Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 09 september 2015
gepubliceerd op 21 oktober 2015

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij het samenwerkingsakkoord betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap, gesloten op 10 april 1995 door het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015204527
pub.
21/10/2015
prom.
09/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij het samenwerkingsakkoord betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap, gesloten op 10 april 1995 door het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het samenwerkingsakkoord betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap, gesloten op 10 april 1995 door het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van 4 februari 2010 tot benoeming van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht door het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de Duitstalige Gemeenschap worden de volgende personen aangewezen als lid van de samenwerkingscommissie opgericht bij artikel 7 van het samenwerkingsakkoord betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap, gesloten op 10 april 2015 door het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap : 1° als leidend ambtenaar van de instelling die bevoegd is voor het gehandicaptenbeleid : de heer Dr.Stephan Förster; 2° als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor het gehandicaptenbeleid : de heer Olivier Warland;3° als ander lid : de heer Marvin Souren.

Art. 2.Het besluit van de Regering van 4 februari 2010 tot benoeming van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht door het samenwerkingsakkoord van 10 april 1995 betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 9 september 2015.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

^