Etaamb.openjustice.be
Samenstelling
gepubliceerd op 09 december 2015

Oproep tot kandidaatstelling voor de samenstelling van het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen Overeenkomstig artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 12 juli 2015 betreffende de installatie, de samenstelling en de werking van het S De externe leden zullen worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze periode zal slechts één(...)

bron
regie der gebouwen
numac
2015205722
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGIE DER GEBOUWEN


Oproep tot kandidaatstelling voor de samenstelling van het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen Overeenkomstig artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 12 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015003316 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit betreffende de installatie, de samenstelling en de werking van het Strategisch Comité in uitvoering van artikel 5, § 1, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen sluiten betreffende de installatie, de samenstelling en de werking van het Strategisch Comité in uitvoering van artikel 5, § 1, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen (Belgisch Staatsblad, 24 september 2015), doet de minister belast met de Regie der Gebouwen een oproep tot kandidaatstelling voor de benoeming van drie externe leden die deel zullen uitmaken van het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen.

De externe leden zullen worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Deze periode zal slechts één keer kunnen worden verlengd met drie jaar. De minister belast met de Regie benoemt de leden op basis van hun competenties inzake vastgoedbeheer, vastgoedfinanciering, bouwtechnieken - met inbegrip van duurzame bouwtechnieken -, facility management.

Zowel tijdens als na de uitoefening van hun mandaat, zullen zij ervoor zorgen dat er geen belangenconflicten zijn of ontstaan tussen de kandidaten en de Regie der Gebouwen, een federale overheidsdienst of een instelling van openbaar nut waarvoor de Regie der Gebouwen haar opdracht uitoefent.

De hiervoor noodzakelijke maatregelen zullen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van het Strategisch Comité. De kandidaat of kandidate zal hiervoor bovendien een schriftelijke verklaring op erewoord moeten afleggen.

Nadat ze benoemd zijn ontvangen de externe leden een vaste jaarlijkse vergoeding van € 3.000 bruto en een zittingsvergoeding van € 500 bruto.

De kandidaturen dienen aangetekend verstuurd te worden, uiterlijk dertig dagen na de bekendmaking van deze oproep tot kandidaatstelling, naar het volgende adres (de poststempel geldt als bewijs) : T.a.v. Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal, Regie der Gebouwen, Guldenvlieslaan 87, Bus 2, te 1060 Brussel.

Naast de exacte identiteitsgegevens van de kandidaat of kandidate (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, woonplaats, beroep), zal hij of zij : 1. toelichten welke competenties inzake vastgoedbeheer, vastgoedfinanciering, bouwtechnieken - met inbegrip van duurzame bouwtechnieken -, facility management hij of zij meent te kunnen doen gelden; 2. duidelijk omschrijven wat hem of haar motiveert om voor bovenstaande vacature te solliciteren en andere elementen aanhalen die hij of zij nuttig acht om de kandidatuur te onderbouwen.

^