Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 23 juli 2015
gepubliceerd op 01 december 2015

Samenwerkingsakkoord betreffende de kosteloze detacheringen in de ministeriële kabinetten tussen de Waalse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap, en het College van de Franse Gemeenschapscommissie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205487
pub.
01/12/2015
prom.
23/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JULI 2015. - Samenwerkingsakkoord betreffende de kosteloze detacheringen in de ministeriële kabinetten tussen de Waalse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap, en het College van de Franse Gemeenschapscommissie


Gelet op de artikelen 1, 39, 127, 128, 134 en 138 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het akkoordprotocol gesloten op 28 juni 2000 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de kosteloze detacheringen van de personeelsleden van hun diensten in de kabinetten van hun respectievelijke executieven;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, en meer bepaald artikel 486 zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2004 pub. 07/09/2004 numac 2004029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren sluiten betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, en meer bepaald artikel 108/2 zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 maart 2012;

Gelet op het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, en meer bepaald artikel 255 zoals gewijzigd bij het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 december 2014;

Overwegende dat een samenwerkingsakkoord betreffende de kosteloze detacheringen in de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap, en het College van de Franse Gemeenschapscommissie werd gesloten op 28 oktober 2010 door de bevoegde overheden;

Overwegende dat het in het algemeen belang is en voor de continuïteit van de diensten van de verschillende betrokken beleidsniveaus om een efficiënt en solidair beheer van het geheel van hun instanties te vergemakkelijken; de gedetacheerde ambtenaren blijven hun administratie dienen door het werk dat zij in de ministeriële kabinetten verrichten, waarbij zij hun expertise gebruiken, en, als zij in hun oorspronkelijke dienst terugkomen, kunnen zij de nieuwe kennis en de ervaring die zij hebben verworven in de kabinetten op het niveau van hun administratie gebruiken;

Overwegende dat in het kader van hun duidelijke wil om de cohesie te versterken en, daartoe, de synergieën tussen hun acties nog te verstevigen, de Waalse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap, en het College van de Franse Gemeenschapscommissie een volledig en samenhangend stelsel tot stand wensen te brengen dat de kosteloze detachering zal mogelijk maken van personeel uit hun respectievelijke diensten naar het kabinet van een lid van één van de betrokken executieven;

Overwegende dat derhalve een terechte feitelijke samenwerking op basis van de kosteloze detachering tussen de ondertekenende partijen zich ontwikkeld heeft zodra de Regeringen gevormd werden;

Overwegende dat de Ministers van de verschillende Regeringen van de ondertekenende partijen bijgevolg rekening hebben gehouden met de kosteloze detachering tijdens de samenstelling van hun kabinet;

Overwegende dat het hier gaat om een juridische versterking van het cohesie begrip bepaald door de regeringsinstanties en van het model waarop de politieke verantwoordelijken zich hebben gebaseerd om een efficiënt beheer van het administratief en politiek apparaat te verzekeren, waarbij de continuïteit wordt verzekerd volgens een principe van openbaar nut en ook de juridische relaties worden gestabiliseerd die op dit beleid zijn gebaseerd;

Gelet op het feit dat dit beginsel reeds op 28 oktober 2010 werd bevestigd door het sluiten van het bovenvermelde samenwerkingsakkoord en dat de wil van deze Regeringen erin bestaat om de begindatum van de legislatuur 2014-2019 te nemen, namelijk 24 juli 2014, als datum voor de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord;

Overwegende dat de reglementeringen van de ondertekenende partijen van dit akkoord werden aangepast om de kosteloze detacheringen mogelijk te maken;

Overwegende dat de Regeringen van de ondertekenende partijen de kosteloze detacheringen tot het personeel van de instellingen van openbaar nut wensen uit te breiden volgens dezelfde modaliteiten die momenteel gelden voor de reglementeringen die van toepassing zijn op de detacheringen in de kabinetten van de leden van de betrokken Regeringen;

Het Waalse Gewest vertegenwoordigd door zijn Regering in de persoon van haar Minister-President, de heer Paul Magnette, en in de persoon van haar Minister van Ambtenarenzaken, de heer Christophe Lacroix, De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van haar Minister-President, de heer Rudy Demotte en in de persoon van haar Minister van Ambtenarenzaken, de heer André Flahaut, en De Franse Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door haar College, in de persoon van haar Voorzitster, Mevr. Fadila Laanan, en in de persoon van haar Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. Cécile Jodogne, Hieronder deelgenoten in het akkoord genoemd, zijn overeengekomen wat volgt :

Artikel 1.De Waalse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap, en het College van de Franse Gemeenschapscommissie stemmen in met de kosteloze detachering van de personeelsleden van hun Diensten in de kabinetten van de Ministers van de Regering en van de Leden van het College vanaf de datum van inwerkingtreding van dit akkoord.

Art. 2.De Waalse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap, en het College van de Franse Gemeenschapscommissie stemmen ook in met de kosteloze detachering van de personeelsleden van hun respectievelijke instellingen van openbaar nut in de kabinetten van de Ministers van de Regering en van de Leden van het College vanaf de datum van inwerkingtreding van dit akkoord.

Art. 3.De detacheringen van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut, met inbegrip van de detacheringen in de kabinetten van de leden van het College van de Franse Gemeenschap van de Franse Gemeenschapscommissie geschieden rekening houdend met de modaliteiten bepaald in de besluiten betreffende de ministeriële kabinetten.

Art. 4.Dit samenwerkingsakkoord heeft uitwerking op 24 juli 2014.

Brussel, 23 juli 2015.

Voor de Waalse Regering : De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Ambtenarenzaken, C. LACROIX Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Ambtenarenzaken, A. FLAHAUT Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie : De Minister-Presidente, Mevr. F. LAANAN De Minister van Ambtenarenzaken, Mevr. C. JODOGNE

^