Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 28 november 2013

Adviesraad van de magistratuur. - Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervangend lid van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, gew Er moeten 44 leden worden gekozen waarvan 22 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen. Voor elk lid wor(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013206505
pub.
28/11/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Adviesraad van de magistratuur. - Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervangend lid van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/03/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999009315 bron ministerie van justitie Wet tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur sluiten tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, gewijzigd bij de wet van 13 maart 2001 en bij de wet van 10 april 2003, wordt op vrijdag 7 februari 2014 overgegaan tot de verkiezing van de magistraat-leden van de Adviesraad van de magistratuur. De verkiezingsprocedure wordt geregeld door het koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999009757 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur en van de vertegenwoordigers van de plaatsvervangende magistraten, de rechters in handelszaken, de rechters en raadsheren in sociale zaken sluiten houdende de vaststelling van verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 maart 2002, 14 oktober 2002 en 12 maart 2009.

Er moeten 44 leden worden gekozen waarvan 22 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen. Voor elk lid wordt tevens een plaatsvervanger van dezelfde hoedanigheid gekozen. Er zijn vier kiescolleges per taalrol : het kiescollege voor de hoven (omvat naast de zittende magistraten van de hoven ook de magistraten van het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie), het kiescollege voor de rechtbanken, het kiescollege voor de vrederechters en de rechters in de politierechtbank en het kiescollege voor het openbaar ministerie (omvat naast de magistraten van het openbaar ministerie ook de federale magistraten en de bijstandsmagistraten).

De kandidaten moeten op het ogenblik van de kandidaatstelling : - de eed als magistraat hebben afgelegd; - beroepsmagistraat zijn; - in actieve dienst zijn in de hoedanigheid van beroepsmagistraat; - voldoen aan de voorwaarde vermeld in artikel 3, § 1, vijfde lid, van voormelde wet (ten minste vier jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 383, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek op de dag van de verkiezingen).

Op straffe van onontvankelijkheid : - vermeldt de kandidaat in zijn kandidaatstelling voor welk kiescollege hij zich kandidaat stelt;

De kandidaten vermelden tevens in hun kandidaatstelling of zij zich kandidaat stellen als lid of als plaatsvervangend lid. Bij gebrek aan keuze worden zij geacht zich voor beide functies kandidaat te stellen.

De kandidaturen moeten op straffe van verval binnen een termijn van een maand na de bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad bij ter post aangetekende brief worden verzonden aan de Voorzitter van de Adviesraad van de magistratuur - Verkiezingen, Adviesraad van de magistratuur, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. De kandidaten kunnen gebruik maken van het hierbij gevoegd formulier om de kandidaatstelling te doen.

VOORZITTER VAN DE ADVIESRAAD VAN DE MAGISTRATUUR Verkiezingen - Adviesraad van de magistratuur Waterloolaan 70, 1000 Brussel Kandidatuur voor het mandaat als lid van de Adviesraad van de magistratuur

NAAM : . . . . .

VOORNAAM : . . . . .

GEBOORTEPLAATS : . . . . .

GEBOORTEDATUM : . . . . .

STRAAT : . . . . .

NR. : . . . . .

POSTCODE + WOONPLAATS : . . . . .

GESLACHT : M/V (*)

HUIDIGE FUNCTIE : . . . . .

DATUM EEDAFLEGGING : . . . . .

GERECHT : . . . . .

IN ACTIEVE DIENST : JA/NEEN (*)

TAAL : . . . . .

ZETEL/PARKET (*) : . . . . .

KIESCOLLEGE (**) :

O Zetel hoven + parket Cassatie O Zetel rechtbanken O Vrederechters en rechters in de politierechtbank O Openbaar Ministerie + Federale Magistraten

KANDIDAAT ALS (**) :

O Effectief O Plaatsvervanger O Effectief + Plaatsvervanger

DATUM : . . . . .

HANDTEKENING : . . . . .


(*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST (**) RELEVANT GEGEVEN AANKRUISEN

^