Etaamb.openjustice.be
Vergunning
gepubliceerd op 13 december 2019

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 november 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Collège d'Alzon » te TELLIN om van 18 maart tot en me

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019042834
pub.
13/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 7 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 20/11/2019 numac 2019042442 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042464 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042536 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 02/04/2021 numac 2021030722 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde inzake het drempelbedrag van de globale waarde van de goederen uit te voeren in de persoonlijke bagage van de reizigers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042521 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der Dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042574 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2019 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" sluiten genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Collège d'Alzon » te TELLIN om van 18 maart tot en met 18 mei 2020 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.

^