Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 22 maart 2021

Intraregionale mobiliteit of externe. - Vacature van eerstaanwezend deskundige in de Nederlandstalige taalkader als directeur.trice commercieel beleid commerciële dienst De commerciële dienst stelt als doelstellingen: - een gr(...) - een groter welzijn en grotere doeltreffendheid van de medewerkers die administratieve en commerci(...)

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2021030576
pub.
22/03/2021
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL


Intraregionale mobiliteit of externe. - Vacature van eerstaanwezend deskundige (rang 13 - A3) in de Nederlandstalige taalkader als directeur.trice commercieel beleid commerciële dienst De commerciële dienst stelt als doelstellingen: - een grotere tevredenheid van burgers en klantenbinding; - een groter welzijn en grotere doeltreffendheid van de medewerkers die administratieve en commerciële contacten onderhouden met klanten en burgers; - de geschillen en het bedrag van geschillen terugdringen dankzij een proactiever beheer van de klantenrelaties.

De structuur bestaat uit vijf cellen: - contacten met klanten; - verkoop en prospectie; - offertes; - beheer van contracten; - facturatie.

De post van directeur.trice commercieel beleid is cruciaal voor de hervorming van de commerciële dienst. De directeur.trice commercieel beleid staat in voor de verwezenlijking van de doelstellingen om de commerciële strategie te realiseren en formuleert voorstellen aan de Leidend ambtenaar. Hij.zij organiseert, coördineert en controleert de dienst die instaat voor het commercieel beleid om snel en efficiënt bij te dragen tot de uitrol van de besliste beleidslijnen.

Hij?zij leidt verschillende teams die hem?haar verantwoordelijkheid staan en ziet permanent toe op de kwaliteit van het werk en op de naleving van de reglementeringen en procedures van het Agentschap "Net Brussel".

Deze aankondiging is bestemd voor op de ambtenaren van: 1° de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;2° de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;3° Brussel Stedenbouw & Erfgoed;4° de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt" 5° de volgende instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name: a) instellingen van categorie A : * Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest; * Brussels Instituut voor Milieubeheer; * Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp; * Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris); * Brussels Planningbureau b) instellingen van categorie B : * Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; * Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris); * Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel; 6° de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.7° de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap - Parkeeragentschap ».8° Brussel - Preventie & Veiligheid De externe mobiliteit heeft betrekking op de ambtenaren van de ministeries en de instellingen van openbaar nut die afhankelijk zijn van de federale Staat, de Gemeenschappen en de andere Gewesten, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de instellingen van openbaar nut die afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar niet behoren tot de bovenvermelde instellingen. Deze statutaire betrekking van een directeur (rang 13 - A3) wordt ingevuld via intraregionale of externe mobiliteit en dit, met toepassing van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

PRAKTISCHE INFORMATIE De functiebeschrijving met betrekking tot de vacature kan opgevraagd worden bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel, Algemene Directie, via volgend e-mailadres: sophie.vanophalfens@arp-gan.be.

De betrekking van directeur (rang 13 - A3) is opengesteld aan de vastbenoemde ambtenaren die aan de volgende voorwaarden voldoen op de uiterste indieningsdatum van de kandidaturen: - titularis zijn van de graad van directeur (rang 13) of equivalent (A3); - een graadanciënniteit van minstens 2 jaar hebben; - in dienstactiviteit zijn; - ten minste de vermelding "gunstig" gekregen hebben bij evaluatie.

Gelieve bij uw kandidatuur de officiële bewijsstukken toe te voegen die aantonen dat u aan deze voorwaarden voldoet. Indien deze documenten ontbreken, zal uw kandidatuur niet-ontvankelijk zijn.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijnvan 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar ?Gewestelijk Agentschap voor netheid",De heer Jumeau Vincent, Directeur generaal, De Broquevillelaan 12, 1150 Brussel.

Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De envelop met uwkandidatuur moet in een tweede envelop zitten (elke envelop moet hetopschrift ?kandidatuur directeur/directrice ? - ?vertrouwelijk: niet openen? vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar hetvolgende adres: sophie.vanophalfens@arp-gan.be binnen de voornoemde termijn.

Het kandidatuurdossier bevat de naam, de voorna(a)m(en), de benoemingsdatum, de administratieve toestand en de precieze gegevens van de huidige overheidsdienst of administratie.

De kandidaten die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. De selectie wordt georganiseerd conform de bepalingen voorzien voor aanwerving zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011031597 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het reglement voor het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid sluiten houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

De kandidaat dient minstens: ? Problemen autonoom behandelen en oplossen, alternatieven zoeken en oplossingen opzetten; ? Actief de teamspirit ondersteunen door zijn?haar advies en ideeën te delen en door mee te werken aan het oplossen van conflicten; ? Actief zijn?haar eigen ontwikkeling plannen en beheren in functie van zijn?haar mogelijkheden, interesses en ambitie, door zijn?haar eigen werking in vraag te stellen en door zich constant te verrijken met nieuwe ideeën en aanpakken, competenties en kennis.

De personen met een handicap die wensen een aanvaarbare aanpassing te vragen voor het indienen van hun kandidatuur dienen contact op te nemen met Mevr. lesseigne, voorzitster van de diversiteitscommissie via volgend e-mailadres: Christel.Lesseigne@arp-gan.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen bij de heer Philippe Kemp, directeur dienst personeelsbeleid aangevraagd worden via volgend e-mailadres: Philippe.Kemp@arp-gan.be.

^