij de gebruikende onderneming en voor de toepassing van de eventuele schrapping bedoeld bij artikel 46 van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten, wordt, bij de beoordeling van de tweede tewerkstellingsvoorwaarde bepaald bij artikel 16, derde lid, 2), van dezelfde wet, geen rekening gehouden met de arbeidsdagen waarop de uitzendkracht bij de gebruikende onderneming werd tewerkgesteld in de loop van de periode van opschorting van de verkiezingsprocedure waarvan de begin- en einddatum worden bepaald overeenkomstig de artikelen 5 en 6.

Art. 13.In afwijking op artikel 11, kan de werkgever de beslissing om de kiesprocedure volledig stop te zetten op basis van artikel 78, § 1, van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten alsnog op geldige wijze doorvoeren, en overgaan tot de aanplakking en de verzending, per post of op elektronische wijze, van het bericht van volledige stopzetting op basis van het model dat als bijlage gaat bij dezelfde wet. De mogelijkheid tot beroep tegen deze beslissing tot volledige stopzetting blijft echter onverkort gelden na de periode van de opschorting van de verkiezingsprocedure op basis van artikel 78bis van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten.

Art. 14.De bestaande ondernemingsraden of de bestaande comités voor preventie en bescherming op het werk die opgericht of vernieuwd werden in het kader van de vorige sociale verkiezingen, blijven verder functioneren tot de installatiedatum van de nieuwe organen samengesteld ingevolge de verkiezingen die zullen plaatsvinden op een overeenkomstig artikel 6 bepaalde datum. De duur van de mandaten van de personeelsafgevaardigden in deze bestaande overlegorganen wordt verlengd tot die datum en deze leden genieten ook minstens tot deze datum verder een bijzondere ontslagbescherming overeenkomstig Hoofdstuk 4.

Art. 15.Het voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden als bepaald bij artikel 19 van de wet van 20 september 1948Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het bedrijfsleven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en artikel 59, § 1, van de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 sluiten, wordt voor de reeds voorgedragen en de na de periode van opschorting nog voor te dragen kandidaten in het kader van de lopende verkiezingsprocedure, beoordeeld op basis van de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum bepaald in het aangeplakte bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt als bedoeld in artikel 14 van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten. HOOFDSTUK 4. - Gevolgen van de opschorting op de bijzondere ontslagbescherming van de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden

Art. 16.Behoudens de afwijkingen bepaald bij dit hoofdstuk, blijven de bepalingen in verband met de bijzondere ontslagbescherming voor personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden voorgeschreven bij de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, onverkort van toepassing op de personeelsafgevaardigden binnen de bestaande overlegorganen, op de kandidaat-personeelsafgevaardigden voorgedragen in het kader van de vorige sociale verkiezingen, op de kandidaat-personeelsafgevaardigden voorgedragen in het kader van deze verkiezingsprocedure en op de nieuw verkozen leden van de ingevolge de uitgestelde verkiezingen in te stellen organen, ook gedurende de periode van opschorting van de verkiezingsprocedure.

Art. 17.De verlenging van de beschermingsperiode ten belope van zes maanden, als bedoeld in artikel 2, § 2, tweede lid, van de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, wordt gerekend vanaf de eerste dag van de door de Koning overeenkomstig artikel 6 vastgestelde verkiezingsperiode.

Art. 18.In afwijking op artikel 2, § 3, van de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, genieten de kandidaat-personeelsafgevaardigden die na het einde van de periode van opschorting van de verkiezingsprocedure worden voorgedragen ter vervanging van reeds voorgedragen kandidaten op basis van de artikelen 37 tot 39 van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten, de bijzondere ontslagbescherming gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt tot en met de vooravond van de datum van opschorting van de verkiezingsprocedure, en, vervolgens gedurende een periode die loopt vanaf de zesendertigste dag voor de dag van de herneming van de verkiezingsprocedure die wordt bepaald in de nieuwe kieskalender op basis van de modaliteiten voorgeschreven door de Koning op basis van artikel 6, tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld, of, zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen, tot 2 jaar na aanplakking van de uitslag van de uitgestelde verkiezingen.

Art. 19.§ 1. Voor de werknemers die genieten van de bijzondere ontslagbescherming bedoeld bij de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ingevolge hun geldige kandidatuur of verkiezing in het kader van de vorige sociale verkiezingen, en die zich niet opnieuw kandidaat stellen in het kader van de huidige sociale verkiezingen, wordt de periode van bijzondere ontslagbescherming verlengd met een periode gelijk aan de duur van de verlenging van de mandaten, overeenkomstig artikel 14, onder voorbehoud van het bepaalde in § 2. § 2. Voor de werknemers die genieten van de bijzondere ontslagbescherming bedoeld bij de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ingevolge hun geldige kandidatuur of verkiezing in het kader van de vorige sociale verkiezingen, en die zich niet opnieuw kandidaat stellen in het kader van de huidige sociale verkiezingen, en die onregelmatig werden ontslagen voor 17 maart 2020, wordt voor de berekening van het loon, waarop zij desgevallend recht zouden hebben, het ogenblik van het einde van het mandaat, bedoeld in artikel 17, § 1, van dezelfde wet, beoordeeld aan de hand van de oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum bepaald in het aangeplakte bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt als bedoeld in artikel 14 van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten. Op basis van deze oorspronkelijk vastgelegde verkiezingsdatum wordt een fictieve installatiedatum van het nieuwe orgaan bepaald die zich uiterlijk 45 dagen later situeert. § 3. Voor de werknemers die genieten van de bijzondere ontslagbescherming bedoeld bij de wet van 19 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, ingevolge hun geldige kandidatuur of verkiezing in het kader van de vorige sociale verkiezingen, en die zich niet opnieuw kandidaat stellen in het kader van de huidige sociale verkiezingen, en die onregelmatig werden of worden ontslagen vanaf 17 maart 2020, wordt voor de berekening van het loon, waarop zij desgevallend recht zouden hebben, het ogenblik van het einde van het mandaat, als bedoeld in artikel 17, § 1, van dezelfde wet, beoordeeld aan de hand van de installatiedatum van de nieuwe organen samengesteld ingevolge de verkiezingen die zullen plaatsvinden op een overeenkomstig artikel 6 bepaalde datum. HOOFDSTUK 5. - Slotbepaling

Art. 20.Deze wet heeft uitwerking met ingang van 17 maart 2020.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 4 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: Doc 55 1146/ (2019/2020) 001: Wetsvoorstel van de dames Farih, Lanjri en Van Peel 002: Amendementen 003: Advies van de Raad van State 004: Verslag 005: Tekst aangenomen door de commissie 006: Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd Integraal verslag: 23 april 2020

^