Etaamb.openjustice.be
Vacante Bettreking
gepubliceerd op 30 januari 1999

Commissie voor de Duitse rechtsterminologie Tweede oproep tot de gegadigden Krachtens de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid artikel 77, vervangen bij de wet van 18 juli 1990 De kandidaten moeten een bijzondere bevoegdheid in juridische en wetgevingsaangelegenheden bezitten(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000035
pub.
30/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Commissie voor de Duitse rechtsterminologie Tweede oproep tot de gegadigden Krachtens de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid artikel 77, vervangen bij de wet van 18 juli 1990 (Belgisch Staatsblad van 25 juli 1990), en krachtens het koninklijk besluit van 26 januari 1998 (Belgisch Staatsblad van 27 maart 1998) betreffende de instelling en de werkwijze van de Commissie voor de Duitse rechtsterminologie zal die Commissie, samengesteld uit drie door de Koning benoemde leden, weldra bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat Eupen - Malmedy - Sankt-Vith te Malmedy ingesteld worden.

De kandidaten moeten een bijzondere bevoegdheid in juridische en wetgevingsaangelegenheden bezitten en blijk geven van een grondige kennis van de Duitse taal en de rechtsterminologie. Het bezit van de titel van licenciaat of doctor in de rechten is echter niet vereist.

De leden van de commissie hebben recht op een presentiegeld en op de terugbetaling van de reiskosten. Hun mandaat duurt vier jaar en kan worden hernieuwd.

De sollicitaties zijn, samen met een curriculum vitae en alle stukken tot staving van de vereiste bekwaamheden, per aangetekende brief aan de heer Minister van Binnenlandse Zaken (Algemene Diensten - Personeelsdienst, t.a.v. Mvr. V. FRANCK, adjunct-adviseur), Koningsstraat 66 te 1000 Brussel, te richten binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum waarop voorliggende oproep wordt bekendgemaakt.

De sollicitaties ingediend op grond van de oproep bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juli 1998 blijven geldig. Een nieuwe zending is niet noodzakelijk.

Nadere inlichtingen kunt U inwinnen bij de Diensten van de Adjunct-arrondissementscommissaris van Eupen-Malmedy-Sankt-Vith, Centrale dienst voor Duitse vertalingen, rue de la Gare 13 in 4960 Malmedy (tel. 080/79 93 79, fax 080/79 93 80).

^