Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/11/2020 pub. 22/03/2021 numac 2021040848 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2020044034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2020205508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot verlenging en aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014 betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021020546 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de v Het betreft taken inzake controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoeringsbesl(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021020559 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021, wordt mevrouw Maria-Helena BOSSCHAERTS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021020589 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn geneesmiddelen af te leveren binnen het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030555 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021, wordt mevrouw Ingrid DE MEUTER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse SW3, met de titel van eerstaanwezend werkleider bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021040666 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2013 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden en op het veiligheidspersoneel dat handelingen uitvoert met betrekking tot de bediening van een installatie of van een private spooraansluiting type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021040957 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021 wordt de heer Kristof SNEYERS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Regie Der Gebouwen, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A2, met de titel van a Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021200389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/40 van 15 december 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 26/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021200435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021200638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 maart 2021, wordt aan mevrouw MAES Marianne op het einde van de maand mei 2021, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021200704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 maart 2021, wordt aan de heer LECLERCQ Roger, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021200467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46/25 van 15 december 2020, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021200489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 07/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021200488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2021, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt met ingang van 1 april Mevrouw VERSCHELDE Ann wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021020551 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2019 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 25/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030478 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Oudergem type ministerieel besluit prom. 25/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030479 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de stad Brussel type ministerieel besluit prom. 25/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030484 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2018 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe type ministerieel besluit prom. 25/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030483 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type ministerieel besluit prom. 25/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030485 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Elsene type ministerieel besluit prom. 04/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030495 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit in toepassing van het artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde subsidies die worden beheerd door het bestuur Brussel Huisvesting van de GOB type ministerieel besluit prom. 04/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030602 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.249.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030626 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Federale mobiliteit Bij ministerieel besluit van 25 februari 2021 wordt de heer Steven HIPPE, adviseur bij Federale agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, met ingang van 1 maart 2021, in het Nederlandse taalkader, i Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 12/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021201194 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Lessen, van een gebied van aanhorigheden van ontginningen voor de exploitatie van een porfierafzetting tussen de groeven Lenoir Frères en Emile Lenoir en Vandevelde, van een industrieel bedrijfsgebied voor de aanleg van een multimodaal platform voor het vervoer van de ontgonnen materialen en van een groengebied als planologische compensatie

beschikking

type beschikking prom. 28/01/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021020408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het jaar 2019 type beschikking prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030712 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling door de Minister van Werk van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, aan de erkende sociale ondernemingen voor de toekenning van een mandaat om een inschakelingsprogramma te verwezenlijken bestaande uit een opdracht van Deze oproep tot kandidaatstelling wordt uitgeschreven in het kader van de ordonnantie van 23 juli 2(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021200974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 16 februari 2021 werd mevrouw MAES Marianne, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze r

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030605 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 2021 wordt een subsidie van 52 500,00 euro toegekend aan de VZW College van het Executief van de Moslims van België voor het begrot(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021030636 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 2002 tot vastelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/02/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021040798 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de nuttige ervaring, de concordantie, de prestatieregeling en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021200388 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 januari 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 januari 2021, heeft de « Ordre Die zaak is ingeschreven onder nummer 7498 van de rol van het Hof. Met toepassing van artikel 89(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021200776 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 februari 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 februari 2021, zijn een beroep Die zaak is ingeschreven onder nummer 7511 van de rol van het Hof. Met toepassing van artikel 89(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201020 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 februari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 februari 2021, heeft de Ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Luik, « 1. Is artikel XX.58, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht bestaanbaar met de artikele(...) type bericht prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201247 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 februari 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 februari 2021, heeft de « Ordr Die zaak is ingeschreven onder nummer 7510 van de rol van het Hof. Met toepassing van artikel 89(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201306 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Interne auditors (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG21051 Solliciteren kan tot 05/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201307 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Facility Managers (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21080 Solliciteren kan tot 08/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030698 bron nationale bank van belgie Erratum in het Belgisch Staatsblad van 27.12.2019 ed.2 , "Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de neerleggingsformulieren « jaarrekening en andere overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (...) De Balanscentrale deelt volgende rechtzetting mee: A. Lijst van de controles uitgevoerd op het (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021020573 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Cathérine M.B.G. SONET, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 februari 2021, wordt de heer Maarten WIJNANTS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nede Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030554 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021, wordt de heer Steven LANGENAKEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030662 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Marc F.R.G. BILLA, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030645 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 februari 2021, wordt de heer Rico BIETS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederland Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030661 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Brigitte J.J. VANDENBUSSCHE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030660 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Didier NAVEAUX, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030663 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Michael M.A.I.G. LOUIS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030664 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Alia D. GUIZANI, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030665 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Marie L. BOLLAND, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030670 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Chris DE CLERCK, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030674 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Samantha S. HAULOTTE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030671 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Tom M.E. VERSCHUEREN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij bes type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030675 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Laurence F.G. JUNGERS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030677 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Frank J.R.M. DE MAEYER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030678 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Els M.-L.A. DE BRUYN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030679 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Myriam D.J. GODART, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030681 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Shana COENEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030682 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Maggy A.P. VAN DROOGENBROECK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij besli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030680 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Annabelle HAGEMAN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021040945 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt mevrouw Constance COLOT, financieel deskundige bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A1 - attaché. Bij besli type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021040943 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Laurent F. CATRAIN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse. Bij beslissing van de Voorzitter Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021040942 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Julien DANDOY, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Vo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021040944 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, wordt de heer Andy BROODCOORENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 11 februari 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2021, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201236 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BERKEIN Philiep benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021, dat in werking Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad : - de heer BOULANGER Glenn, (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030576 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Intraregionale mobiliteit of externe. - Vacature van eerstaanwezend deskundige in de Nederlandstalige taalkader als directeur.trice commercieel beleid commerciële dienst De commerciële dienst stelt als doelstellingen: - een gr(...) - een groter welzijn en grotere doeltreffendheid van de medewerkers die administratieve en commerci(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021200652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van mevrouw Marianne MAES. De betrokken De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021200777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Roger LECLERCQ. De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021030718 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor het **** 127bis van de Dienst Vreemdelingenzaken. - **** **** Zaken. - ****: ****21007 Deze selectie werd ****(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201233 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Ministerie van Defensie : Attachés (m/v/x). - Selectienummer: BNG21197 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden (...) Solliciteren kan tot 05/04/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201295 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertaler-Revisor NL-FR-ENG (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG20301 Deze selectie werd afgesloten op 26/02/2021. Er is 1 laureaat. De li(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap hierbij zijn er 0 gesla(...) type document prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistenten Administratieve Ondersteuning (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB20023 Deze selectie werd afgesloten op 16/03/2021. E(...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201313 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de HVW: Administratieve assistanten uitbetalingsbureau (m/v/x). - Selectienummer: BFG21052 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om t(...) Solliciteren kan tot 5 april 2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 22/03/2021 numac 2021201312 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs A2 bouw en technische installaties regio Vlaanderen (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG21063 Solliciteren kan tot en met 05/04/2021 via ww(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)
^